Gå til hovedinnhold

Gransking av hendelse på West Epsilon 14.9.2007 med varsel om pålegg

14. september 2007 falt et 30" foringsrør med en vekt på 8,5 tonn ned på borehytta på den flyttbare innretningen West Epsilon, som eies og opereres av Seadrill Management AS (Seadrill). Petroleumstilsynet har gransket hendelsen. Det er alvorlig at flere av de bakenforliggende årsakene er de samme som ved løftehendelser som Seadrill hadde i 2002 på Gyda og i 2005 på Statfjord C. Med bakgrunn i våre funn har vi gitt Seadrill og Weatherford Norge AS (Weatherford) varsel om pålegg.


Hendelsen skjedde under leteboring for Statoil ASA i den nordlige Nordsjøen, i forbindelse med avslutning av brønn 16/2-3.

Hendelsesforløp
En var i ferd med å trekke, demontere og legge ned 30" foringsrør på dekk da løfteklaven (elevator) åpnet og foringsrøret falt ut og ned på borehytta. Foringsrøret, som var ca 12,6 m langt og veide 8,5 tonn, knuste taket på borehytta, og enden av foringsrøret landet i stolen til borer.

Borer som satt i stolen sin i borehytta, klarte å komme seg unna og fikk kun mindre kuttskader. En annen person, som befant seg i borehytta, fikk også mindre skader.

Årsaker
Den direkte årsaken til ulykken var at løfteklaven ikke var skikkelig lukket og låst da foringsrøret ble løftet. Leverandør av løfteklaven er Weatherford.

De bakenforliggende årsakene var mangler ved utforming av boredekk, konstruksjon av løfteklave, bruksanvisning, oppfølging av sikkerhetsmeldinger, kompetanse, planlegging og gjennomføring, mangelfull ledelse og prosedyrebrudd.

Det er alvorlig at flere av de bakenforliggende årsakene er de samme som ved løftehendelser som Seadrill hadde i 2002 på Gyda og i 2005 på Statfjord C. Hendelsen i 2002 endte med dødsfall, og hendelsen i 2005 medførte alvorlig personskade. Statoil var også operatør ved hendelsen i 2005.

Seadrill ble etter disse hendelsene pålagt å iverksette tiltak for å korrigere avvik som var identifisert. Denne hendelsen viser at tiltakene ikke har vært tilstrekkelige.

Med bakgrunn i våre funn under granskingen har vi gitt Seadrill følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet pålegges Seadrill Management AS å gjennomgå rapportene og påleggene etter hendelsene på Gyda og Statfjord C, samt denne rapportens kapittel 5.1.6, 5.1.8 og 5.1.9. På bakgrunn av dette skal selskapet:

 1. Identifisere årsakene til avvikene i tilknytning til denne hendelsen.
 2. Vurdere hvorfor tidligere tiltak har vært utilstrekkelige.
 3. Etablere en forpliktende tidfestet plan for utbedring av forhold identifisert under pkt 1) og 2), samt beskrive hvordan tiltak i plan skal verifiseres.

Prosessen skal kvalitetssikres av en uavhengig tredjepart.

Plan nevnt under pkt 3) skal presenteres for Ptil innen 17. desember 2007.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har gitt Weatherford Norge AS følgende varsel om pålegg:

 1. Med hjemmel i innretningsforskriften § 9 om utforming av innretninger og aktivitetsforskriften § 18 om oppstart og drift av innretninger, pålegges Weatherford Norge AS (Weatherford):
  - å sikre at denne typen løfteklaver oppfyller krav i regelverket slik at muligheten for menneskelige feilhandlinger begrenses, jf. rapportens kapittel 5.1.2
  - å sørge for at det utarbeides tilfredsstillende bruksanvisninger for disse løfteklavene og at bruksanvisningene blir tilgjengelig ved bruk, jf. rapportens kapittel 5.1.3.

  Videre pålegges Weatherford å iverksette nødvendige kompenserende tiltak inntil avvikene er korrigert, jf styringsforskriftens § 20 om avviksbehandling, tredje ledd.

  Pålegget omfatter alle løfteklaver som selskapet har solgt til bruk i norsk petroleumsvirksomhet, så vel som alle løfteklavene som selskapet har for utleie.
 2. Med hjemmel i styringsforskriften § 12 informasjon pålegges Weatherford å gjennomgå og revidere sitt system for innhenting, bearbeiding og formidling av informasjon, jf. rapportens kapittel 5.1.4

En forpliktende og tidfestet plan for gjennomføring av påleggene, herunder hvilke ressurser som skal benyttes i arbeidet, skal oversendes Ptil innen 17. desember 2007.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Eventuelle kommentarer til varslet fra Seadrill og Weatherford må være oss i hende innen 27. november 2007.

I et brev til StatoilHydro har vi bedt om en redegjørelse for hvordan de under granskingen identifiserte avvikene vil bli håndtert, og om selskapets vurdering av forhold med potensial for forbedringer. Frist for tilbakemelding er satt til 15. desember 2007.

Pressekontakt i Petroleumstilsynet
Ole-Johan Faret
Telefon: 41 68 35 46
E-post:
ole-johan.faret@ptil.no