Gå til hovedinnhold

Gransking av helikopterhendelser på Ringhorne

Petroleumstilsynet (Ptil) har med bistand fra Luftfartstilsynet (LT) utarbeidet en rapport i forbindelse med gransking etter helikopterhendelsene knyttet til feillanding 6.11.2003 og nesten feillanding på Ringhorne 19.1.2004.


I utgangspunktet skyldes hendelsene feil identifisering av destinasjon (innretning).

RinghorneBegge hendelser er tilknyttet helikopterflyging på strekningen Flesland - Grane med Norsk Hydro (Hydro) som oljeselskap/petroleumsoperatør og CHC Helikopter Service (CHC HS) som helikopterselskap/transportentreprenør.

Hendelsen 6.11.2003 medførte reell feillanding på Ringhorne (bildet), mens hendelsen 19.1.2004 kan beskrives som en nesten feillanding på samme innretning.

Det er den sistnevnte hendelsen som er inngående beskrevet i rapporten. ExxonMobil er operatør på Ringhorne.

Granskingen er foretatt i en helhetlig sammenheng og omhandler derfor både forhold som ligger under Ptils og LTs formelle ansvarsområder.

Lenke: Beskrivelsen av hendelsesforløp (pdf)

Ingen av hendelsene medførte skade på personell eller materiell, men hadde begge potensial for betydelige sikkerhetsmessige konsekvenser ettersom helikopterdekkene ikke var klarert for landing.

Under granskingen har Ptil også vurdert andre helikopterhendelser for om mulig å kunne identifisere problemstillinger som kan være av mer generell karakter for helikoptertransporten på sokkelen.

Rapporten identifiserer eksempler på at bruk av risikoanalyser kan benyttes i en mer helhetlig og systematisk tilnærming for å styrke beslutningsunderlaget.

Granskingen viste at bakenforliggende årsaker tilknyttet menneskelige, tekniske og organisatoriske forhold ikke var tilstrekkelig belyst i de selskapsinterne granskingene tilknyttet hendelsene. Det går også fram av rapporten at både helikopterselskaper og operatører bør styrke fokuset på nesten-hendelser der svikt i barrierer er dominerende. Denne type hendelser kan være like viktige å granske som hendelser med faktisk konsekvens.

Observasjoner viser at verken helikopterselskap eller operatør ser ut til å gå tilstrekkelig langt tilbake i hendelseskjeden i egne granskinger. Det påpekes også svakheter i analytisk dybde/grundighet.

Rapporten understreker at helikopterkontraktens betydning som administrativ barriere for å oppnå forbedring av sikkerhetsmessige menneskelige, organisatoriske og tekniske forhold bør vurderes.

Det avdekkes også at systemet for erfaringsoverføring og informasjon mellom involverte selskaper kan forbedres for å styrke kompetansenivået og bedre sikkerheten.

Det fremgår av rapporten at merking av innretninger og kommunikasjons- og navigasjonsutstyr kan forbedres. Tilsvarende kan registrering og måling av værdata med betydning for helikoptertrafikken på sokkelen forbedres.

De forhold rapporten identifiserer på myndighetsnivå, anbefales ivaretatt i et samarbeid mellom de involverte myndigheter.

Lenke: Rapport etter gransking av to helikopterhendelser (pdf)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064