Gå til hovedinnhold

Gransking av helikopterhendelse - forslag til tiltak for å bedre sikkerheten

Petroleumstilsynet (Ptil) har med bistand fra Luftfartstilsynet (LT) utarbeidet en rapport i forbindelse med gransking etter at halepartiet på et helikopter hektet i taunettet på Transocean Searchers helikopterdekk i januar 2004. For å bidra til økt sikkerhet for helikoptertransporten på sokkelen, beskriver rapporten samarbeidsforhold tilknyttet Statoil, Transocean og Norsk Helikopter (NHS) som kan forbedres.


Rapporten omhandler helikopterhendelsen tilknyttet hekting av helikopterets tailguard i taunettet på Transocean Searcher 8.1.2004. Statoil var ansvarlig petroleumsoperatør, mens Norsk Helikopter (NHS) var transportleverandør. Transocean Searcher eies og opereres av Transocean.

Hendelsen medførte ingen skade på personell og helikopter. Taunettet på helikopterdekket ble kraftig strukket. Etter Ptils vurdering, kunne hendelsen imidlertid hatt betydelige sikkerhetsmessige konsekvenser ved at pilotene kunne mistet kontroll over helikopteret.

Ptils oppfølging
Ptil valgte opprinnelig å granske denne hendelsen samtidig med to hendelser tilknyttet innretningen Ringhorne; en feillanding (6.11.2003) og en nesten feillanding (19.1.2004), etter som alle tre nevnte hendelser berørte Ptils formelle ansvarsområde. Med henvisning til samarbeidsavtale mellom Ptil og LT ble det lagt til rette for LTs bistand i granskingen.

Underveis ble det konkludert med at det skulle utformes to rapporter; én med utgangspunkt i hendelsen på Transocean Searcher og én med utgangspunkt i de to hendelsene på/ved Ringhorne. Dette arbeidet ble ferdigstilt i juni, og granskingsrapporten er publisert på Ptils nettsted.

Helhetsperspektiv
Rapporten som nå blir gjort tilgjengelig, har et videre perspektiv enn helikopterhendelsen på Transocean Searcher, siden Ptil også har vurdert andre helikopterhendelser for å kunne vurderer hvilke problemstillinger som kan være av mer generell karakter for helikoptertransport på sokkelen.

Rapporten dekker hendelsesforløp og feilårsaker til hendelsen og omtaler forhold i grensesnittet mellom Ptils og LTs ansvarsområder. I noen tilfeller omhandler rapporten også forhold som ligger utenfor Ptils formelle ansvarsområde. Dette ble nødvendig for å kunne granske hendelsen og dens bakenforliggende årsaker i en total sammenheng.

Rapporten beskriver observasjoner som angår Statoil, Transocean, NHS, myndighetene og industrien generelt. Den blir også sendt til LT og OLF (Oljeindustriens landsforening) med tanke på videre oppfølging. Etter som rapporten fokuserer på myndighetsforhold og generelle utfordringer for riggeiere/boreentreprenører, sendes rapporten også til Sjøfartsdirektoratet og Norges Rederiforbund.

Det går fram av den vedlagte rapporten at også Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB) gransker denne hendelsen - og rapporten sendes derfor også HSLB. Ptil anbefaler at begge granskingsrapporter tilknyttet hendelsen på Transocean Searcher blir gjenstand for drøfting og vurdering med tanke på forbedring av helikoptersikkerheten på norsk sokkel.

Bakenforliggende årsaker
Rapporten identifiserer eksempler på at risikoanalyser kan benyttes i en helhetlig og mer systematisk tilnærming for å styrke beslutningsunderlaget. Dette kan gjelde systemer eller løsninger som skal styrke menneskelige, tekniske eller organisatoriske (MTO) forhold som barrierer. Akseptkriterier bør benyttes ved vurdering av analysene.

I gransking av hendelser, herunder også helikopterhendelser, bør bakenforliggende årsaker tilknyttet MTO-forhold ikke bare undersøkes i selve hendelsessituasjonen. Ut fra flere granskinger framgår det at verken helikopterentreprenører, petroleumsoperatører eller riggeiere ser ut til å gå tilstrekkelig langt tilbake i hendelseskjeden.

Helikopterentreprenørene, riggeierne og petroleumsoperatørene bør styrke fokuset på nesten-hendelser der svikt i barrierer er dominerende. Denne type hendelser kan være like viktige å undersøke ved gransking som hendelser med faktisk konsekvens. Utfordringene i disse sammenhengene synes noe større hos helikopterentreprenører enn hos petroleumsoperatører og riggeiere. Dette kan ha som konsekvens at avgjørende bakenforliggende årsaker ikke blir avdekket.

Transocean gransket ikke hendelsen på Transocean Searcher og deltok heller ikke i granskingen helikopterentreprenøren foretok. Siden Statoil ikke foretok selvstendig gransking, men valgte å delta i NHS sin gransking, ble det ikke lagt til rette for arbeidstakermedvirkning i prosessen.

I granskingen avdekkes at systemet for erfaringsoverføring og informasjon mellom involverte selskaper har potensial for forbedring med tanke på å styrke kompetansenivået og bedre sikkerheten.

Det framgår av rapporten at kommunikasjonen mellom helikoptermannskapet og helidekkpersonellet ikke var tilstrekkelig hendelsen tatt i betraktning.

Granskingen viste at registrering og måling av vær- og bevegelsesdata kan forbedres som grunnlag for tilfredsstillende rutevarsel og planlegging av helikoptertransporten.

Ptil mener at sikrere helikoptertransport kan oppnås ved at dette temaet blir et klarere element i borekontrakten, slik at riggeier blir mer ansvarliggjort for oppfølging av petroleums- operatørens HMS-målsettinger i forbindelse med helidekk og helikoptertransport.

Eksempler på tiltak
Ptil har i denne granskingsrapporten nevnt eksempler som er ment som innspill til drøfting av alternative løsninger/tiltak. Dette er ikke vanlig praksis. Hensikten med avviket er å bidra til forbedringer tilknyttet helikoptertransporten på sokkelen i en total sammenheng.

I et overordnet perspektiv omhandler forslagene til tiltak følgende områder:

  1. Næringens retningslinjer og prosedyrer bør vurderes blant annet i forbindelse med risikoanalyse og risikohåndtering, erfaringsoverføring, oppfølging i design og drift/vedlikehold og forhold knyttet til innhenting og bruk av værobservasjoner.
  2. Petroleumsoperatør, riggeier, helikopterentreprenør og samhandlingen mellom disse bør vurderes, blant annet i forhold tilknyttet informasjonsflyt mellom helikopterentreprenør og operatørselskap/reder, behov for helikopterfaglig kompetanse, krav til bevegelsesdata på innretning, behov for å utvikle MTO-aspektet ved granskinger og fokus på HMS i kontrakter.

Rapportens kapittel 10 gir en detaljert oversikt over forslagene til tiltak.

Ptil ber Transocean, Statoil og OLF om å gi skriftlige tilbakemeldinger på utvalgte deler av rapporten innen 30.8.2005.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064