Gå til hovedinnhold

Godt drikkevann offshore

Folkehelseinstituttets veileder "Nok, godt og sikkert drikkevann offshore - en veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger" har nå kommet i 2. utgave, både på norsk og på engelsk. Veilederen er anbefalt norm på drikkevannsområdet i henhold til HMS-regelverket og er også basert på krav i drikkevannsforskriften for flyttbare innretninger.


Veilederen, som på engelsk heter "Sufficient, Safe and Good Potable Water Offshore", erstatter forrige utgave fra 2005. De viktigste endringene er:

  • Det anbefalte vannanalyseprogrammet i vedlegg 4 er oppdatert. Fargemåling anbefales ved bunkring, og for de årlige analysene er natrium og klorid fjernet, mens analysen hydrokarboner, mineralolje er ny. Noen innretninger må også måle glykoler.
  • Kapittel 6.1.1 beskriver drifts- og vannprøverutiner når sjøvannsinntak elektro-klorineres.
  • Kapittel 8.3 om UV-desinfeksjon er oppdatert, både fordi man bør fase ut bruken av anlegg som er typegodkjent etter gammel metode, og fordi det har vært en del misforståelser omkring hvilken vannkvalitet anleggene bør dimensjoneres for.
  • Eksempelanlegget i kapittel 5.1 er endret noe med hensyn til tankdesign, styring av vannstrømmer og sikring mot forurensninger.
  • Avsnitt 9.1.4, samt vedlegg 1 og 13 har nytt stoff om dokumentasjon i forbindelse med maling av tanker.
  • Avsnitt 9.2.5 om sikring mot forurensninger av ledningsnett er nytt.
  • Avsnitt 9.2.7 om legionellabekjempelse er nytt, og er basert på stoff fra forrige utgave av veilederen, supplert med informasjon fra ny legionellaveileder.

Endringene er gjort som en følge av erfaringer med hvilke deler av veilederen som har vært vanskelige å forstå, samt som en følge av nye erfaringer og innspill fra offshoremiljøet.

Aktuelt regelverk har ikke vært endret i denne perioden, og endringene i veilederen er derfor ikke nye krav, men inneholder Folkehelseinstituttets tolkninger av regelverket samt råd for øvrig. Veilederen samler Folkehelseinstituttets råd for hvordan man utformer og driver drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger, og er basert på krav i gjeldende norsk regelverk for offshoreinnretninger.

Veilederne er gratis tilgjengelige på Folkehelseinstituttets offshoresider: www.fhi.no/offshore