Gå til hovedinnhold

God HMS-kultur - et felles ansvar

God HMS-kultur forutsetter at det er balanse mellom ansvaret som pålegges enkelpersoner og virksomhetens ansvar for å legge til rette for gode arbeidsforhold. Det kom frem på seminaret "HMS-kultur i et forskerperspektiv" i Petroleumstilsynet 12. desember.


En rekke tiltak er iverksatt i industrien med målsetting om å bygge god HMS-kultur. Seminaret i Ptil hadde som mål å vise hva forskningen på området sier om de mange ulike tiltak og perspektiver i arbeidet med HMS-kultur. Seansen samlet over 160 deltakere fra industrien, fagforeninger, forskningsmiljøer og HMS-forvaltning.

HMS-kultur i Petroleumsvirksomheten
Kravet om god HMS-kultur er nedfelt i regelverket for petroleumsvirksomheten av 1.1. 2002. (Lenke: Rammeforskriften § 11)

Et slikt krav har aldri tidligere vært uttrykt så direkte, verken i norsk eller internasjonalt regelverk. Målet er å sikre en ytterligere forbedring av HMS, men regelverkskravet gir ingen entydig definisjon av hva som ligger i begrepet HMS-kultur.

Tilsynsdirektør Anne Vatten i Petroleumstilsynet pekte i sitt innlegg på at en god HMS-kultur i en virksomhet kjenntegnes ved at det legges opp til kontinuerlig, kritisk og grundig arbeid for å forbedre helse, miljø og sikkerhetsnivået.

I tillegg er det en forutsetning for god HMS-kultur

  • at kartleggingsmetoder legges til grunn for målrettet prioritering basert på føre-var-prinsippet og god risikoforståelse
  • at innsatsen i HMS-arbeidet vurderes med hensyn til mulige målkonflikter
  • at det er en klar forståelse i organisasjonen for at kultur ikke er en individuell egenskap, men noe som utvikles i samspillet mellom mennesker og gitte rammebetingelser.

- Derfor blir ledelsesansvar og ledelsesatferd sentrale elementer, understreket hun.

Relevante lenker:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064