Gå til hovedinnhold

Gjorde opp status for kjemisk arbeidsmiljø

Operatørselskapene med innretninger i drift på norsk sokkel har godt moment i arbeidet med å redusere risikoen for alvorlige kjemikalieskader. Men det er fortsatt et stykke igjen til mål, fastslår tilsynsdirektør Anne Vatten i Petroleumstilsynet (Ptil).


Etter flere års oppmerksomhet omkring kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten er det nå satt i verk flere gode, risikoreduserende tiltak, konstaterer Ptil.

Status
I et møte hos tilsynet 2. desember presenterte de største operatørselskapene på norsk sokkel sitt arbeid med risikoreduksjon på kjemikalieområdet. Hensikten var å få en oversikt over status i selskapene for hva som er oppnådd av risikoreduksjon i perioden fra oppstarten av bransjens forbedringsprosjekt i 2007 og fram til i dag.

Samtlige operatørselskaper med innretninger i drift på sokkelen var til stede.

Tilsynsdirektør Anne Vatten finner mye positivt i selskapenes rapportering:

- Selskapene har høye ambisjoner, håndfaste planer og kan vise til konkret forbedringsaktivitet. I tillegg har de styrket sin faglige kompetanse på området, sier hun.

- Ikke i mål
Vatten understreker samtidig at målet ikke er nådd, og etterlyser blant annet en mer aktiv holdning i forhold til bransjeprosjektet. Suksessen til dette prosjektet avhenger av de enkelte selskapene bidrag og selskapenes evne til å omsette prosjektets resultater til forbedringer på sine egne innretninger.

- Vi opplever nok at selskapene viser litt for lite initiativ i forhold til bransjeprosjektet. Selskapene bidrar med det de blir bedt om, men holdningen er avventende, sier Vatten og fortsetter:

- Petroleumsvirksomheten disponerer flere gode fagressurser enn noen annen næring og selskapene har hver for seg mye erfaring. Det er viktig å utnytte disse resursene optimalt innenfor det ”værvinduet” som er skapt nå og ikke vente på forskningsresultater som kommer om flere år.

Operatørselskapene har også en viktig jobb å gjøre når det gjelder risikoreduksjon for grupper av entreprenøransatte.

Hovedprioritering
Ptil har gjennom ulike tilsynsaktiviteter dokumentert at risikoforhold for flere grupper av entreprenøransatte ikke blir fulgt opp på en tilstrekkelig måte. Risiko knyttet til håndtering av kjemikalier er ikke noe unntak. Entreprenørgrupper innen boring sliter ennå med gammeldags utstyr som gir høy konsentrasjoner av oljedamp og oljetåke i luften. Ptil håper nå det kan bli en markant forbedring som følge av ny teknologi.

- Operatørselskapene er gode til å stille krav til entreprenørene, men de er ikke alltid like flinke til å skape rammer som gjør det mulig for entreprenøransatte grupper å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Risikoutsatte grupper vil være en av Ptils fire hovedprioriteringer også for 2010 og risikoreduksjon innen kjemisk arbeidsmiljø er en viktig del av dette.

Tilbakemeldingene fra operatørselskapene vil blant annet bli brukt som utgangspunkt for Ptils planlegging av tilsynsaktiviteter i 2010.

Videre vurderes risikoreduksjon innen kjemisk arbeidsmiljø å være en et tema i en fremtidig stortingsmelding om arbeidsforhold og arbeidsmiljø i norsk arbeidsliv.

Disse selskapene deltok på møtet:

Lenker til presentasjonene som ble vist på møtet finner du i høyre spalte.

,
E-post: |