Gå til hovedinnhold

Gassco får varsel om pålegg etter tilsyn med rørledninger

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 3.-12. oktober 2006 tilsyn med Gassco AS (Gassco) sin styring og oppfølging av drift og vedlikehold av rørledninger med utstyr i Zeebrügge og Dunkerque. Med bakgrunn i enkelte funn under tilsynet har vi gitt varsel om pålegg til Gassco.


Statoil som "Technical Service Provider" (TSP) var også involvert i tilsynsaktiviteten. Tilsynet ble gjennomført i form av møter og verifikasjoner i Zeebrügge og Dunkerque.

På møter og verifikasjon i Dunkerque, deltok også representanter fra franske myndigheter.

Bakgrunn for tilsynet

Sentrale prioriteringer for vår HMS-oppfølging er å

  • se til at aktørene følger opp forhold relatert til teknisk tilstand og aldring på innretningene,
  • se til at aktørene forebygger hendelser som har stort potensial i forhold til storulykker og ulykker med tap av menneskeliv eller alvorlig personskade, herunder hydrokarbonlekkasjer.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere operatørs etterlevelse av regelverkskrav samt egne krav som er etablert i følge med drift og vedlikehold av Zeepipe og Franpipe rørledning med tilhørende utstyr i henholdsvis Belgia og Frankrike.

Videre ønsket vi å verifisere operatørs system for oppfølging av TSP, og se til at relevante deler av TSPs styringssystemer er etablert og implementert i Zeebrügge og Dunkerque.

Resultat fra tilsynet

Vi har funnet mangler med hensyn til testing av sikkerhetskritiske ventiler (ESDV) i tillegg til at det ikke kunne fremlegges en overordnet filosofi eller krav til testing av denne type ventiler som Gassco som operatør har et overordnet påseansvar for.

Med bakgrunn i våre funn har vi gitt Gassco følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 5 om ansvar etter denne forskriften andre ledd, innretningsforskriften § 32 om nødavstengingssystem, § 33 om prosessikringssystem, aktivitetsforskriften § 22 om prosedyrer og § 42 om vedlikehold, pålegges Gassco å påse at det for alle innretninger og rørledningssystemer under Gasscos ansvarsområde etableres en overordnet filosofi for og prosedyrer for testing av ESD ventiler, og at denne type ventiler testes i henhold til regelverkets krav, jf. rapportens kapittel 5.1.

Frist for å fremlegge en forpliktende og tidfestet plan for å etterkomme pålegget settes til 15.1.2007.

Vi har meddelt Gassco at eventuelle kommentarer til varslet må være oss i hende innen 14.12.2006.

Under tilsynet identifiserte vi potensial for forbedringer vedrørende oppfølging av tidligere gjennomførte TTS-gjennomganger (Teknisk Tilstand Sikkerhet) samt mangelfull vurdering med hensyn til å oppdatere tidligere gjennomførte risikoanalyser for landfallsområdet i Zeebrügge.

Vi har i tilsynsrapporten også knyttet noen kommentarer til pågående arbeid med å etablere Gasscos eget styringssystem for Zeebrugge og Dunkerque, samt planlagt oppgradering av sikkerhetssystemet HIMA for anlegget i Zeebrügge.

Lenke:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret~LT~BR>Pressekontakt
E-post:
ole-johan.faret@ptil.no
Telefon: 970 54 064