Gå til hovedinnhold

Gammelt og godt

Snart har halvparten av alle innretningene på norsk sokkel nådd opprinnelig planlagt levealder. Mange av disse ønskes brukt i lang tid framover. Det skal i så fall skje uten at sikkerheten blir svekket.


Materialer nedbrytes og svekkes med alderen. Svakheten kan være godt synlig, men også helt skjult. Materialsvikt kan få alvorlige konsekvenser for sikkerheten. Det er derfor essensielt at nedbrytingen overvåkes, at utstyret testes, vedlikeholdes og byttes ut ved behov.

Nedbrytning på grunn av alder er ingen eksakt vitenskap. Prosessen påvirkes av lokale forhold, bruksmåter, materialtyper og andre faktorer. Den fysiske levetiden kan være kortere, eller lengre, enn det som ble lagt til grunn da innretningen var ny.

Sintef har på oppdrag fra Ptil sett nærmere på problemstillinger knyttet til aldring og levetidsforlengelse. Rapporten ble ferdig mot slutten av 2008. Forskerne påpeker der blant annet at standardene ved levetidsforlengelse er uklare, ulike og lite systematiserte.

Funnene bekreftet oppfatningen Ptil hadde. I 2006 ba Ptil derfor Oljeindustriens Landsforening (OLF) om å utarbeide nye standarder for sikker levetidsforlengelse. Noe av dette arbeidet er ferdigstilt ved inngangen til 2009. Etter planen skal alle standarder foreligge i løpet av året.

Detaljert plan
Ptil gir samtykke til forlenget levetid av innretninger på bakgrunn av søknader fra selskapene. Det må grundig dokumenteres at tilstanden er god og at videre drift er forsvarlig. Opplysninger om design, material, tekniske innretninger, driftsmåte og -historikk er et viktig grunnlag for behandlingen av søknadene. Selskapene skal også beskrive en detaljert plan for videre drift.

- Nødvendig vedlikehold for å holde gamle innretninger i god stand kan være omfattende. Mange hensyn og vurderinger må ligge til grunn for arbeidet med å opprettholde et sikkerhetsmessig forsvarlig nivå, sier sjefingeniør Gerhard Ersdal i Ptil.

- Selskapene må utvikle kunnskap, kompetanse og modeller for å se til at levetidsforlengelse er trygt. Utfordringen er blant annet å skjønne hvordan ulikt utstyr og ulike materialer påvirkes av forskjellige degraderingsmekanismer, påpeker han.

Tillit i bunn
Ptil har flere ganger bedt om utfyllende opplysninger før søknader om levetidsforlengelse er innvilget.

- Vi er alltid bekymret for at noen prøver å utfordre grensene. Tilsyn og granskning har dessverre vist at det skjer.

- Dette er ikke nødvendigvis bevisst. Kanskje er årsaken at man ikke har god nok kunnskap om hvilke konsekvenser det kan få å tøye strikken.

- Men vi har selvsagt også sett flere eksempler på at ledelsen setter arbeidsmiljø og sikkerhet foran økonomi, tidsfrister og produksjonsmål, sier Ersdal. Søknader om levetidsforlengelse er basert på et grunnleggende tillitsforhold mellom selskapene og tilsynsmyndigheten. Det må legges til grunn at dokumentasjonen som legges ved søknaden, er troverdig og kvalitetssikret.

- Det er operatørens overordnete ansvar å ha kunnskap om innretningens kvalitet til enhver tid – inkluderte planer for nødvendig vedlikehold.

- Ptil arbeider langs de store linjene. Vi foretar ikke detaljerte verifikasjoner av de forholdene søknaden omhandler, men tar stikkprøver når det er nødvendig og hensiktsmessig, understreker Ersdal.

Av Per Lars Tonstad