Gå til hovedinnhold

Full produksjon + omfattende byggeaktivitet = storulykkesrisiko

Flere landanlegg er preget av at produksjonen går for fullt samtidig som det gjennomføres store utbyggings- og modifi kasjonsprosjekter. Uten god risikoforståelse og styring kan kombinasjonen være eksplosiv.


- Potensialet for storulykke er til stede når hydrokarbonsystemer og kompliserte utbyggingsprosjekter kjøres parallelt. De mange aktivitetene stiller særskilte krav til risikoforståelse, god planlegging og avklarte ansvarsforhold, sier Petroleumstilsynet (Ptil) sin tilsynskoordinator for landanleggene, Einar Ravnås.

Lærdom fra Kårstø
I 2005 var Kårstø preget av et omfattende modifi - kasjonsprosjekt, der målet både var å oppgradere tekniske anlegg og utvide prosesskapasitet i forbindelse med ilandføring av Kristin-gassen.

I løpet av byggeperioden skjedde det fl ere alvorlige gasslekkasjer på Kårstø. Både operatøren Statoils og Ptils gjennomgang av hendelsene avdekket at dårlig planlegging og manglende bevissthet rundt risiko ved de ulike aktivitetene var hovedårsakene til fl ere av de alvorlige hendelsene.

Det viktigste budskapet etter erfaringene på Kårstø, er at føre-var-prinsippet må gjelde; vurderinger må gjøres i forkant. Man må forstå det totale risikobildet og la denne kunnskapen danne grunnlag for styring av aktivitetene, sier Ravnås.
Dette må ledere på ulike nivåer følge opp.

Mange involvert
På innretninger til havs er det av ulike grunner et begrenset antall personer i jobb samtidig. Landanleggene har ikke de samme begrensningene, og det kan i perioder være fl ere tusen ansatte i parallell aktivitet på et lite område. Det stilles høye krav til styring og risikoforståelse når mange arbeidsordre og sammenfallende aktiviteter foregår der det også er store mengder hydrokarboner til stede. I 2008 vil Ptil derfor ha spesiell oppmerksomhet mot følgende landanlegg:

Mongstad, som har et nytt gasskraftverk under utbygging. I tillegg er det planlagt fl erre større prosjekter som skal fjerne fl askehalser i prosessanlegget og modernisere det tekniske anlegget.

Kårstø, som skal oppgradere det tekniske styringsog sikkerhetssystemet. Resultatet blir et bedre og mer robust anlegg, men prosjektet innebærer også høyere risiko i utbyggingsfasen.

Kapasitet og bemanning
Ptil er bekymret over at operatørene planlegger for svært høyt aktivitetsnivå, samtidig som ressursmangelen er stor. Kompetanse og kapasitet er faktorer som i stor grad påvirker storulykkesrisikoen på landanleggene, sier Ravnås.
Også i driftsfasen er dette en utfordring. Flere av anleggene ligger i deler av landet hvor det er vanskelig å ansette kompetente fagfolk innen sikkerhetskritiske områder.

Tap av kunnskap og erfaring i forbindelse med at StatoilHydro har tilbudt ansatte over 58 år en sluttpakke, forsterker disse utfordringene.