Gå til hovedinnhold

Frontfigur i Departementet takker for seg

Etter å ha arbeidet med sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten i over 20 år - og fulgt Petroleumstilsynet (og sikkerhetsdelen i "gamle OD") like lenge - har avdelingsdirektør Marianne Stein forlatt Arbeids- og inkluderingsdepartementet for å bli paragrafrytter på heltid.


En epoke var over da den personen med desidert lengst departemental fartstid innen sikkerhet og arbeidsmiljø i olje- og gassvirksomheten sist uke takket for seg for å begynne som advokat i Gjøvik, noen steinkast fra hjemstedet Raufoss:

Stein har vært pådriver for både forrige- og kommende stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, hatt en sentral rolle i utformingen av Sikkerhetsforum og sett mange statsråder komme og gå. Og ikke minst - vært vitne til at departementet "hennes" har skiftet navn hele fem ganger - nå sist fra "Arbeids- og sosial ... til "Arbeids og inkluderingsdepartementet".

Helhetlig tilnærming jobb nummer én
- Det har vært mange store utfordringer både for industrien og myndighetsutøvelsen gjennom denne perioden. En av de viktigste milepælene er etter min oppfatning at Petroleumstilsynet har fått utvidet sitt myndighetsområde til også å omfatte landanlegg.

- I departementet så vi tidlig grenseflater mellom aktivitetene offshore og på landanleggene, og fordelen med å ha en helhetlig tilnærming til petroleumsvirksomheten i forhold til å håndtere storulykkesrisiko. Dette fikk vi også politisk gjennomslag for, sier Stein, og viser til Kronprinsregentens resolusjon av 19.12.2003.

Hun legger til kompetansen som Petroleumstilsynet har opparbeidet seg i forhold til storulykkesrisiko i fremtiden også bør utnyttes på tilstøtende områder, for eksempel ved oppfølging av fremtidige varme-kraftverk.

HMS-melding med klare budskap
Stein var sentral i arbeidet som ledet til historiens første Stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten - St.melding nr. 7 (2001-2002).

- Bakgrunnen for HMS-meldingen var at Olje- og energidepartementet (OED) skulle lage en stortingsmelding om petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Der ble det tegnet et bilde av en næring som var mest opptatt av utfordringer knyttet til høye kostnader. I den sammenheng var det viktig også å få fram de sikkerhetsmessige utfordringene i denne næringen. Det ble derfor laget et eget kapittel i OED-meldingen som omhandlet sikkerhets- og arbeidsmiljøspørsmål, sier Stein

- I Stortinget ble HMS-aspektet diskutert, og det endte med at Stortinget ba om å få en egen stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhetsspørsmål i petroleumsvirksomheten.

Dermed startet arbeidet med stortingsmelding nr. 7, som siden er blitt brukt som referansedokument i å beskrive utfordringer industrien og myndigheter står overfor på HMS-området - og med forslag til tiltak.

Fikk et omforent HMS-bilde
- Et hovedmål i arbeidet med HMS-meldingen var å presentere et bilde av tilstanden som alle berørte parter kunne enes om. Det var en utfordring fordi partene på slutten av 90-tallet sto langt fra hverandre; mens arbeidsgiverne mente at situasjonen aldri hadde vært bedre, hevdet arbeidstakerne at utviklingen på HMS-området gikk feil vei.

Sikkerhetsforum ble opprettet i 2001 for å initiere, drøfte og følge opp aktuelle sikkerhets- og arbeidsmiljøspørsmål. Forumet, som er representert ved ledere, HMS-personell og sentrale beslutningstakere blant partene i næringen og i Petroleumstilsynet, ble også sentral i meldingsarbeidet.

- Gjennom HMS-meldingen - og ikke minst prosessen ved å bruke Sikkerhetsforum som referansegruppe - fikk vi et omforent bilde av HMS-nivået på sokkelen, sier Stein, som har vært observatør i Sikkerhetsforum siden det ble etablert.

I tillegg til å beskrive tilstand og utfordringer for virksomheten, ble det en svært tiltaksrettet stortingsmelding. Dette la grunnlag for at det er gjennomført en rekke utredninger de siste årene, blant annet innen utstøting, arbeidstakermedvirking og satsing på forskning og utvikling (HMS-forsk).

- Er HMS-nivået blitt bedre siden sist HMS-melding?

- Det er ikke mulig å gi noe entydig svar på det. Det er positivt at antall uønskede hendelser har gått ned de siste årene. På den andre siden har det vært enkelthendelser med stort potensial for storulykke, og utviklingen innen arbeidsbetinget sykdom tilsier at det er rom for forbedringer.

- Jeg er uansett overbevist om at vi hadde hatt et dårligere HMS-nivå i dag hvis vi ikke hadde vært gjennom prosessen med HMS-meldingen. Den ble et nyttig verktøy for å identifisere utfordringer og kunnskapshull - og iverksette tiltak for å snu en negativ utvikling, sier Stein.

Hun legger til at meldingen bidro til en bevisstgjøring om balansen mellom storulykkesrisiko, som alltid vil prege denne næringen, og arbeidsmiljødelen som er viktig for blant annet å forebygge belastningsskader.

Ny HMS-melding snart klar
I løpet av våren vil Arbeids- og inkluderingsdepartementet sende en ny stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten til behandling i Stortinget.

- Den nye HMS-meldingen vil ha et annerledes fokus. Denne gang legger vi mer vekt på å beskrive hvordan risikobildet ser ut, blant annet med en utdyping av storulykkesbildet og grenseflater mellom offshore og landanlegg. I tillegg blir temaet arbeidsbetinget sykdom/ utstøting drøftet grundig.

- Stortingsmeldingen vil konkludere med at HMS-nivået er høyt, men at virksomheten fortsatt har forbedringspotensial, røper Stein.

Meldingen beskriver også hvordan en rivende teknologisk utvikling fører til at operasjonelle og organisatoriske forhold i industrien ikke nødvendigvis følger sokkelgrensene.

- Det er viktig at Petroleumstilsynet er i forkant her, ser utfordringene og utviklingstrekkene før de er et faktum og innretter seg slik at tilsynsmyndigheten er på høyde med utviklingen, sier Stein.

Selv om både yrke og arbeidssted innebærer store endringer både jobbmessig og geografisk, håper Stein å fortsatt ha kontakt med olje- og gassvirksomheten.

Sånn sett er det kanskje ikke tilfeldig at noe det første hun gjør i sin nye jobb er å delta på konferansen "Olje og gass - muligheter for innlandet", som åpner 8. mars på Raufoss.