Gå til hovedinnhold

Forventer bedre SUT-søknader

Petroleumstilsynet (Ptil) har flere ganger erfart mangler ved søknader om samsvarsuttalelse (SUT) for en flyttbar innretning. Når sentrale analyser ikke er gjennomført eller samsvarsmåling opp mot regelverket ikke er tilstrekkelig, vil vår saksbehandling bli utsatt eller SUT-søknad bli sendt i retur.


En samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra Ptil om at en innretning med tilhørende organisasjon og styringssystem er funnet å være i samsvar med petroleumsregelverket. SUT utstedes på bakgrunn av Ptils behandling av en SUT-søknad, som blant annet skal omfatte søkers vurdering av samsvar med regelverket basert på nødvendige analyser og kartlegginger. Ptil gjennomfører også verifikasjoner om bord på innretningen.

SUT har siden 1. januar 2004 vært en av forutsetningene for at en flyttbar boreinnretning kan utføre aktiviteter innenfor petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Med virkning fra 1. januar 2007 ble ordningen utvidet til å omfatte en rekke typer av flyttbare innretninger.

Mangelfulle søknader
Saksbehandlingstiden på tre måneder for en søknad om SUT forutsetter en komplett søknad. Imidlertid mottar Ptil i mange tilfeller søknader som er mangelfulle; sentrale analyser er ikke gjennomført eller samsvarsmåling opp mot regelverket er ikke tilstrekkelig.

Dette poengterte tilsynskoordinator Ingvill Hagesæther Foss i sitt innlegg om Ptils erfaringer med tilsyn på flyttbare innretninger under "Kristiansandkonferansen 2007" (se lenkeboks). Konferansen, som arrangeres årlig i regi av "Driftsutvalg for offshore entreprenørvirksomhet" (DUBE) i Norges Rederiforbund, hadde i år sikkerhet og kompetanse som hovedtema.

Som grunnlag for en SUT-søknad skal samsvarsmålinger også omfatte måling av samsvar med styringskrav, og alt regelverket som gjelder på norsk sokkel skal vurderes. OLF/NRs "Håndbok for samsvarsuttalelse" (se lenkeboks) kan her gi nyttig informasjon, selv om en velger å legge IADC HSE case guideline til grunn for utforming av søknad om SUT. Dersom det er enkelte forhold som ikke kan avklares innen søknaden sendes, skal disse forholdene være tydelig identifisert i søknaden.

Hagesæther Foss pekte i sitt innlegg på de utfordringene Ptil har erfart ved behandling av søknader om samsvarsuttalelse (SUT). Ptil har ikke kapasitet til å kompensere for mangelfulle søknader, og ser heller ikke dette som sin oppgave.

Urealistiske tidsplaner
En utfordring, som særlig gjelder innretninger som er under bygging eller ombygging på søknadstidspunktet, er at tidsplanene som er skissert i søknadene viser seg å være urealistiske.

Ptil legger sine planer for saksbehandling og verifikasjoner på bakgrunn av informasjon fra selskapene. Verifikasjonene kan ikke gjøres før innretningen er tilstrekkelig ferdigstilt til at de nødvendige områdene kan verifiseres.

Dersom planene endres underveis, kan søker risikere store forsinkelser i saksbehandlingen. Ved konflikt med andre søknader kan den søkeren som har endret sine planer, risikere å miste sin plass i køen.

SUT utstedes til den som har søkt om SUT, normalt det selskapet som skal stå for driften av en flyttbar innretning. Den operatøren som skal bruke innretningen, har likevel et ansvar for å ta stilling til og følge opp innretning og organisasjon, og spesielt unntak som gis i forbindelse med SUT. Operatørs ansvar er blant annet beskrevet i OLF/NR retningslinje 082 (lenke).

Krav om kontinuerlig forbedring
Ingvill Hagesæther Foss avsluttet sitt foredrag med å gi en utfordring til konferansens deltakere:

"Bidrar ditt selskaps oppfølgingsaktiviteter til forbedret HMS-nivå i selskapet?

  • Gir aktivitetene svar på de viktigste spørsmålene?
  • Brukes ressursene på best mulig måte?
  • Bidrar aktivitetene til bedre HMS?"

Bakgrunnen for denne utfordringen er blant annet at Ptil observerer at samme type hendelser gjentar seg innen samme selskap, og at de samme bakenforliggende årsakene går igjen.

Vi observerer i mange tilfeller manglende risikoforståelse, særlig når det gjelder storulykkesperspektivet og risiko knyttet til langtidseffekter. Vi observerer dessuten svakheter i selskapenes HMS-styring, særlig når det gjelder oppfølging og verifikasjon av tiltak.

Det er selskapene selv som har nøkkelen til bedre HMS.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Ingvill Hagesæther Foss, tilsynskoordinator
E-post: Ingvill.Foss@ptil.no