Gå til hovedinnhold

Fortsatt hett om varmt arbeid

Sveising, brenning, kutting og sliping medfører til dels betydelig eksponering for kjemikalier. – Nå er det viktig at næringen øker satsingen på kollektive og tekniske barrierer - tiltak som vil redusere selve eksponeringen for kjemikalier ved varmt arbeid.


Det sier fagleder Sigvart Zachariassen i Petroleumstilsynet, som innledet på OLF-seminaret om varmt arbeid torsdag 12.mars. Her ble resultater fra prosjektet Varmt arbeid presentert, blant annet ved å vise ulike åndedrettsverns beskyttelse mot kjemikalieeksponering.

Viktig viten
- Så lenge det personlige verneutstyret er en nødvendig barriere, er det viktig å ha mest mulig kunnskap om utstyret og bruken av det. Fortsatt vil personlig verneutstyr være en barriere mot skader i overskuelig framtid, sier fagleden.


- Likevel – og samtidig - må næringen skjerpe satsingen på kollektive og tekniske tiltak som vil redusere selve kjemikalieeksponeringen. Eksempler er økt innføring og bruk av fjernstyring, maskiner og roboter - slik at arbeidstakere ikke trenger å jobbe tett på energien, sier Zachariassen. Han viser også til HMS-regelverket, hvor det er et nedfelt prinsipp at kollektive og tekniske tiltak skal prioriteres.

 Frigg og fjerning
Det ble avdekket flere forhold som førte til stans av arbeidet under fjerningen av Frigg-innretningene. (Les mer om tilsyn fra fjerningsfasen) Dette draperte bakteppet da næringen iverksatte prosjektet Varmt arbeid, i seinere tid koblet  til bransjeprosjektet Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien. Blant resultatene som ble lagt fram på industriseminaret, var STAMIs forskning på ICA, finpartikler og lungefunksjon. Total gjorde rede for ulike åndedrettsvern mot isocyanater, og ExxonMobil såkalt face-fit-testing av masker.

Redusere eksponering
- Personlig verneutstyr vil innebære usikkerhet og feilkilder, og aldri gi et fullgodt sikkerhetsnivå. For eksempel forutsetter utstyret riktig bruk av den enkelte, sier Zachariassen. Han understreker at avgasser, røyk og partikler i tillegg bare er ett av flere elementer i et helhetlig risikobilde.

– En sveiser kan være utsatt for en rekke risikofaktorer som støy, stråling og statisk arbeid. Derfor må næringen foreta en samlet vurdering, og også ta høyde for ulike rammebetingelser – tidspress, arbeidstidsordninger og forhold i kontrakter - som påvirker risiko for ulike arbeidstakergrupper, understreker faglederen.

Risikoutsatte grupper er blant Ptils hovedprioriteringer i 2009. Ptil vil ha et sterkt søkelys på temaet, både i form av tilsyn og ved hjelp av erfaringsoverføring og initiering til forskning. Hensikten er å utvikle et helhetlig bilde av risiko for arbeidsbetinget skade og sykdom for ulike grupper i petroleumsvirksomheten. Ptil vil også bidra til at kunnskapen blir brukt aktivt i en risikobasert tilnærming, slik at innsatsen blir rettet mot de gruppene hvor behovet og effekten er størst.

Kontaktperson i Ptil om prosjektet Varmt arbeid:
John Arne Ask
E-post: john.ask@ptil.no