Gå til hovedinnhold

Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften)


Til § 9 Anlegg, systemer og utstyr

6pt">Legger til et bokstavpunkt med anbefalte normer for undervannsanlegg. Dette bokstavpunktetnktet legges mellom g og h, som ny h. Punktet skal lyde:

h) NORSOK U-001 og U-002 og ISO 13628 for undervannsanlegg,

&nbs>

nbsp;

Til § 15 Plassering og håndtering av brann- og eksplosjonsfarlige varer

Henvisningene til DBE sine forskrifter er oppdatert og anbefalingen i tredje avsnitt om at eksplosiver bør kunne slippes i sjøen ved en fare- og ulykkessituasjoner er fjernet. Videre er anbefalingen om oppbevaring i jordede beholdere i siste avsnitt tatt ut. Det er lagt inn et tillegg om beskyttelse mot fallende laster og branner.

Veiledningen skal lyde:

For å oppfylle kravet til oppbevaring som nevnt i første ledd, bør forskrift 26. juni 2002 nr. 0744 om brannfarlige vare fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet og forskrift 26. juni 2002 nr 0922 om håndtering eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7, fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet benyttes.SPAN>

For oppbevaring av varer som nevnt i første ledd, bør i tillegg standarden NORSOK U-100N kapittel 7.5 brukes for bemannede undervannsoperasjoner.

For å sikre at eksplosiver utilsiktet går av som nevnt i tredje ledd, bør blant annet elektrisk utløst perforeringsutstyr for bruk i bore- og brønnaktiviteter være beskyttet mot påvirkning fra radiobølger og andre elre elektriske felt. I tillegg bør eksplosiver være beskyttet mot fallende laster og branner under lagring.

Til § 26 Utstyr for personellbefordring

Begrepegrepegrepegrepegrepet arbeids- og personellvinsjer endres til personellvinsjer. Andre avsnitt skal lyde:

For å oppfylle kravet til utstyr som nevnt i første ledd, bør standarden NORSOK D-001 kapittel 5.5.3.2 brukes for personellvinsjer på boredekk, med følgende tillegg: det bør være personellvinsjer til å dekke alle alle bore- og brønnaktiviteter på innretningen.

Til § 29 Brannskiller

Veiledningen får en tilleggshenvisning i andre avsnitt og avsnittet skal lyde:

Hovedbrannskiller i lukkede områder bør kunne motstå en eksplosjonslast på minst 70 kPa i 0,2 sekunder. For andre områder på innretningen bør standarden DNV OS-A101 seksjon 2 D 600 brukes. Brannskiller med belagt eller påer påsprøytet brannbeskyttende materiale som ikke oppfyller kravet til ubrennbarhet, kan brukes dersom en totalvurdering viser at dette er sikkerhetsmessig forsvarlig, jf. § 11 om materiaterialer.

Anbefalt DNV-standard i siste avsnitt har feil kapittelhenvisning. Avsnittet skal lyde:

For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan DNV OS-D301 seksjon 1 brukes som et alternativ.

Til § 32 Nødavstengningssystem

Veiledningen endres ved at følgende setning legges inn til slutt i tredje avsnitt. Tillegget skal lyde:

Kravet ovet om å kunne manuelt aktivisere funksjoner ved svikt i de programmerbare delene av systemet som nevnt i andre ledd, innebærer at aktiviseringen av funksjonene skal utformes funksjonelt og fysisk forskjellig fra de programmerbare delene av systemet.

I tillegg gjøres følgende endringer; mellom brannområder” erstattes av ”i prosessanlegget” i bokstav d og ny setning legges inn under bokstavpunktene som en del av avsnittet. Bokstav d og avsnittet skal lyde:

d) seksjoneringsventiler i prosessanlegget,

Antall og plassering av seksjoneringsventiler i prosessanlegget bør bestemmes på bakgrunn av brann- og eksplosjonsstrategien, jf. § 4 om utforming av innretninger.

Til § 36 Fastmonterte anlegg legg for brannbekjempelse

Det legges inn et nytt nest siste ledd som skal lyde:

For å oppfylle kravet til utløsning av anleggene som nevnt i andre ledd, bør standarden NORSOK S-001 kapittel 10.8 brukes.

Til § 40 Utstyr for redning av personell

Det legges inn en henvisning til § 4 bokstav c i første avsnitt. Avsnittet skal lyde:

For at innretningene til enhver tid skal disponere utstyr som nevnt i første ledd, bør det være to uavhengige mann-over-bord-båtsystemer (MOB-båtsystemer), jf. § 4 om utforming av innretninger bokstav c.

Til § 48 Brønnkontrollutstyr

Stryker første setning i fjerde avsnitt

Til § 49 Kompensator- og frakoplingssystemer

Stryker andre setning i første bokstavpunkt. Bokstav a skal lyde:

a) for dynamisk posisjonerte innretninger bør frakoplingssystemet være sekvensstyrt.

Til § 50 Borevæskeanlegg

Bokstav a i tredje avsnitt tas ut.

Til § 53 Utstyr for komplettering og kontrollert brønnstrømning

Anbefalingen i første avsnitt bokstav d er endret og skal lyde:

d) for høytrykks-, høytemperatur- og havbunnsbrønner bør det vurderes å installere to brønnsikringsventiler i kompletteringsstrengen.

Til § 57 Hovedbærekonstruksjoner

Tredje avsnitt skal lyde:

For å oppfylle kravet til hovedbærekonstruksjoner bør standarden NORSOK N-003 kapittel 9.1.1 brukes ved bortfall av en enkeltkomponent.

Til § 62 Næringsmiddel- og drikkevannsforsyning

Fjerde avsnitt skal lyde:

Videre vises det til følgende standard: NORSOK P-100 system 53. NORSOK-standarden

forutsettes supplert med Folkehelseinstituttets veiledningsmateriell for design av

drikkevannssystemer.

Til § 80 ATEX

Andre avsnitt skal lyde:

Atex-forskriften har begrenset anvendelse i petroleumsvirksomheten.

Til § 81 Trykkpåkjent utstyr som ikke omfattes av innretningsforskriften

Forkortelsen TPU-forskriften endres til FTPU i alle avsnitt og i referanselisten.

Andre avsnitt skal lyde:

FTPU har begrenset anvendelse i petroleumsvirksomheten.

Referanselistene

Referansen til DBEs nye forskrifter må oppdateres, jamfør endringen i § 15. I tillegg er en del referanser til standarder oppdatert til siste revisjon.

Følgende adresser er endret:

Norsk Standard (NS), europeiske (EN) og internasjonale (ISO) standarder kan bestilles hos Pronorm AS, Postboks 432 Skøyen, 0213 OSLO, telefon 22 04 92 30, telefaks 22 04 92 12, pronorm@standard.no eller via www.standard.no

og

Elektrotekniske normer fra IEC og CENELEC samt Produkt- og Elektrisitetstilsynets regelverk kan bestilles hos Pronorm AS, v/Norsk Elektroteknisk Komite, Postboks 280 Skøyen, 0213 OSLO, telefon 24 12 41 00, telefaks 24 12 41 01, ordre@nek.no eller via www.nek.no