Gå til hovedinnhold

Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsfor­skriften)


nbsp;

§ 57 Bruk og utslipp av kjemikalier

Nytt tredje ledd skal lyde:

Bruk og utslipp av kjemikalier skal reduseres så langt det er mulig.

Gjeldende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

§ 64 Beredskapsetablering

Første ledd andre punktum skal lyde:

Beredskapen skal etableres på grunnlag av resultater fra risiko- og beredskapsanalyser som nevnt i styringsforskriften § 15 om kvantitative risikoanalysnalyser og beredskapsanalyser og § 16 om miljørettede risiko- og beredskapsanalyser, de definerte fare- og ulykkessituasjonene og ytelseskravene til barrierene, jf. styringsforskriften §ten § 2 om barrierer.

II

I vedlegg 1 til forskrift 3. september 2001 2001 2001 2001 2001 2001 nr. 1157 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsfor­skriften)gjøres følgende endringer:

Forordet, tredje ledd skal lyde:

Det er ikke gjort større innholdsmessige endringer i forhold til tidligere krav. Henvisningen til EN 45 001 i kapittel 3 Krav til kvalitetskontroll er fjernet og erstattet av da denne fra og med 1.1.2003 skal være erstattet av ISO 17025. I tillegg er det gjort presiseringer i henhold til behandling av sedimentprøver som inneholder stein for at disse skal behandles mest mulig på samme måte. I teknisk vedlegg 2 er det derfor gjort endringer både under stasjonsvalg, analysemetoder og rapportering Videre er det er ikke gjort større innholds­messige endringer i forhold til tidligere krav, ut over at TOM kun skal analyseres fra en blandprøve på hver stasjon, og da fra den samme prøven som skal analyseres for kornstørrelsrrelsesfordeling.

Kap 1.1 andre ledd skal lyde:

Foruten forurensningsloven, bygger SFTs regulering av petroleumsvirksomheten på føringer gitt i dokumenter fra Storting og Regjering, blant annet St meld nr 26 (93-94) Utfordringer og perspektiver for petroleums­virksomheten på kontinental­sokkelen, St meld nr 58 (96-97) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling og St meld nr 12 (2001-2002) Rent og rikt hav. Regjeringen uttrykker i disse meldingene behov for å styrke kunnskapen om langtidseffekter av utslipp av kjemikalier og produsert vann. Kravet om nullutslipp av mulig miljøfarlige stoffer til sjø (St meld nr 58 og St meld nr 12), som følges opp gjennom Nnom Nullutslippsarbeidet, synlig­gjør ytterligere behovet for å kunne måle de reelle effektene av utslippene fra virksomheten.

Kap 3 første kulepunkt første setning:

Oppdragstaker eller dennes underleverandører skal være akkreditert i henhold til ISO 17025.

Teknisk vedlegg 2 Kap 3.2 nytt andre ledd:

På stasjoner hvor det er vanskelig å få tatt representative prøver til kjemisk analyse på grunn av høyt innhold av stein og liknende kan toktansvarlig velge å forlate stasjonen uten at prøver er tatt. Nærmere beskrivelse av avviket skal beskrives i henhold til kapittel 2 Rapportering i teknisk vedlegg 10. Inhomogene sedimentprøver med stein skal opparbeides i laboratorium i henhold til kapittel 6 Analysemetoder i teknisk vedlegg 2.

Gjeldende andre ledd blir nytt tredje ledd.

Teknisk vedlegg 2,gg 2, Kap 4.4 Tabell 4, de fem siste cellene i tredje linje skal lyde:

1 prøve.

Teknisk vedlegg 2, Kap 4.4 Tabell 4, *) under tabellen skal lyde:

sedimentet tas fra prøven til kornstørrelsefordeling

<

Pkt 2 Definisjoner Produkt skal lyde:

Med handelsprodukt menes det som i OSPAR Guidelines for Completing the HOCNF omtales som "preparation"; blanding eller løsning av to eller flere stoff (ref.1)

&nb">

Pkt 2 Definisjoner Produkt skal lyde:

Fellesbetegnelse for kjemiske stoffer og /eller stoffblandinger.

Pkt 4 første ledd skal lyde:

Operatøren skal søke om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier. Dette er beskrevet i aktivitetsforskriften § 57 om bruk og utslipp av kjemikalier.

/o:p>

Pkt 4 andre ledd:

Strykes.

Pkt 4 tredje ledd skal lyde:

Det vil kunne bli stilt særskilte vilkår knyttet til krav om utslipp også for PLor PLor PLor PLor PLor PLor PLONOR-kjemikalier i særlige tilfeller. Dette vil være avhengig av blant annet volum, resipient og tidspunkt for utslippet, for eksempel ved tømming av eksportrørledninger eller ved utslipp i områder med særlig sårbare miljøressurser.

Pkt 4 fjerde ledd skal lyde:

Det vil kunne bli stilt særskilte vilkår knyttet til krav om utslipp også for PLONOR-kjemikalier i sæ i særlige tilfeller. Dette vil være avhengig av blant annet volum, resipient og tidspunkt for utslippet, for eksempel ved tømming av eksportrørledninger eller ved utslipp i områder med særlig sårbare miljøressurser.

Pkt 4 sjette og syvende ledd:

Strykes.

Pkt 4 nytt ledd etter tidligere syvende lnde ledd:

Selv om bruk og utslipp av kjemikalier holdes innenfor fastsatte grenser, skal forbruk og utslipp reduseres så langt dette er mulig. Det samme gjelder bruk og utslipp av kjemikalier det ikke er satt spesifikke bruks- og utslippsgrenser for, jfr. rammeforskriften § 9.

Pkt 4 tabell 1 endres slik at den ser ut som følgende:

Tabell 1. Oversikt over kjemikalier og krav trav til økotoksikologisk dokumentasjon i form av HOCNF.

Nr

Type kjemikalier

Krav om HOCNF

Kommentarer

1

Kjemikalier som kun består av stoff på PLONOR listen (ref. 3)

Nei

Normalt ikke krav til informasjon om type og mengde kjemikalier i søknaden. Bruk og utslipp vil være dekket av tillatelsen. Dersom en enkeltstående aktivitet (som for eksempel boring eller utslipp fra rør­ledninger) som ikke er dekket av gjeldend

10

Laboratoriekjemikalier, spray­bokser

Nei

Normalt ikke krav til informasjon om typer og mengder kjemikalier i søknaden. Bruk og utslipp vil være dekket av tillatelsen.

11

Beredskapskjemikalier

Ja

Operatøren skal selv vurdere planlagte beredskapskjemikalier og utarbeide en oversikt over disse. Oversikten samt HOCNF skal ikke sendes inn. Se også aktivitetsforskriften § 58 om beredskaps­kjemikalier

Pkt 4, nye to siste ledd:

Kjemikalier i boligkvarter:

Vanlig forurensning fra boliger, kontorer og lignende, inkludert drikkevann, er tillatt etter forurensningsloven, jfr. § 8 første ledd 2). Produktkontrolloven med forskrifter gjelder imidlertid også for disse kjemikaliene. Dette betyr blant annet at det er krav til substitusjon.

Kjemikalier i lukkede systemer der det ikke er behov for regelmessig etterfylling (enkelte smøreoljer og hydraulikk­væsker) og kjemikalier i brannvannsystemer:

Kjemikalier i slike systemer er ikke omfattet av plikten i forurensnings­loven til å innhente tillatelse, se § 4 første ledd jfr. § 7 første ledd jfr. kapittel 3. Dette er dekket av petroleumslovens sikkerhets­regler. Produktkontrolloven med forskrifter gjelder imidlertid også for disse kjemikaliene. Dette betyr blant annet at det er krav til substitusjon.

Pkt 7 andre ledd skal lyde:

Data for akutt giftighet kan for øvrig foreligge enten på stoffnivå eller for handelsproduktet. Testmetodene det refereres til er nærmere beskrevet i OSPAR Guidelines for Completing the HOCNF. For nye kjemikalier skal giftighetstesting gjennomføres på stoffnivå fra og med 2004. For eksisterende kjemikalier skal giftighetstesting være gjennom­ført på stoffnivå fra og med 2007.

Pkt 8 tredje ledd skal lyde:

Kjemikalier med følgende økotoksikologiske egenskaper skal spesielt prioriteres for substitusjon:

Pkt 9 første ledd skal lyde:

Aktivitetsforskriften § 57 … …

Til § 19 Kompetanse

Bokstav g skal lyde:

g) de/B>det ved bruk av kommunikasjonsutstyr sikres at den kommunikasjonsansvarlige, jf. § 71 om kommunikasjon andre ledd, har god rutine som kommunikasjonsoperatør og GOC-sertifikat, samt nødvendig kompetanse på områder som beredskapsledelse, helikopterkommunikasjon, meteorologiske observasjoner og overvåking av sikkerhetssonene og havområdene rundt innretningen.

Til § 22 Prosedyrer

Første og andre avsnitt skal lyde:

Med prosedyre som nevnt i andre ledd, menes en spesifisert måte å utføre en aktivitet eller en prosess på, jf. NS-EN ISO 9000 kapittel 3.4.5.

Utformingen av prosedyrer som nevnt i andre ledd, bør være entydig, brukervenervennlig og tilpasset brukernes kompetanse.

Til § 23 Bruk av innretningen

Første avsnitt skal lyde:
Begrensninger for bruk som nevnt i første ledd, kan være gitt ved lastene som inom innretningen og de enkelte delene av denne skal kunne motstå, jf. innretningsforskriften § 10 om laster, lastvirkninger og motstand. Lastene kan omfatte kjemiskemiske laster, naturlaster som bølger, vind og temperatur og funksjonslaster som trykk, vekt, temperatur og vibrasjon.

Til § 24 Sikkerhetssystemer

Første avsnitt skal lyde:/o:p>

Tiltak og begrensninger som nevnt i første ledd, kan være aktivitets­begrensninger, full nedstenging eller andre tiltak som kompenserer for den svekkelsen av sikkerhetsfunksjoner som følger av overbroingen eller utkoplingen.

Til § 27 Planlegging

Veiledningen skal lyde:

Kravet til planleggingen som nevnt i første ledd, innebærer blant annet å sikre at aktivitetene utføres innenfor begrensningene som nevnt i kapittel VI-IV om forutsetninger for bruk.

Til § 29 Overvåking og kontroll

Første avsnitt skal lyde:
Forhold som nevnt i første ledd, kan være tilstander og parametere som nevnt i innretningsforskriften § 16 om instrumentering for overvåking og registrering og § 32 om nødavstengingssystem siste ledd, status for andre sikkerhetssystemer, pågående aktiviteter og iverksatte kompenserende tiltak.

Til § 34 Kjemisk helsefare

Bokstav a skal lyde:

For å unngå eksponering som nevnt i første ledd, bør Arbeidstilsynets

a) administrative normer for forurensning av arbeidsatmosfæren brukes, med følgende tillegg:

for å korrigere normen ovenfor for en arbeidsperiode på tolv tilv timer, bør det brukes en sikkerhetsfaktor på 0,6. For personer som befinner seg under forhøyet trykk, bør det brukes en sikkerhetsfaktor på 0,2 med unntak for CO og CO2. For disse gassene bør NORSOK U-100N kapittel 5.2.3.1 og 5.2.3.2 brukes. I tillegg bør det tas spesielt hensyn til mulig frigjøring av helseskadelige kjemiske stoffer fra materialer under høyt trykk,

Til § 44 Vedlikeholdsprogram

Bokstav g (første del) skal lyde:
g) standardene NORSOK D-010 kapittel ttel 5.2, 5.3 og 5.4, ISO 10417 og ISO 10423 kapittel 9 brukes
for brønnkontroll- og brønnintervensjonsutstyr, brønnsikringsventiler og ventiltrær, med følgende tillegg:

Til § 57 Bruk og utsl utsl utsl utsl utsl utsl utsl utsl utsl utslipp av kjemikalier

Nytt andre avsnitt, som skal lyde:

Systemet for utslippstillatelser er beskrevet i brev fra SFT datert 27.12.200. For informasjon om når søknader bør sendes inn henvises til SFT.

I tillatelsene blir kjemikaliene gruppert etter deres økotoksikologiske egenskaper. SFT vil normalt stille ulike vilkår for de ulike grupperingene. Grupperingen er som følger:

1. Svarte kjemikalier; kjemikalier som det kun unntaksvis gis tillatelse til utslipp av

2. Røde kjemikalier; kjemikalier som skal prioriteres spesielt for substitusjon i henhold til SFTs kriterier

3. Gule kjemikalier; kjemikalier som har akseptable miljøegenskaper

4. Grønne kjemikalier; kjemikalier på PLONOR-listen (Substances used and discharged offshore which are considered to Pose Little Or No Risk to the Environment)

Til § 58 Beredskapskjemikalier

Andre avsnitt skal lyde:
Operatøren skal ikke søke om tillatelse til bruk og utslipp av beredskaps­kjemikalier, men eventuell bruk og utslipp skal rapporteres som nevnt i opplysningspliktforskriften § 9 om opplysninger om overvåking, utslipp og risiko for forurensning bokstav d.

Til § 61 Måling av mengde olje, andre stoff og vannsom slippes ut

Første setning skal lyde:

Ved målinger kan OLFs veiledning for prøvetaking og analyse for produsert vann brukes.

Referanselisten

Norsk Standard (NS)

NS 3420 er fjerna.

NORSOK-standardarer

Revisjonsnummer og –dato endra for

NORSOK N-001 Structural design, revisjon 3, august 2000,

NORSOK Z-006 Preservation, revisjon 2, november 2001,

4. Tilgjengelighet av regelverk og dokumenter

Det følgjande er endra som vist:

Norsk Standard (NS), europeiske (EN) og internasjonale (ISO) standarder kan bestilles hos Pronorm AS, Postboks 432 Skøyen, 0213 OSLO, telefon 22 04 92 30, telefaks 22 04 92 12, pronorm@standard.no eller via www.standard.no

Oljedirektoratets regelverk er tilgjengelig på og kan lastes ned fra www.nek.no

Folkehelseinstituttets veiledningsmateriell kan bestilles hos Folkehelseinstituttet, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo, eller bestilles via Folkehelseinstituttets offshoreside: http://www.fhi.no/tema/drikkevann/offshore.html