Gå til hovedinnhold

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften)


II

I vedlegget til forskrift 3. september 2001 nr. 1107 om materiale og opplysninger i petroleums­virksomheten (opplysningspliktforskriften) gjøres følgende endringer:

6pt">

I hele vedlegget:

· Akutte utslipp er erstattet med akutt forurensning

· Direkte trykkfeil og feil i lay-out (innrykk, fet skrift, kursiv, nummerering etc) er rettet.

Innledningen andre ledd skal lyde:

I henhold til forurensningsloven, skal operatøren rapportere utslipp til luft og vann fra petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen. Operatørene skal utarbeide utslipps­rapporter hvor all akutt forurensning og alle operasjonelle utslipp rapporteres for hvert felt.

Innledningen sjette ledd skal lyde:

0pt">0pt">0pt">0pt">0pt">0pt">0pt">

Forskriftene stiller ikke krav til rapportering av akutt forurensning ut over kravene beskrevet under kder kapittel 8 i dette dokumentet. SFT vil vil kunne ha avtaler medr medr medr medr medr medr medr med operatører for hyppigere innsending av opplysninger for statistiske formål.

Innledningen fjerde ledd skal lyde:

Følgende årlige rapportpporter er lagt inn under de nye kravene for å samle rapporteringen til SFT:

- Status og fremdrift på nullutslippsarbeidet

- Rapport om fare- og ulykkessituasjoner som har medført akutt forurensning

Innledningen avsnitt 6:

Avsnittet er strøket.

Kap 1 femte ledd skal lyde:

Alle avvik fra gjeldende tillatelser eller krav skal rapporteres i kapittel 1 og det skal beskrives om avvikene er internt avviksbehandlet.

Kap 1 nytt sjette ledd:

Kjemikalier som er omfattet av utslippstillatelsen skal rapportpporteres i nedenstående tabeller:

Kap 1: følgende fem tabeller er satt inn:

/P>

&OK">

Tabell 1.1a &nsp; Utslipp av svarte kjemikalier

Handelsprodukt

Funksjon sjon og spesifikt bruksområde

Maksimalt tillatt utslipp pr år

Utslipp i rapporteringsåret

&nn">

mal">Produksjonskjemikalier

Rørledningskjemikalier

Tabell 1.2b Forbruk av rødt stoff som ikke går til utslipp

/TD> <TR style="HEIGHT: 13.1pt">

Bruksområde

Maksimalt tillatt forbruk rødt stoff pr. år

Forbruk i rapporteringsåret

Bore- og brønnkjemikalier

Produksjonskjemikalier

Rørledningskjemikalier

<

Tabell 3.1er som følger:

Tabell 3.1 Utslipp av olje og oljeholdig vann

Felt

Totalt vann-volum

[m3]

Oljekons

i utslipp

[mg/l]

Olje

til sjø

[tonn]

Re­injisert

vann

[m3]

Vann

til sjø

[m3]

Ekspor­tert

prod. vann

[m3]

Impor­tert prod. vann

[m3]

Vann i olje ekspor­tert

[m3]

Sum produsert vann

(1)

(2)

(3)

(4)

Sum

<FONT face="Times New Roman">

1) Årsgjennomsnitt for oljeinnhold i produsert vann som slippes ut fra feltet. Oppgi om utslipp av olje med produsert vann inkluderer olje fra jetting. Hvis dette er tilfelle, skal rubrikken for oljekonsentrasjonen i utslipp fra jetting stå åpen

2) Mengden olje til sjøskal inkludere mengden olje i produsert vann og mengden olje som følger vannstrømmen fra eventuell vasking av jettesand

3) Vedheng av olje på sand fra jetteoperasjoner, oppgis som gram per kilo tørr masse

Sum fortrengningsvann

Sum drenasjevann

Sum jetting

(3)

(4)

BTEX

Benzen

Toluen

Etylbenzen

Xylen

Sum BTEX

Antrasen*

&nb">

C1-Fenantren

C2-Fenantren

C3-Fenantren

Dibenzotiofen

C1-dibenzotiofen

Pyren*

Krysen*

Benzo(a)antrasen*

Benzo(a)pyren*

Benzo(g,h,i)perylen*

Benzo(b)fluoranten*

C1-Fenol

C2-Fenol

C3-Fenol

C4-Fenol

C5-Fenol

C6-Fenol

Propionsyre

Butansyre

Pentansyre

Naftensyre

Sum Organiske syrer

Metanol

Til § 6 fjerde ledd første setning skal lyde:

Når det gjelder beskrbeskrivelse av innretningene som nevnt i første ledd bokstav h, vil en tidligere gitt samsvarsuttalelse (SUT) kunne ha betydning som dokumentasjonsgrunnlag.

Til § 7 bokstav b skal lyde:

for program for boreaktiviteter inkludert formasjonstesting; senest to uker før oppstart eller ni uker før opps opps opps opps opps opps opps opps opps oppstart ved krav om samtykke som nevnt i § 5 om krav til samtykke til enkelte petroleumsaktiviteter bokstav a og b.

Til § 7 bokstav c skal lyde:

for planer for bore- og brønnaktiviteter; månedlig oversikt

Til § 7 bokstav d strykes.

Til § 7 bokstav e som blir ny bokstav d skal lyde:

for program for midlertidig eller permanent tilbakeplugging ging av lete- eller utvinningsbrønner; senest tre dager før oppstart, eller sju dager før tidspunktet for varslet plassoppsigelse ved arbeidskonflikt som nevnt i § 8 om brønnprogram ved plassoppsigelse,

Til § 7 bokstav f som blir ny bokstav e skal lyde:

for planene for letebrønner som ønskes midlertidig tilbakeplugget utover tre år; senest én måned etter utløpt tid,

Til § 7 bokstav g blir ny bokstav f.

Til § 7 bokstav h sv h som blir ny bokstav g skal lyde:

for sluttrapport om boretekniske erfaringer og HMS-erfaringer etter utførte bore- og brønnaktiviteter i forbindelse med letebrønner; senest tre måneder etter avsluttet aktivitet. Jf. NORSOK D-010 kapittel 4.17.

Til § 10 ny andre setning skal lyde:

Fiskeripressen som nevnt i bokstav c og e, er "Fiskaren" i Bergen og "Fiskeribladet" i Harstad.

Nåværende andre setning blir ny tredje setning.

Til § 11 tittelen skal lyde:

Varsling og melding til tilsynsmyndighetene om fare- og ulykkessituasjoner

Til § 11 skal lyde:

Det kan etableres rutiner som innebærer at andre enn operatøren kan varsle og melde etter denne paragrafen, for eksempel hovedbedriften. Ette Etter arbeidsmiljøloven er det den enkelte arbeidsgiveren som har dette ansvaret.

Oljedirektoratet varsler Kystverket, Statens helsetilsyn og andre relevante myndigheter.

Fare- og ulykkessituasjonene som nevnt i første ledd, kan være

a) situasjoner der det er fare for at fartøy eller drivende gjenstander kan støte sammen med innretninger,

b) utblåsinger fra brønner,

c) eksplosjoner og branner,

d) utilsiktede hydrokarbon- og kjemikalieutslipp,

e) arbeidsulykker,

f) hendelser der bruken av radioaktive kilder har kommetut av kontroll.

Følgende situasjoner bør varsles:

a) situasjoner der beredskapsorganisasjonen på innretningen er aktivert, eller det er satt i verk forberedelser til evakuering,

b) situasjoner der verneombudet krever stansing av farlig arbeid.

Med skade som nevnt i første ledd bokstav a, menes dødsfall, personskader eller andre helseskader, reduksjon i helsetilstand eller tap av økonomiske verdier, se også rammeforskriften § 9 om prinsipper for risikoreduksjon. Alvorlig personskade er definert i § 13 om melding av ulykker som har medført død eller personskade, første ledd.

Akutt forurensning som nevnt i første ledd bokstav d, er definert i forurensningsloven § 38.

Fare- og ulykkessituasjoner som nevnt i andre ledd, kan blant annet være

a) personskader av mindre alvorlig karakter,

b) situasjoner der det er satt i verk spesielle hygieniske eller helsemessige beredskapstiltak, for eksempel ved

a) sykdom som skriver seg fra vannforsyningen eller næringsmidlene,

b) svikt i normale, hygieniske prosedyrer som gir økt sykdomsrisiko,

c) mindre alvorlige situasjoner i forbindelse med posisjonering, rørledningssystemer og bærende konstruksjoner,

d) krenking av sikkerhetssoner eller særskilte områder med begrensninger, jf. rammeforskriften § 39 om varsling og melding i forbindelse med inntrenging i sikkerhetssoner,

e) situasjoner som har ført til tap av dekkslast, ankrings-, fortøynings- og slepeutstyr og bore- og brønnutstyr. Meldingen bør angi nøyaktig posisjon,

f) situasjoner der individuelle målinger viser at arbeidstakere har blitt utsatt for en radioaktiv eksponering (effektiv doseekvivalent) som tilsvarer mer enn 20 mSv i løpet av tolv måneder.

Uavhengig av varsling og melding til Oljedirektoratet som nevnt i første og andre ledd, bør Hovedredningssentralen gis raskest mulig direkte varsel for å mobilisere nødvendige offentlige beredskapsressurser, jf. aktivitetsforskriften § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.

Ved arbeidsulykker som har ført til dødsfall eller alvorlig personskade, skal politiet varsles som nevnt i arbeidsmiljøloven § 21 om arbeidsgiverens meldeplikt. Det har vært praksis at operatøren varsler politiet om branner og andre alvorlige ulykker. Rette politimyndighet er

a) Rogaland politidistrikt sør for 62. breddegrad,

b) Nordmøre og Romsdal politidistrikt mellom 62. og 65. breddegrad 30 min,

c) Helgeland politidistrikt mellom 65. breddegrad 30 min og 68. breddegrad 30 min,

d) Troms politidistrikt nord for 68. breddegrad 30 min.

Ved helikopterulykker skal luftfartsforetaket varsle Luftfartstilsynet, Havarikommisjonen for sivil luftfart og politiet i henhold til BSL D 1-3, forskrift 27. mars 1996 om varslings- og rapporteringsplikt m.v.

Varsling og melding av allmennfarlige smittsomme sykdommer skal være som nevnt i smittevernloven § 2-3, jf. forskrift 30. desember 1994 nr. 1224 om legers og annet helsepersonells melding om og varsling av smittsomme sykdommer.

Etter forskrift om vannforsyning og drikkevann skal vannverkseier (operatør) varsle Helsedepartementet som tilsynsmyndighet ved overskridelse av grenseverdier for drikkevannskvalitet som oppgitt i vedlegget til forskriften. Det vises til nærmere omtale av grenseverdier mv i vedlegg til forskrift om vannforsyning og drikkevann.

Hendelser med ioniserende strålekilder ved borehullslogging, bruk av industrielle kontrollkilder og industriell radiografi skal varsles direkte til Statens strålevern i henhold til kravene i Strålevernheftene, henholdsvis nr. 13 b november 1997, nr. 11 november 1996, og nr. 20 oktober 1999.

Til § 13 tredje ledd skal lyde:

Med ulykker som har ført til arbeidsuførhet og fravær etter første ledd bokstav c, menes ulykker som har ført til at den skadde ikke kan gjenoppta eller må fritas fra sine normale arbeids­oppgaver i det neste eller i et senere tolvtimersskift. Dette inkluderer også tilfeller der skaden har inntruffet på den siste dagen av arbeidsperioden på sokkelen.