Gå til hovedinnhold

Forsker seg til bedre sikkerhet og arbeidsmiljø

En femårig satsing på HMS-forskning i petroleumsvirksomheten skal gi et løft i HMS-kompetansen på norsk sokkel. Myndighetene har gjennom Stortingsmelding nummer 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten tatt initiativ til satsingen, som administreres og følges opp av Forskningsrådets Olje og gass program.


Forskning og utvikling (FoU) på HMS i petroleumssektoren ble igangsatt i 2002. Arbeids- og administrasjons-departementet (AAD) planlegger å bevilge 15 millioner kroner årlig i hele femårsperioden, det vil si 75 millioner kroner totalt. AAD legger til grunn at næringen støtter aktivt opp under forskningsinitiativet – også med økonomiske midler.

- Vårt mål er at næringen skal bidra med like mye penger som myndighetene, slik at den totale FoU-satsingen i denne perioden blir på 150 millioner kroner, sier Siri Helle Friedemann. Hun er programkoordinator for FoU-satsingen på vegne av Forskningsrådet. Til nå har næringen, primært operatørselskaper på norsk sokkel, bidratt med 40 millioner kroner.

Friedemann presenterte FoU-satsingen både under ">Sikkerhetsforums møte i Hammerfest 11. september, og på Sikkerhetsforums årskonferanse i Stavanger 16. september (se lenkeboks).

Skal være en foregangsnæring

Siri Helle Friedemann, program-
koordinator i Norges forskningsråd.
Bildet er fra Hammerfest, hvor
Friedemann presenterte FoU-
satsingen for Sikkerhetsforum.

Stortingsmeldingen om HMS i petroleumsvirksomheten understreket den nasjonale målsettingen om at norsk oljeindustri skal være foregangsnæring innen helse, miljø og sikkerhet, men pekte også på at det de siste årene hadde fremkommet både uakseptable og uheldige utviklingstrekk på norsk sokkel. For å sikre et løft i HMS-kompetansen på norsk sokkel ble den femårige FoU-satsingen igangsatt i 2002.

- I forbindelse med oppstart og organisering av satsingen, ble det etablert en HMS-arbeidsgruppe med representanter fra arbeidstakerorganisasjoner, næringslivet, utdanningsinstitusjoner og Oljedirektoratet. De faglige anbefalinger fra arbeidsgruppen har lagt grunnlaget for at den femårige FoU-satsingen har fått et helhetlig preg og et innhold som samsvarer med føringer i meldingen, sier Friedemann.

HMS-forskningen er en integrert del Olje og Gass-programmet, som igjen er tematisk forankret i OG21 (Olje og gass i det 21. århundret). Initiativet til OG21 er tatt av Olje- og energidepartementet, og OG21 skal bl.a. utarbeide strategier og planer for å imøtekomme næringens behov for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon innen olje- og gassnæringen.

Fire søyler
Visjonen for FoU-satsingen er å bidra til et godt arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten, ha tydelig fokus på arbeidstakernes sikkerhet, helse og trivsel både på kort og lang sikt og sikre et løft for HMS-kulturen på alle nivåer i industrien. I tillegg skal programmet bidra til en helhetlig tilnærning til HMS og tidsmessig integrering, og gi et positivt syn på HMS som bidragsyter til en værekraftig og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet.

I forbindelse med FoU-satsingen er det etablert egne arbeidsgrupper som gjennom hele perioden har ansvar for å følge opp de fire hovedsatsingsområdene HMS-kultur, endring – organisasjon - teknologi, beslutningsverktøy og fysisk arbeidsmiljø og helse.

Det er så langt igangsatt 14 prosjekter - 4 kompetanseprosjekter og 10 bedriftsprosjekter (se lenkeboks), kun ett av disse er avsluttet. Det vil bli satt i gang 3-4 nye bedriftsprosjekter i løpet av høsten 2003.

I løpet av femårsperioden skal FoU-satsingen gi synlige resultater i form av nye standarder/håndbøker, innspill til nye organisatoriske løsninger, oppdaterte lærebøker etc. Resultatene blir formidlet i ulike kanaler, blant annet gjennom rapporter, artikler og seminarer.

- Prosjektene har et selvstendig ansvar for resultatspredning og implementering, og håpet er at styringsstrukturen i prosjektene og satsingen bidrar til at prosjektresultatene forankres i næringen. Det blir helt klart en utfordring å få kunnskap opparbeidet gjennom FoU-satsingen ut til- og implementert i næringen, sier Siri Helle Friedemann.