Gå til hovedinnhold

Fornyet samtykke til bruk av reservekraftanlegget på Nyhamna

Samtykke: Statnett SF har fått samtykke til fortsatt bruk av reservekraftanlegget på Nyhamna fram til 1.7.2014.


Petroleumstilsynet (Ptil) ga i brev av 1.10.2008 samtykke til å ta i bruk Statnetts reservekraftverk på Nyhamna (lenke). Dette samtykke forutsatte utslippstillatelse fra Statens forurensningstilsyn (SFT) som ble gitt med en varighet til 2010.

SFT har nå gitt ny utslippstillatelse med varighet til 1.7.2014, og vårt nye samtykke reflekterer denne nye forutsetningen.

Idriftsettelsen vil være knyttet til at det foreligger en svært anstrengt kraftsituasjon, og forutsetter at Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennom enkeltvedtak gir tillatelse til idriftsettelse.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |