Gå til hovedinnhold

Fornøyd med ExxonMobils oppfølging etter varsel om pålegg

I slutten av 2004 førte vi tilsyn med ExxonMobil Exploration and Production Norway AS' (ExxonMobil) styring med løfteoperasjoner og tekniske forhold ved løfteinnretninger og løfteredskap på Balder/Ringhorne. Med bakgrunn i dårlig funksjonalitet av kranene på Balder, har vi gitt ExxonMobil et varsel om pålegg.


Lenke: Rapport etter tilsyn hos ExxonMobil

Varselet lyder som følger:

"ExxonMobil Exploration and Production Norway AS pålegges å gjennomføre en analyse av offshorekranene på produksjonsinnretningen Balder som omfatter pålitelighet, teknisk tilstand og generell egnethet på kort og lang sikt, se Petroleumstilsynetls rapport etter tilsynet punkt 5.2.1. Analyseresultatene skal måles mot krav i forskrifter og normer for utforming og bruk av offshorekraner, samt mot selskapsinterne definerte behov til bruksegenskaper for sikker håndtering av last. Analyseresultatene skal sendes Ptil innen 1.9. 2005. Identifiserte bruksbegrensninger eller kompenserende tiltak skal iverksettes snarest mulig og senest innen 1.9. 2005. Dersom analysen avdekker behov for langsiktige tiltak, skal plan for dette utarbeides og sendes Ptil innen 1.9. 2005.

Vi skal ha melding når identifiserte bruksbegrensninger eller kompenserende tiltak er iverksatt."

Basert på planer for oppgradering av offshorekranene på Balder, presentert på møte den 15. november 2005 mellom ExxonMobil og Ptil, anser vi pålegget for innfridd og tilsynet avsluttet fra vår side. Pålegget ble lukket 4.1.2006.

Det er normalt at vi følger opp et "varsel om pålegg" med "pålegg" i eget brev. I ettertid viser det seg at eget brev om pålegg vedrørende gjennomføring av analyser av kranene på Balder ikke ble sendt slik våre interne rutiner beskriver.

Lenke: Forklaring av begrepene "varsel om pålegg" og "pålegg"

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064