Gå til hovedinnhold

Forlenget prøveperiode for områdeberedskap på Haltenbanken

Petroleumstilsynet har besluttet å forlenge prøveperioden for områdeberedskap på Haltenbanken med ett år. Bakgrunnen er at Petroleumstilsynet gjennom vårt tilsyn har identifisert mangelfull erfaringsoverføring mellom de ulike innretninger og operatører.


Felt i Haltenbanken-området
Kilde:
ODs interaktive Faktakart (lenke)
Intensjonene med innføring av områdeberedskap er å drive effektivt beredskapssamarbeid innenfor geografiske områder, og mellom forskjellige operatørselskaper ved å benytte felles ressurser.

Arbeidet med områdeberedskap har medført at man har fått en ny generasjon beredskapsfartøyer, først for feltene på Haltenbanken, og videreutviklet for området TrolI/Oseberg. I tillegg er det plassert fullt utrustede SAR-helikopter både på Haltenbanken og Trolll/Oseberg.

I mars 2002 ga Oljedirektoratet (nå: Petroleumstilsynet) endring av samtykker for innføring av områdeberedskap for innretningene på Haltenbanken, med en prøveperiode på to år. I løpet av denne perioden har Petroleumstilsynet gjennomført tilsyn for å verifisere at regelverkets krav er innfridd, samt at de forutsetningene som var gitt i samtykket var oppfylt.

Under tilsynet ble samarbeidet mellom operatørene presentert, og felles ressurser ble demonstrert. Selv om ressursene har medført en god og effektiv beredskap, viste tilsynet at flere ting ikke er på plass. Dette er beskrevet i rapportene etter tilsynet.

Flere av de observasjonene som ble gjort, må utarbeides/videreutvikles før arbeidet med områdeberedskapen er på et fullt ut akseptabelt nivå. Spesielt gjelder dette samarbeidet og erfaringsoverføring mellom de enkelte innretningene og operatørene.

Når det gjelder beredskap mot akutt forurensning, viser vi til Statens forurensningstilsyns vurderinger. SFT peker på at rapporteringen fra operatørselskapene ikke er tilstrekkelig i prøveperioden. I løpet av den forlengede prøveperioden må det etableres en dialog mellom SFT og operatørselskapene der praktisk erfaring med etablert løsning for mekanisk opptak, samhandling operatørselskapene imellom og analytisk underlag for- og operativ løsning av dispergering blir gjennomgått.

Med bakgrunn i dette har Petroleumstilsynet besluttet å forlenge prøveperioden med ett år, frem til 1.3.2005.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
pressekontakt
Telefon 970 54 064
E-post: inger.anda@ptil.no