Gå til hovedinnhold

Forlenget prøveperiode for områdeberedskap Oseberg - Troll

Norsk Hydro og Statoil har søkt om samtykke til permanent endring av brukssamtykket for Oseberg-Trollområdet. Saken gjelder innføring av områdeberedskap. Petroleumstilsynet (Ptil) har avslått søknaden og samtidig forlenget dagens prøveperiode med ett år.


Områdeberedskapen omfatter Statoils innretninger Troll A, Huldra og Veslefrikk samt Norsk Hydros innretninger Oseberg Feltsenter, Oseberg C, Oseberg Øst, Oseberg Sør, Brage, Troll B, Troll C og undervannsinstallasjonene for feltene Tune og Fram Vest.

 

Statoil og Norsk Hydro fikk 1. oktober 2002 samtykke til innføring av områdeberedskapen for det aktuelle området (kartet) i en prøveperiode på to år. I juli 2004 søkte selskapene om å gjøre ordningen permanent.

Intensjonen med innføring av områdeberedskap er å drive effektivt beredskapssamarbeid innenfor geografiske områder, og mellom forskjellige operatørselskaper ved å benytte felles beredskapsressurser, herunder felles beredskapsfartøy og SAR-helikopter. Områdesamarbeid omfatter også beredskap mot akutt forurensning.

Ptil og Statens forurensningstilsyn (SFT) har i prøveperioden gjennomført tilsynsaktiviteter for å se om beredskapen i området ble ivaretatt i henhold til regelverkskravene.

Lenker til Ptils tilsynsrapporter (mars 2004): Norsk Hydro Statoil West Venture

Selv om bruken av områderessursene har ført til en generelt god og effektiv beredskap, har tilsynsaktivitetene påvist at beredskap for dispergering ikke er tilstrekkelig. I tillegg har Ptil anbefalt Norsk Hydro å forbedre sin mann-over-bord-beredskap med hensyn til bruken av to uavhengige mann-over-bord-båtsystemer.

Ptil har derfor besluttet å forlenge prøveperioden med ett år, fram til 1. oktober 2005.

Før utgangen av prøveperioden skal Norsk Hydro og Statoil oversende oss nødvendig dokumentasjon på at kravet til beredskap mot akutt forurensning er ivaretatt.

Vi har også bedt om en redegjørelse fra Norsk Hydro for de endringer som selskapet eventuelt innfører i sin mann-over-bord-beredskap.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss