Gå til hovedinnhold

Forankring i fokus

Mot slutten av 2008 så Ptil igjen økning i antall hendelser knyttet til forankringsutstyr. Dette viser at det fremdeles er behov for forbedringer på området.


Forankringsutstyr er sikkerhetskritisk. Svikt i forankring kan føre til alvorlige personskader og betydelig skade på innretninger, rørledninger, brønner og havbunnsutstyr. Dette kan igjen medføre fare for forurensning og avbrudd i leveranser.

Som følge av et stort antall hendelser med forankringsutstyr, satte Ptil i 2005 ekstra søkelys på problemområdet.

Engasjementet er siden videreført gjennom faglige seminarer, ved tilsyn i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet og gjennom dialog med klasseselskapene. Regelverket på området blir revidert med bakgrunn i erfaringene. Ptil har underveis formidlet norske erfaringer i internasjonale fora og sammenhenger.

Tidlig i 2007 sendte Ptil et likelydende brev til næringen, der regelverkskravene i forhold til forankringsutstyr ble presisert og utdypet. Brevet la føringer for selskapenes inspeksjonsomfang av komponenter eldre enn 20 år. Som et resultat ble det i 2008 byttet ut betydelige mengder ankerkjetting.

Ptils brev førte også til økt oppmerksomhet mot kompetanse, vedlikehold og opplæring relatert til forankringsutstyr. Videre er det nå bedre kontroll ved installering av forankringsutstyr med hensyn til plassering av ankere og prøvestrekking av ankerkjettingene.

Ptil har i tillegg registrert økt bruk av forhåndslegging av ankersystemer før innretningene kommer dit de skal forankres. Ved forhåndslegging blir man mindre avhengig av værforholdene i det innretningen ankommer. Dette skaper bedre arbeidsforhold for fartøyene som installerer ankringssystemene.

På bakgrunn av Ptils initiativ og økningen i hendelser tilknyttet forankring, har næringen definert et konkret mål om å halvere disse i løpet av 2009. Ptil vil følge opp hvordan selskapene arbeider for å nå dette målet. Norges Rederiforbund har et eget forankringsprosjekt som vil bidra i forbedringsarbeidet.

Av Thor Gunnar Dahle