Gå til hovedinnhold

Felles løft for forpleiningsansatte offshore

Sentrale aktører fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden har i samarbeid med Oljedirektoratet utarbeidet et dokument som beskriver hvordan et godt arbeidsmiljø og god helse hos forpleiningsansatte på norsk sokkel kan ivaretas. Rapporten "Et løft for forpleining" ble presentert på et seminar i OD 13. november, og er ment å være et hjelpemiddel for ledelse og ansatte i operatør-, rederi og forpleiningsselskap.


Dokumentet kan i tillegg brukes som en rettesnor både ved anbudsinnbydelser og ved omstillinger. Hensikten er også å gjøre ansatte og ledelse bedre kjent med gjeldende lov og regelverk.

Bakgrunnen for arbeidet er at Oljedirektoratet i løpet av våren 2000 fikk mange henvendelser fra forpleiningsansatte som hevdet at gjentatte nedbemanninger, innføring av nye arbeidsmetoder og endringer av leder- og gruppestrukturer hadde ført til en forverring av både arbeidsmiljø og helsetilstand blant de ansatte. OD ble blant annet bedt om å gjennomføre flere tilsyn for å avdekke eventuelle brudd på regelverket.

Forbedring gjennom samarbeid
OD mente imidlertid at økt tilsynsaktivitet ikke ville være tilstrekkelig for å bedre arbeidsmiljøet, og tok derfor initiativ for å bedre samarbeidet mellom partene. 2. mai 2001 arrangerte OD en dagskonferanse, som skulle danne grunnlag for et prosjekt for forbedring av arbeidsmiljø og helse for de ansatte innenfor forpleining på norsk sokkel. Blant annet så tilsynsmyndighetene behov for utvikling av en omforent praksis for planlegging, gjennomføring og oppfølging av omstillingsprosesser i bransjen.

Prosjektet fikk navnet "Et løft for forpleining". OLF ble utfordret og tok initiativet til å drive prosjektet frem, og en styringskomité ble nedsatt bestående av ulike aktører med relasjon til forpleining. Oljedirektoratet var med som observatør.

Prosjektet har gjennom undergrupper konsentrert seg om utredninger innenfor fire områder. Disse er

  • Arbeidstakermedvirkning
  • Krav til arbeidsmiljø/metoder for fastsettelse av krav
  • Analyse/måling av arbeidsmiljøforhold
  • Opplæring

Gjennom snart to og et halvt år har en lang rekke aktører fra ulike ståsteder engasjert seg i arbeidet med å identifisere mulige forbedringer i hverdagen for de forpleiningsansatte.

Resultatet av arbeidsgruppenes arbeid , og styringskomiteens behandling er samlet i denne rapporten.

Hvordan få til et "Løft for forpleining" i praksis?
OD vil følge opp rapporten fra "Løft for forpleining" ved å sende et likelydende brev til næringen, der selskapene blir bedt om å bruke nødvendig kompetanse til å foreta en vurdering av seg selv opp mot det som står i rapporten, og i tillegg lage en plan for forbedring inkludert nødvendig opplæring.

OD vil videre følge opp arbeidet i form av ulike tilsynsaktiviteter.

- Nå er det opp til ledere og tillitsvalgte innenfor forpleining å sørge for å sette erfaringene og læringen ut i livet, og i fellesskap bidra til et enda bedre arbeidsmiljø for de forpleiningsansatte, understreket sjefingeniør i OD, Hilde Heber, under sin innledning til dagsseminaret i OD. Heber har både vært med som observatør i styringsgruppen i prosjektet og deltatt i tre av arbeidsgruppene.

Kontaktpersoner i OD:
Pressekontakt: Eldbjørg Vaage, telefon 957 00 320
OD-ansvarlig for Løft-prosjektet: Hilde Heber, telefon 51 87 63 16