Gå til hovedinnhold

Felles løft for å redusere antall gasslekkasjer

Utviklingen i antall gasslekkasjer (hydrokarbonlekkasjer) på norsk sokkel de siste årene bekymrer både myndighetene og industrien. Oljedirektoratet og operatørene på norsk sokkel ble i møte i OD 17. juni 2003 enige om at tiltak må iverksettes for å redusere risikoen for storulykke som følge av gasslekkasje. Blant annet fikk OD full støtte for sitt forslag om å innføre konkrete reduksjonsmål.


Bakgrunnen for møtet mellom operatørselskapene og OD var rapporten "Utvikling i risikonivå på norsk sokkel. Fase 3 ? 2002", som ble presentert i april i år.

Oljedirektoratet igangsatte risikonivåprosjektet i 1999/2000. Målet er å utvikle og anvende måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået. Resultatene fra prosjektet blir presentert i årlige rapporter.

2002-rapporten konkluderte med at det er en økende risiko for at en storulykke skal inntreffe på norsk sokkel. Utviklingen i antall uønskede hendelser knyttet til gasslekkasjer er blant risikoindikatorene som gir størst grunn til bekymring.

- Feil retning
- Myndighetene og selskapene som opererer på norsk sokkel har en felles visjon for petroleumsvirksomheten: Vi ønsker alle en virksomhet uten skader på mennesker, miljø og materiell. Vi kan diskutere hvor nær vi er denne visjonen, men det er krystallklart at vi ikke kan være fornøyd med mindre vi beveger oss i rett retning. Resultatene fra Risikonivåprosjektet indikerer en utvikling som ikke er tilfredsstillende. Det må vi gjøre noe med, sa oljedirektør Gunnar Berge under møtet.

Gasslekkasjer på norsk sokkel i perioden 1996 - 2002
Figuren er hentet fra den siste risikonivårapporten, og viser antall registrerte hydrokarbonlekkasjer over 0,1 kg/s fra 1996 ? 2002 fordelt etter størrelse.

Selv om antallet alvorlige gasslekkasjer ikke synes å ha økt, har det totale antall hydrokarbonlekkasjer vist en uheldig utvikling gjennom flere år. Resultatene viser at det ikke synes å ha vært tilstrekkelig fokusert på å få til reduksjon av hyppigheten av slike lekkasjer.

I perioden 1996-2002 har det vært totalt 228 betydelige hydrokarbonlekkasjer fra faste- og flyttbare innretninger på norsk sokkel. Ingen av gasslekkasjene er blitt antent. Likevel gir antallet gasslekkasjer grunn til bekymring, fordi potensialet for en alvorlig ulykke ved antenning er så stort.

Næringen ønsker konkrete mål
Under møtet i OD var det full enighet mellom myndighetene og operatørselskapene om at utviklingen i antall gasslekkasjer gir grunn til bekymring, og at det er nødvendig å jobbe med dette området på en mer systematisk måte enn det som hittil er gjort.

Operatørselskapene nevnte flere viktige tiltak som allerede er på gang, blant annet økt erfaringsoverføring både mellom selskaper og i forhold til operatørenes aktiviteter på andre lands sokler. Oljeindustriens Landsforening (OLF) har også igangsatt et arbeid der målet er å redusere antall gasslekkasjer.

Oljedirektoratet har allerede besluttet at en skal gjennomføre egne granskninger av de mest alvorlige hydrokarbonlekkasjene. OD mener i tillegg at det er viktig å se hva andre lands myndigheter har gjort på dette området.

Blant annet innførte britiske offshoremyndigheter for få år siden en målsetning om å redusere antall gasslekkasjer over en definert størrelse med 50 prosent. Erfaringene så langt i 2003 indikerer at dette har hatt en positiv effekt i form av færre gasslekkasjer på britisk sokkel.

Under møtet i OD var det bred enighet om at det bør innføres konkrete reduksjonsmål også på norsk sokkel. Oljedirektoratet vil være en aktiv pådriver for å etablere et slikt reduksjonsmål, som både må være realistisk ? og være utformet slik at det faktisk bidrar til å redusere risikonivået.

Målet er å innføre et slikt reduksjonsmål så raskt som praktisk mulig.n O