Gå til hovedinnhold

Felles ansvar for å utvikle god HMS-kultur

En god HMS-kultur forutsetter både gode rammebetingelser og fokus på den enkeltes atferd og holdninger. Det ble understreket under konferansen om HMS-kultur, som OD i samarbeid med RF-Rogalandsforskning arrangerte i Stavanger 24. og 25. november.


Under konferansen fikk de rundt 200 deltakerne servert mange ulike innfallsvinkler til HMS-kulturbegrepet, og hvordan en god HMS-kultur kan etableres og videreutvikles. I tillegg presenterte OD et nytt temahefte om HMS-kultur.

Temaheftet "HMS og kultur" gir ingen fasit i forhold til hvordan man kan oppnå en god HMS-kultur, men er ment som et hjelpemiddel i næringens arbeid med dette. Heftet ble trykket i et begrenset opplag til konferansedeltakerne. Inntil nytt opplag blir klart på nyåret, er temaheftet kun tilgjengelig for nedlasting på ODs nettsted (Se lenkeboks).

Økt bevissthet
Myndighetene har varslet økt fokus på selskapenes arbeid for å sikre en god HMS-kultur offshore. Myndighetene har også poengtert at det er et ledelsesansvar å påse at HMS-kulturen blir tatt på alvor i alle ledd.

Årets todagers konferanse om HMS-kultur, som var den andre i rekken, har som mål å bidra til å sikre at alle involverte i norsk petroleumsvirksomhet får et mer bevisst forhold til hva som ligger i begrepet HMS-kultur.

Konferansen var delt opp i seks sesjoner:

  • Det er menneskelig å feile
  • Rammebetingelser for god HMS-kultur
  • Sikkerhetskultur og ledelse
  • Helse og arbeidsmiljø
  • Norges forskningsråd – Aktuell HMS-forskning
  • Kulturaktiviteter i næringen

Raskere, billigere – og bedre?
Under sesjonen om rammebetingelser stilte Sonja Tinnesand fra Nopef spørsmål om det er mulig å ha mål om for eksempel å redusere antall ulykker og nestenulykker – og samtidig jage økt utbytte eller store kostnadskutt.

Er det mulig å både redusere bemanningen, effektivisere arbeidsoperasjonene og øke utbyttet – og samtidig få økt sikkerhet, god helse og godt miljø, spurte Tinnesand, og viste til det paradoksale i at risikonivået på norsk sokkel i løpet av en de siste to-tre år ikke har vist noen klar forbedring – selv om alle i virksomheten har hatt stort fokus på HMS i den samme perioden.

Hun viste til at næringen i den samme perioden også hadde drevet etter innsparings- og fortjeneste-mål, som økt utbytte eller reduserte utgifter.

Økonomiske incentiver til HMS-innsats
Anders Toft fra Oljedirektoratet pekte i sitt innlegg om kontraktsutforming og økonomiske incentiver til HMS-innsats på at dette er en viktig problemstilling siden 70 prosent av arbeidstimene offshore utføres av kontraktører/underleverandører.

Økonomiske incentiver "bygges inn" i kontraktene og i evaluering av anbud. Selv om operatøren er opptatt av en rekke egenskaper ved en tjeneste eller et produkt (kostnad, kvalitet, leveringstid, bruk av ny teknologi, HMS, ....), kan utformingen av de økonomiske incentivene bidra til fokus på en eller flere av disse egenskapene på bekostning av andre.

Fordi det i praksis er vanskelig å utforme treffsikre incentiver for fremme av HMS, kan bruk av incentivordninger for fremme av for eksempel leveringstid og kostnadsreduksjon bidra til å dreie entreprenørens fokus bort fra HMS.

Incentivordninger i riggkontrakter ble benyttet som eksempel. Incentivordninger som ble fremhevet var utforming av kompensasjon, differensiering av dagrater, vedlikeholds- og reparasjonsklausuler, fordeling av økonomisk ansvar ved ulykker, konsekvens av brudd på HMS-regelverk og evalueringskriterier i forbindelse med anbud. Utformingen av disse ordningene, som varierer mellom selskap, vil sammen definere om de bidrar til fokus på HMS eller om de bidrar til det motsatte.

Det ble også understreket at i tillegg til incentivordninger er også ratenivå viktig mht fokus på HMS. I perioder med lave rater utfordres aktivitet knyttet til blant annet opplæring og vedlikehold. Særlig store operatører med betydelig forhandlingsmakt har et ansvar for hvordan denne makten benyttes.

Toft konkluderte med at økonomiske rammebetingelser kan innvirke direkte på entreprenørens satsing på HMS gjennom utforming av kontrakter. Hvordan de virker vil trolig blir påvirket av kulturen i det enkelte entreprenørselskap.

Andre aktuelle lenker:

Kontaktpersoner i OD:
Elisabeth Lootz (epost: Elisabeth.Lootz@ptil.no)
Reidar Lindeberg (epost: Reidar.Lindeberg@ptil.no)
Aleksander Ellingsen (epost: Aleksander.Ellingsen@ptil.no)