Gå til hovedinnhold

Færre alvorlige hendelser med offshorekraner

Antall alvorlige hendelser ved løfteoperasjoner med offshorekraner på norsk sokkel er kraftig redusert de siste årene, viser ny rapport. Samtidig avdekker studien av uønskede hendelser i perioden 2000 - 2004 at årsakssammenhengene når hendelser først inntreffer er de samme som for 10 år siden.


Utviklingen innen kran og løft har vært god de siste årene, men utfordringen er at det fremdeles er mange alvorlige hendelser som med ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til dødsfall.

I 2004 ble det registrert 50-60 alvorlige hendelser (dvs. kategorisert som "rød" eller "gul"). Det har også vært flere alvorlige hendelser i 2005.

Ny rapport
Rapporten "Analyse av årsakssammenhenger til uønskede hendelser med offshorekraner - fase 2" er utarbeidet av Scandpower på oppdrag fra Petroleumstilsynet. Resultatene ble presentert for industrien 10. juni.

Studien tar for seg alle uønskede hendelser med offshorekraner som er registrert i operatørenes rapporteringssystemer i perioden 2000 - 2004.

Dette er en videreføring av tilsvarende analysearbeid for perioden 1994-1999, som resulterte i en liknende rapport i 2001. I etterkant av 2001-rapporten iverksatte myndigheter og industrien en rekke tiltak.

Færre alvorlige hendelser
I fase 2 er drøyt 3000 hendelser kvalitetssikret og analysert for perioden 2000-2004. Hver enkelt hendelse er kategorisert i forhold til alvorlighetsgrad (rød, gul, grønn) og i et MTO-perspektiv (MTO = menneskelige, teknologiske og organisatoriske forhold).

Det er en tydelig nedadgående trend i antall registrerte røde og gule hendelser per år knyttet til kraner og løfteoperasjoner i hele perioden. Antallet var på sitt høyeste i 2000 og er frem til 2004 redusert med ca 75 prosent.

Trass i en positiv utvikling de siste årene står kran og løft fortsatt for et betydelig bidrag til det samlede risiko- og skadebildet på norsk sokkel: I perioden 2000-2004 var det tre dødsulykker knyttet til kraner og løfteoperasjoner offshore (Oseberg Øst i 2000 og Byford Dolphin og Gyda - begge i 2002).

I 2004 ble det registrert 50-60 alvorlige hendelser (dvs. kategorisert som "rød" eller "gul"). Det har også vært flere alvorlige hendelser i 2005 som med ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til dødsfall.

Det er derfor viktig å bevare fokuset på kranløft som en risikabel arbeidsoppgave.

Fokus og innsats må oppretholdes
Analysen viser også at feil arbeidsutførelse, prosedyrebrudd og feil/mangler ved utstyr er de hyppigste direkte årsakene til at alvorlige hendelser oppstår.

De bakenforliggende årsakene som oftest forekommer er relatert til utilstrekkelig planlegging, mangelfullt vedlikehold og mangelfull kompetanse.

Generelle forbedringstiltak bør primært fokusere på disse områdene, hvor de har størst mulig verdi, men tilpasses til de enkelte innretningers behov.

- Denne rapporten inngår som en del av Petroleumstilsynets arbeid for å få et bilde av tilstanden innen løfteoperasjoner offshore. Den første studien for perioden 1994-1999 og denne fra 2000-2004 avdekker de samme årsakssammenhengene, og begge rapportene peker på de samme områdene som må forbedres, sier direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal.

- Selv om det selvsagt er gledelig at utviklingen går i riktig retning, så viser analysen og det faktum at vi i 2004 fortsatt hadde 50 - 60 "røde og gule" hendelser at fokus og innsats må opprettholdes på dette området, fremholder Ognedal.

  • PS: Rapporten vil også foreligge på engelsk i løpet av dagen

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Svein Anders Eriksson,
Fagleder logistikk og beredskap
E-post:
Svein.Eriksson@ptil.no
Telefon: 909 86 608