Gå til hovedinnhold

Fakta om Petroleumstilsynet

Petroleumstilsynet ble 1. januar 2004 etablert som et selvstendig, statlig tilsynsorgan. Etaten er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Tilsynet holder til i Stavanger, er samlokalisert med Oljedirektoratet (OD) og har vel 160 medarbeidere.


Kontakt Petroleumstilsynet

 • Besøksadresse: Professor Olav Hanssens vei 10
 • Postadresse: Postboks 599, 4003 Stavanger
 • Telefon: 51 87 60 50
 • Faks: 51 87 60 80
 • E-post: postboks@ptil.no
 • Nettsted: inger.anda@ptil.no

Overordnet mål
Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Det nye Petroleumstilsynet etableres som resultat av behandlingen av Stortingsmelding nr. 17 (2002-2003) om statlige tilsyn.

Petroleumstilsynet skal ha myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Ansvaret overtas fra Oljedirektoratet (OD) 1. januar 2004.

Ved opprettelsen av Petroleumstilsynet vil forskrifter om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten videreføres med Petroleumstilsynet som ansvarlig myndighet.

Petroleumstilsynets myndighetsområde skal utvides til å omfatte tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø på petroleumsanleggene og tilknyttede rørledningssystemer på Kårstø, Kollsnes, Sture, Tjeldbergodden, Mongstad, Melkøya og Slagentangen, og eventuelt framtidige, integrerte petroleumsanlegg.

Ansvaret for å fastsette regelverk og føre tilsyn med landanleggene overtas fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Arbeidstilsynet 1. januar 2004. Ny, midlertidig forskrift om helse, miljø og sikkerhet for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer vil tre i kraft 1. januar 2004.

Petroleumstilsynet skal drive informasjons- og rådgivningsvirksomhet overfor aktørene i petroleumsvirksomheten, samarbeide med andre HMS-myndigheter nasjonalt og internasjonalt og bidra til kunnskapsoverføring på området helse, miljø og sikkerhet (HMS) i samfunnet generelt.

Petroleumstilsynet skal gjennom eget tilsyn og samarbeid med andre myndigheter med selvstendig ansvar på HMS-området, sikre at tilsynet med petroleumsvirksomheten blir ført på en helhetlig måte.

Petroleumstilsynet er delegert myndighet i henhold til:

 • Lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet
 • Lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.
 • Lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
 • Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver
 • Lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader
 • Lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard