Gå til hovedinnhold

Ett øye på sikkerhet - intervju med Magne Ognedal

Norges Mr. Sikkerhet, Magne Ognedal (bildet), blir direktør for det nye Petroleumstilsynet. Og når etaten opprettes 1. januar, skjer det samtidig med at myndighetsansvaret for næringens helse, miljø og sikkerhet (HMS) samles til ett rike.


Lenker :

OD har siden 1972 hatt ansvar for både ressursforvaltning og HMS på sokkelen, men aldri for tilknyttede landanlegg.

Fjernstyring og ny teknologi medfører at skillet mellom petroleumsaktiviteter i havet og på land nå viskes ut.

Petroleumstilsynets utvidete ansvar omfatter sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i hele virksomheten, inkludert landanleggene Kårstø, Sture, Kollsnes, Mongstad, Tjeldbergodden, Melkøya og raffineriet på Slagentangen.

- Vi vet at det som foregår på land, har betydning for aktiviteten offshore. Og det som skjer offshore, innvirker på landaktiviteten. Derfor styrkes HMS-arbeidet nå som én tilsynsmyndighet får ansvar for totaliteten, sier Magne Ognedal.

I statsråd 21. november ble han utnevnt som direktør for det nyopprettede Petroleumstilsynet, i en alder av 60 år.

Ognedal har vært ansatt i OD siden 1974 og hadde i perioden 1980 til 1999 tittelen sikkerhetsdirektør. Siden siste omorganisering av direktoratet, har han vært direktør for området Oppfølging.

Ikke isolasjon

Magne Ognedal, direktør i Petroleumstilsynet
- Målet er at Petroleumstilsynet allerede første
året skal bli lagt merke til både offshore og på
land, nasjonalt og internasjonalt, sier
påtroppende leder, Magne Ognedal.
Ognedals mål er å etablere en profesjonell, faglig dyktig, ryddig og nytenkende etat. Samarbeid med partene er viktig, og dette skal ivaretas på en god og inkluderende måte.

- Det er også en prioritert oppgave at Petroleumstilsynets myndighetsrolle blir kjent i næringen. For å få dette til, skal vi blant annet gjennomføre grundige introduksjonsrunder til landanleggene langs kysten, partene i arbeidslivet og til hovedorganisasjonene, sier direktøren, som av mange er sett på som industriens Mr. Sikkerhet på grunn av sitt mangeårige engasjement i inn- og utland.

- Målet er at Petroleumstilsynet allerede første året skal bli lagt merke til både offshore og på land, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal være en etat som utviser nødvendig skjønn og fleksibilitet, men som samtidig er tydelig på det som er viktigst. Og vi skal framstå som forutsigbar og behandle alle aktører likt, påpeker Ognedal.

Han avviser at det nye Petroleumstilsynet dermed skal bli "strengere" eller legge HMS-listen høyere enn dagens OD-regime.

- Men vi vil forholde oss til det lovfestede målet om kontinuerlig forbedring av HMS-nivået i petroleumsvirksomheten, fastslår han.

Oppgaver i kø
Petroleumstilsynet vil ha en bemanning på cirka 140 årsverk, og oppgavene står i kø for den nye etaten:

I 2004 skal tilsynet blant annet bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs, ivareta HMS i endrings- og omstillingsprosesser, skape god sikkerhetskultur i industrien og etablere hensiktsmessig regelverk og rammer for virksomheten.

Petroleumstilsynet skal også etablere og operasjonalisere tilsyn med petroleumsvirksomhet på land, videreutvikle en helhetlig tilnærming til utfordringene på sokkel og land, samarbeide om sikkerhet nasjonalt og internasjonalt, utarbeide Stortingsmelding om HMS og utvikle sin helt nye organisasjon.

- Vi vil ikke ha nok ressurser til å gjøre alt vi kunne tenkt oss, og blir derfor nødt til å prioritere oppgavene i henhold til føringer fra AAD, sier Ognedal.

Organisasjonen som skal bygges må derfor skreddersys til Petroleumstilsynets formål.

- Men i den første perioden må man akseptere en midlertidig form, påpeker direktøren.

Styrt samarbeid
Sakene som til nå har vært underlagt OD, skal etter nyttår vurderes av to etater. For eksempel vil behandling av en PUD (Plan for utbygging og drift) få en ressursmessig vurdering i OD, som gir sin anbefaling til Olje- og energidepartementet.

Petroleumstilsynet vil parallelt behandle PUD-en i forhold til regelverkskravene innen sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø, og levere sin vurdering til AAD.

De to overordnete departementene har imidlertid understreket at OD og Petroleumstilsynet skal samarbeide for å hindre unødig byråkrati og forsinket saksbehandling.

I tillegg poengteres det fra sentralt hold at etatene skal unngå å bygge dobbeltkompetanse.

- I min nye rolle som leder av Petroleumstilsynet, må jeg utarbeide oversikt over hvilken fagkompetanse OD har som Petroleumstilsynet kan benytte seg av - og vice versa. På grunnlag av dette skal det inngås samarbeidsavtale mellom tilsynet og OD.

- I tillegg må vi definere på hvilke områder det er naturlig å samhandle med OD. Noen åpenbare samarbeidssaker er PUD, PAD (Plan for anlegg og drift), aktørvurdering, konsesjonstildelinger og sluttfaseproblematikken, sier tilsynsdirektøren.

- Men OD blir bare én av flere etater Petroleumstilsynet skal ha denne type samhandling med, understreker han.

Ognedal er bredt engasjert i HMS-arbeid, blant annet i Sikkerhetsforum og de internasjonale organisasjonene NSOAF (North Sea Offshore Authorities Forum) og IRF (International Regulators' Forum).

Den nyutnevnte tilsynsdirektøren vil nå vurdere sine roller i denne typen arbeid i samråd med AAD.