Gå til hovedinnhold

Et løft for forpleiningen offshore

Prosjektet ”Løft for forpleiningen” så dagens lys i mai 2001, fulgt av en rekke optimistiske forslag til problemløsning. Men gjennomføringsviljen i næringen har vært svært varierende. Sju år seinere er forpleiningsansattes arbeidsmiljø fortsatt prioritert område for Petroleumstilsynet (Ptil). Tiltak for å unngå utstøting fra arbeidslivet og krav til opplæring står sentralt.


Samarbeidsprosjektet kom i stand fordi tilsynsmyndigheten erfarte at mange nedbemanninger og endringer fi kk konsekvenser for forpleiningsansattes arbeidsmiljø. Fire arbeidsgrupper bestående av ansatte, arbeidsgivere og myndigheter tok for seg forhold knyttet til arbeidsmiljø helse og risiko i forpleiningen.

Samlerapporten ”Løft for forpleiningen” beskrev det systematiske arbeidet og den opplæringen som måtte til for å få et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for forpleiningsansatte.

Jakten begynner
Rapporten ble fulgt opp i 2003 og 2004 med konferanse-og tilsynsvirksomhet rettet mot operatører og forpleiningsselskaper på norsk sokkel. Selskapene ble så bedt om å vurdere status i egen virksomhet, basert på problembeskrivelsen i rapporten. Deretter skulle de lage en forbedringsplan og en opplæringsplan.

- Vi erfarte at variasjonen var stor, men at de beste rammebetingelsene og beste praksis var å fi nne blant forpleiningsansatte med ansettelsesforhold i operatørselskap, sier sjefi ngeniør Hilde Heber i Ptil.

Store sprik
Styringskomiteen for prosjektet hadde samlet anbefalt Oljeindustriens Landsforening (OLF) å ta initiativ til et partssamarbeid for felles opplæringstilbud for forpleiningen.

- Næringen ville imidlertid at problemene skulle løses lokalt, påpeker sjefi ngeniør Tone Guldbrandsen i Ptil.

Ptil gjennomførte tilsyn mot noen store aktører i 2006, men ønsket igjen å mobilisere til egeninnsats i næringen. Våren 2007 ble et nytt, bredspektret tilsyn for å følge opp styring med renhold, hygiene og arbeidsmiljø i forpleining gjennomført på tvers av næringen. Selskapene skulle selv beskrive sine aktiviteter for å forebygge helseskader, hindre utstøting og rutiner for renhold og hygiene, opplæring og ansvarsdeling mellom virksomhetene.

- Tilsynet avdekket store sprik. Mens de beste er virkelig gode, har fl ere et stort forbedringspotensial, understreker Guldbrandsen.

- Altfor mange selskaper har betydelige svakheter i systemet for oppfølging, medvirkning og ikke minst opplæring. Det er faktisk slik at vi stiller spørsmål ved om det er tilstrekkelig vilje til å gi denne gruppen relevant opplæring i forhold til den helserisikoen de er utsatt for, sier hun.

- På dette området er det fortsatt en stor jobb å gjøre.