Gå til hovedinnhold

ERR-samarbeid styrker HMS-regelverket

Ekstern Referansegruppe for Regelverksutvikling (ERR) har startet opp igjen trepartssamarbeidet mellom myndighetene, arbeidsgiver og arbeidstaker.


24.09.2002

ERR er et forum for helse, miljø- og sikkerhetsregulering, og fra myndighetene deltar Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn og helsemyndighetene.

ERR har bl.a. til oppgave å legge til rette for åpenhet og informasjon om rammesettende virksomhet, så som for eksempel regelverksstrategi og regelverksarbeid, tilpasning til EU/EØS-regler, industristandardisering og erfaringer med bruk av regelverket/ rammeverket.

ERR erstatter ikke formell høring av nytt/endret regelverk, men kommer i tillegg til det formelle system etter regelverksinstruksen.

Formålet med ERR er å bidra til å sikre

  • partene i arbeidslivet påvirkningsmuligheter i utviklingen av og erfaringer med rammeverket
  • erfaringsoverføring mellom de ulike aktører i petroleumsvirksomheten
  • felles forståelse av rammeverket og bruken av dette hos de ulike aktører i petroleumvirksomheten
  • bedre kvalitet på rammeverket gjennom deltakelse fra ulike aktører

Fra partene i arbeidslivet deltar representanter fra:

De nye felles helse-, miljø- og sikkerhetsforskriftene mellom Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn og helsemyndighetene har virket siden 1. januar 2002.

En sentral oppgave for ERR i det videre arbeid vil være å bidra til samarbeid om videreutviklingen av dette regelverket og høste erfaringer med bruken av regelverket.

Kontaktperson for ERR i OD: Linda Halvorsen