Gå til hovedinnhold

Erfaren nykommer i OLF

- Jeg har i praksis sett den positive sammenhengen mellom gode bedriftsøkonomiske resultater, effektiv og strømlinjeformet drift - og gode HMS-resultater, sier den nyutnevnte direktøren for HMS og drift i OLF, Knut Thorvaldsen.


OLF-direktøren og nyutnevnt medlem av Sikkerhetsforum trenger ikke mye input før han gir seg i kast med å beskrive egne ambisjoner og faglige ballast for den nye jobben.

- Jeg har tro på det å ha HMS i fokus over hele linjen, ikke minst i forhold til å utvikle god HMS-kultur. Min erfaring er at det er viktig at alle lisenshavere har HMS høyt på agendaene i lisenskomiteene. Dette har vært en bevisst strategi ut fra en genuin tro på at det å være med å bidra til utvikingen på HMS-området, har en egenverdi. Drivkraften er også en erkjennelse av at det er en positiv sammenheng mellom gode operasjonelle resultater og gode HMS-resultater.

- Dette er noe av min ballast inn i OLF-systemet, og i forhold til myndighetene og arbeidstakerne. Jeg har også sett at en forutsetning for å få i gang prosesser for effektiv drift - og for å finne muligheter for økt ressursutnyttelse, nye driftsformer og kostnadsreduksjoner er at det er et godt partssamarbeid og gode relasjoner til fagforeningene, sier Thorvaldsen, som kommer fra oljeselskapet Paladin.

Knut Thorvaldsen, OLF
- Jeg har også sett at en forutsetning for å få
i gang prosesser for effektiv drift - og for å
finne muligheter for kostnadskutt, er at det er
et godt partssamarbeid og gode relasjoner til
fagforeningene.
Hvorfor til OLF?
Jeg fattet interesse etter som jeg ble kontaktet og fortsatte en dialog om denne jobben. Jeg kjente en del til organisasjonen fra arbeid i utvalg og ressursgrupper. Det er mye bra folk, høy kompetanse og et utviklende miljø i OLF. Det har også kommet en ny giv inn i OLF - ikke minst takket være Per Terje Vold sin entusiasme. Det er jo fantastisk spennende å få jobbe strategisk for hele oljeindustrien i Norge, både med oljeselskaper og leverandører.

Hva blir dine viktigste oppgaver framover?
- For det første skal jeg sammen med utvalget for HMS og Drift bidra til at vi er i førersetet for utviklingen på HMS og driftsområdet. Det er OLF sin ambisjon å være proaktiv innen HMS og drift med fokus på kontinuerlig forbedring for å sikre kostnadseffektive løsninger og best mulig HMS-resultater.

- Vi er også på banen i forhold til integrerte operasjoner, som vi har en egen styringsgruppe for. Avdelingen for HMS og drift er i tillegg sterkt opptatt av utvikling- og påvirkning av rammebetingelser som regelverk, stortingsmeldinger og standardiseringsarbeid. Vi vil bidra til å videreutvikle funksjonelle rammebetingelser/regelverk som er mest mulig internasjonalt harmonisert. Ansvaret for oppfølging og støtte til Bransjestyret for leverandører ligger også i avdelingen. Dette er et viktig område for å sikre at leverandørenes interesser blir ivaretatt på en best mulig måte.

Hvilke forventninger har du til Sikkerhetsforum?
- Det passer meg bra at HMS og drift utvalget har ønsket at jeg går inn som medlem av Sikkerhetsforum. Jeg ser dette som en viktig arena for å få til et godt og konstruktivt samspill og er kjent med hovedretningen for arbeidet og hører at samarbeidsklimaet er godt. Jeg ønsker å prioritere dette engasjementet høyt fordi jeg ser på denne arenaen som et møtested mellom viktige aktører. Jeg går inn med et åpent sinn.

- Ellers ønsker OLF fortsatt å prioritere Samarbeid for Sikkerhet (SfS), som har vært og er en suksess. Begge disse er arenaer er helt sentrale for å oppnå kontinuerlig forbedring innen HMS og for at oljeindustrien skal være en foregangsnæring innen HMS.

Du begynte din karriere i DNV?
- Ja, jeg begynte i DNV og fikk ganske god operativ erfaring gjennom arbeid der både fra industribedrifter og anlegg bl.a ved å følge oppbyggingen på Kårstø ved gjennomføring av såkalt tredjeparts-oppfølging - og etter hvert mye offshorerelatert arbeid.

- I DNV fikk jeg også nyttig erfaring i rollen som fagforeningsrepresentant. I løpet av tiden i DNV fulgte jeg blant annet oppjekkingen på Ekofisk gjennom teknisk oppfølging - mest under plattformene.

Var det derfor du gikk over til Phillips?
- Etter oppjekkingen ble jeg tilbudt fast jobb i Phillips hvor jeg arbeidet on- og offshore med HMS, kvalitetssikring og ingeniøroppgaver. Jeg fikk muligheten til å starte videre kompetanseutviking og gjennomførte et Master of Science program i Tampa, USA, i kvalitetsledelse. Det var deltidsstudier med veksling mellom studier og arbeid. Et nyttig faglig supplement til min basisutdanning som maskiningeniør. Fra Phillips gikk jeg til Saga, hvor jeg startet som overingeniør innenfor kvalitetssikring og hadde ulike fag og lederstillinger innen HMS og kvalitet, ingeniørfag, organisasjonsutvikling samt anskaffelser.

Så vidt jeg husker så var Saga tidlig ute med et sterkt og systematisk fokus på kvalitetsledelse
- Ja, det foregikk mye spennende innenfor kvalitetsledelse i selskapet på den tiden. Jeg jobbet både ved hovedkontoret i Oslo og i driftsdivisjonen her i Stavanger. Etter hvert orienterte jeg meg også mot anskaffelser og forsyning i en erkjennelse av at mellom 70 og 80 prosent av verdiskapingen nettopp har grenser mot anskaffelser. Ellers var det jo et utrolig godt miljø og driv i selskapet med stor motivasjon for kompetanseheving og -utvikling.

- Gjennom en stipendiatsordning i regi av Administrasjonsdepartementet fikk jeg i 93 til 95 permisjon for å gjennomføre et stipendiatsprosjekt innen ledelse og organisasjon. "EFQM" og "business excellence" var tema i tiden og ble også fokusert i det arbeidet jeg var involvert i. EFQM-modellen er et evalueringsverktøy for kontinuerlig utvikling. Den har bl a ni kriterier for å vurdere virksomheten og identifisere utvikingspotensial for forbedringer. Vi studerte anvendelsen av denne type modeller i en rekke europeiske og amerikanske bedrifter og fikk anledning til å publisere forskningsresultatene ved internasjonale konferanser og kongresser.

Etter Hydro og Statoils oppkjøp av Saga gikk du til Paladin?
- Ja, etter å ha vært med i integrasjonsprosessen Hydro/Saga var dette en helt spesiell mulighet til å starte med blanke ark i et oljeselskap som skulle etablere virksomhet i Norge. Jeg var med i Paladin i Norge helt fra begynnelsen sammen med daglig leder og 2-3 andre. Selskapet har kjøpt seg inn i en rekke lisenser på norsk og dansk sokkel med en ambisjon om å bidra til økt verdiskapning og vekst. Jeg fikk ansvaret for HMS & K - også på "corporate" nivå i London og var også involvert i etableringen av driftsorganisasjonen i Aberdeen og fikk derved mulighet til å se på forholdene på norsk og britisk sokkel under ett. Det har vært svært interessant å arbeide i Paladin og være med på å utvikle selskapet til å bli en anerkjent aktør på norsk sokkel og til å bli kvalifisert som operatør og bli tildelt interessante områder i lisensrundene.

- Nye aktører ønskes nå velkommen til norsk sokkel. Det er svært positivt for å sikre mangfold og ressursutnyttelse. Det er imidlertid viktig også å fortsette arbeidet med optimale rammebetingelser for de store selskapene som vil være lokomotiver i innovasjon og teknologiutvikling.

Han fortsetter å snakke engasjert om strategiske allianser, om utfordringer og muligheter i samspillet mellom ulike aktører i industrien, mellom næring og myndigheter og mellom selskaper og arbeidstakerne. Vi prøver å finne ut hva som gir ham energi og overskudd.

Å få anledning til å bidra positivt for norsk oljeinduistri gir i seg selv mye energi. Trebarnsfaren snakker også om betydningen av balansen i livet familie/privat-jobb. Balansen er alltid en utfordring for alle foreldre i travle jobber med mange fordringshavere både privat og på jobb.