Gå til hovedinnhold

Entreprenørene: Viktig rolle, stort HMS-ansvar

Entreprenørene har verdifull informasjon om hvordan helse, - miljø, - og sikkerhetsutfordringer kan angripes. Petroleumstilsynet (Ptil) mener trepartssamarbeidet er en god vei å gå for å løse flere felles utfordringer.


Entreprenørene har en vesentlig rolle i norsk olje- og gassvirksomhet. Nær 70 prosent av dem som jobber offshore er entreprenøransatte. - De er innovative og raske til å omstille seg når det er nødvendig. Selskapene har bred erfaring, store organisasjoner i ryggen og verdifull informasjon om hvordan HMS-utfordringer bør angripes. Dere har altså mye å bidra med, understreket Magne Ognedal til de godt over 100 deltakerne på Petroleumstilsynets entreprenørseminar tirsdag 31.oktober.

Dele erfaringer
Direktøren i Petroleumstilsynet framholdt hvor nødvendig det er å dele erfaringer og utfordringer som en del av arbeidet mot et felles mål; nemlig en petroleumsindustri som er verdensledende på helse, miljø og sikkerhet. Hvordan trepartssamarbeidet kan brukes til å løse felles HMS-oppgaver, var også blant hovedsakene på dagsorden. Blant annet presenterte Ptil de tre sentrale samarbeidsarenaene , Samarbeid for Sikkerhet og Regelverksforum.

Unik tradisjon
- Samarbeid mellom myndighetene og partene i næringen representerer en unik tradisjon og et godt utgangspunkt for den videre utviklingen, sa Sigve Knudsen, Ptil. Han poengterte at gjensidig respekt og et felles bilde av virkeligheten og risikoen er en forutsetning for dette samarbeidet. Likeledes forståelse for hverandres interesser og roller.

- Ved å samarbeide om HMS-utfordringer får partene utfordre og utfylle hverandre. Det åpner for at ulike behov blir gjort synlige, og at sakene blir allsidig og tilstrekkelig belyst. Samarbeid gir et bedre beslutningsgrunnlag, og man finner løsninger som ivaretar helheten og de ulike interessene på en best mulig måte, forklarte Knudsen. Han konkluderte med at trepartssamarbeid er en forutsetning for et konstruktivt arbeid med å få ned risikonivået.

Mye bra
Ptil har oppmerksomhet på aktivitetene som utføres av entreprenørene - både i form av tilsyn, rådgivning, gransking, møtevirksomhet og oppfølging av hendelser. Hensikten med seminaret var også å dele noen av disse erfaringene med næringen. I 2005/2006 førte Ptil direkte tilsyn (ikke via operatør) rettet mot landorganisasjonene til fire store entreprenørselskap.

- Tilsyn med styringssystemer for HMS innen brønnservice og vedlikehold og modifikasjon (V&M) har vist mye bra. Vi har latt oss imponere, men har også funnet enkelte avvik og forhold som kan forbedres, oppsummerte tilsynskoordinator i Ptil, Elin S. Witsø. Witsø viste også til utfordringer som har innvirkning på HMS, og som Ptil har diskutert i møter med entreprenørene:
- Nok ressurser peker seg klart ut som et av de viktigste temaene. Stor aktivitet i næringen gjør det blant annet krevende å lære opp folk, illustrerte hun.

Felles utfordringer
Elisabeth Lootz, kontaktperson i Petroleumstilsynets entreprenørlag, rettet oppmerksomheten på en rekke utfordringer i grensesnittet mellom operatør/entreprenør/underleverandør, prosjektering/drift, boring/drift og land/offshore.

- Vi ser at det kan være vanskelig å forholde seg til både operatørens og eget styringssystem. Kundene informerer ikke alltid om egne aktiviteter, og det er ofte lite uformell kontakt mellom miljøer som er avhengig av hverandre. Noen operatører er mindre flinke enn andre til å inkludere entreprenørene i prosjektering og drift, sa Lootz. Hun framholdt at Ptil forventer at entreprenørene sikrer kvalitet og styring av egne HMS-aktiviteter. Videre at entreprenørene gir kundene tilbakemelding om hvordan de opplever HMS-utfordringene. - Og det kan være lurt å benytte seg av felles samarbeidsfora eller organisasjoner for å finne løsninger, la hun til.

Tilsyn løfter
Men hvordan oppleves det å bli ført tilsyn med? Det gav Sissel Bukkholm fra Vetco Aibel AS en beskrivelse av. Som HMS & Kvalitetsleder, V&M Europa, pekte Bukkholm på så å si utelukkende positive erfaringer:

- Vi har opplevd ryddighet i formalia. Myndighetstilsyn er blitt varslet i god tid, og er blitt utført på en objektiv måte, sa hun. Bukkholm framholdt at tilsyn generelt sett har løftet selskapet, og satt fokus på forhold en ikke har sett selv. - Det oppleves som nyttig og er preget av et klima som åpner for dialog, poengterte hun. Tore Nyegaard fra Schlumberger (SLB) la til at det er betryggende å bli revidert av Petroleumstilsynet.

- Vi kan føre en åpen og ærlig dialog uten frykt for å bli beskyldt eller anklaget for noe, mente han. Nyegaard meddelte at det i så måte er flere spørsmål Schlumberger ikke kunne tatt opp med USA Occopation Safety and Health Administration (OSHA), men som SLB føler seg trygg på å diskutere med norske tilsynsmyndigheter.

Brukes mulighetene?
Bruker entreprenørene mulighetene på de sentrale samarbeidsarenaene? Det var startskuddet for den påfølgende debatten. Roar Abrahamsen fra Fellesforbundet og medlem av Sikkerhetsforum og Regelverksforum, hevdet at det rår en ukultur i industrien. Han framholdt at det finner sted en forskjellsbehandling mellom operatøransatte og entreprenøransatte, enten det gjelder faste lugarer, samsoving eller hvem som skal prioriteres først om bord i helikopteret til land. Han konkluderte med at entreprenørselskapene ikke bruker disse arenaene, fordi forholdet mellom kunde og leverandør kommer i veien. For arbeidstakersammenslutningene mente han derimot at trepartsarenaene er gode og viktige fora.

Tore Hurlen fra Norsk Industri og medlem av Sikkerhetsforum og Regelverksforum påpekte at rollekonflikter og interessemotsetninger også skal håndteres på arenaene - fordi flere roller skal ivaretas samtidig.

Les mer om sakene som ble presentert. Du finner dem i lenkeboksen.

Lenker:

Pressekontakt i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret,
Tlf 970 54 064
E-post:
ole-johan.faret@ptil.no