Gå til hovedinnhold

Engasjert søkelys på HMS-kultur

Har fokus på regelverk, teknologi og vanntette styringssystemer gått på bekostning av den ansattes evne og vilje til selv å bidra til at sikkerheten blir best mulig? Er vi blitt så ensidig opptatt av å få ned skadestatistikken at vi mister fokus på andre viktige HMS-faktorer, som for eksempel arbeidsmiljø? Og hjelper det å ha ivrige ledere som vil satse på å utvikle selskapets HMS-kultur, hvis ikke de ansatte deler engasjementet?


De snaut 200 deltakerne på konferansen om HMS-kultur, arrangert av OD og RF-Rogalandsforskning, fikk mange innspill og eksempler på hvordan HMS-kulturen kan utvikles offshore. Forskere og representanter fra selskaper og arbeidstaker-organisasjoner bidro med å presentere ulike HMS-relaterte prosjekter, samt med å problematisere begrepet HMS-kultur.

- Myndighetene forventer at selskapene jobber aktivt for å etablere en god HMS-kultur. Men hvis noen tror at begrepet HMS-kultur vil bli definert her, eller at det kommer en oppskrift på hva selskapene bør gjøre på dette området, så vil de bli skuffet. Det understreket assisterende direktør i OD, Anne Vatten, i sin åpningstale til konferansen som ble holdt i Stavanger 27. og 28. november. (Lenke: ">"Konferanse om HMS-kultur")

Lovpålagt kulturarbeid
Myndighetene har varslet økt fokus på selskapenes arbeid for å sikre en god HMS-kultur offshore. Myndighetene har også poengtert at det er et ledelsesansvar å påse at HMS-kulturen blir tatt på alvor i alle ledd.

Kravet om en god helse- miljø og sikkerhetskultur er blant annet nedfelt i det nye HMS-regelverket, gjeldende fra 1. januar 2002. I Stortingsmelding nr. 7 (2001-2002), ("HMS-meldingen"), slås det også fast at "Kunnskap om utvikling av organisasjonskultur bygger på erkjennelsen av at det ledelsen systematisk gir oppmerksomhet og prioritet, blir kultur. I arbeidet med HMS-kultur er derfor ledelsesansvar og ledelsesadferd helt sentrale elementer".

Som en følge av dette har OD igangsatt et eget prosjekt med fokus på HMS-kultur i petroleumsvirksomheten. Blant annet vil det i 2003 bli lagt enda større vekt på selskapenes HMS-kultur i ODs tilsynsvirksomhet.

Denne todagers konferansen om HMS-kultur i Stavanger er et annet bidrag for å sikre at alle involverte i norsk petroleumsvirksomhet får et bevisst forhold til hva det vil si å arbeide for å utvikle en best mulig HMS-kultur.

Utvikler HMS-kultur gjennom trening
Første dag av konferansen presenterte Stig Stellberg fra Norsk Hydro et kulturprosjekt der 750 Hydro-ansatte så langt har vært gjennom et treningsprogram der målet er å utvikle selskapets HMS-kultur. Samtlige Hydro-ansatte som jobber innen petroleumsvirksomheten skal ha gjennomgått treningsprogrammet i løpet av 2003.

- Norsk Hydro har som visjon at vi skal være den sikreste verdiskaperen på norsk sokkel. For å nå det målet, kreves det trening, sier Stig Stellberg, som omtaler seg selv som hovedtrener i forhold til kulturprosjektet i Hydro. Han understreker at det ikke finnes noen fasit for å sikre at HMS-kulturen utvikler seg i ønsket retning.

- Da vi startet dette kulturprosjektet, trodde vi at vi kunne snu opp-ned på folks atferd. Nå vet vi at det ikke går. Men gjennom kulturprosjektet tar vi tak i småting som den enkelte kan endre på i hverdagen. Og når den enkelte blir utfordret til å endre på sin atferd, er vi på vei. Vi vet ikke om dette er den riktigste eller beste veien å gå. Men vi tror at gjennom å få ansatte til å ta små skritt skaper vi bevegelse i retning av en forbedret HMS-kultur, sier Stellberg.

Automatisert vs. reflektert atferd
Ellen Ramvi fra Rogalandsforskning presenterte resultatene av et prosjekt hun har utført på oppdrag fra et leverandørselskap, der målet var å styrke lagånden blant de ansatte offshore.

Gjennom blant annet feltarbeid og intervjuer fant hun at engasjementet rundt HMS-spørsmål var på et lavmål – trass i at det er i de ansattes egeninteresse å ha så sikre arbeidsplasser som mulig. En av Ramvis konklusjoner var at HMS-fokuset var så regel- og prosedyrestyrt at det gikk utover motivasjonen til den enkelte ansatte.

- Ledelsen har i sin iver etter å ta ansvar på dette feltet, også tatt over ansvaret de ansatte selv har for egen sikkerhet, sa Ramvi, og forklarte med det tittelen på hennes innlegg: "Gi oss sikkerheten tilbake". Følelsen av å bli overstyrt førte blant annet til at de ansatte beskyttet sin egen selvrespekt ved ikke å engasjere seg.

Hun stykket arbeidsutførelsen opp i "automatisert atferd", som gjennom lavt engasjement og egenvurdering bidrar til økt sikkerhetsrisiko, og "reflektert atferd" der den enkelte selv føler seg ansvarliggjort til å utføre sitt arbeid slik at sikkerheten blir best mulig ivaretatt.

Under oppsummeringen etterpå kommenterte flere dilemmaet mellom på den ene siden selskapenes plikt til å lage sikre systemer og prosedyrer, og på den andre siden ønsket om at den enkelte selv gis mulighet til å vurdere sikkerheten – og at det forventes at vedkommende handler slik at sikkerheten forblir best mulig.

Eldar Myhre, konserntillitsvalgt i AkerKværner, pekte på at det sterke fokuset på å få ned antall skader i petroleumsvirksomheten kanskje hadde gått på bekostning av andre måleparametere som viser en helt annen, og mer bekymringsfull trend.

Som eksempel viste han at mens antall alvorlige ulykker er blitt kraftig redusert de siste 20 årene, er det mange indikatorer som tyder på at arbeidsmiljøet er i ferd med å bli tøffere. Blant annet har fravær som følge av arbeidsbetinget sykdom økt til dels kraftig de siste årene.

Ny konferanse neste år
Fokusområder innen HMS har vært i sterk utvikling siden petroleumsvirksomheten startet på norsk sokkel: På 70-tallet var det stor oppmerksomhet rundt sikkerhet i forhold til utvikling av ny teknologi. På 80- og 90-tallet var det styringssystemene som sto i fokus. Nå har myndighetene varslet at ledelsesengasjement og HMS-kultur vil bli viktige fokusområder i årene fremover.

Årets konferanse om HMS-kultur bar preg av at myndighetenes fokus på HMS-kultur er av ny dato.

- Denne konferansen favnet bredt, og viste at myndigheter og selskaper har mange ulike måter å møte kulturbegrepet på. Vi planlegger en tilsvarende konferanse neste år, og regner med at økt erfaring vil bidra til at vi da får snevret inn- og ytterligere synliggjort gode måter å jobbe med HMS-kultur på, sier ansvarlig i OD for konferansen om HMS-kultur, Reidar Lindeberg.

Kontaktperson OD: Reidar Lindeberg