Gå til hovedinnhold

Endringer i HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten

Petroleumstilsynet fastsatte endringer i to av de utfyllende forskriftene 20. desember 2007. Endringene trer i kraft 1.1.2008.


Petroleumstilsynet fastsatte endringer i aktivitetsforskriften og innretningsforskriften 20. desember 2007. Endringene trer i kraft 1.1.2008.

Petroleumstilsynet gjorde samtidig endringer i veiledningene til aktivitetsforskriften, innretningsforskriften og rammeforskriften. Endringene gis virkning fra ikrafttredelsestidspunktet for forskriftene, jf. ovenfor.

Statens forurensningstilsyn og Sosial- og helsedirektoratet hadde ingen forskriftsendringer.

Om endringen i innretningsforskriften § 70 om helikopterdekk

 

Når det gjelder nytt krav til størrelse på helikopterdekk under vårt reguleringsregime, vil dette gjelde for innretninger som får samtykke etter planlagt ikrafttredelse av forskriftsendringene på vårt område, henholdsvis 1.1.2008 (innretninger som følger innretningsforskriften) og 15.1.2008 (innretninger som følger maritime krav i henhold til rammeforskriften § 3).

For helikopterdekk på innretninger som nå er under prosjektering og/eller bygging i henhold til någjeldende regler, men som ikke vil få samtykke før ikrafttredelse av de nye kravene, vil de nye kravene bli lagt til grunn, men det vil i særlige tilfeller kunne bli gitt unntak fra nytt kommende krav til størrelse på helikopterdekk i vårt regelverk dersom prosjektering/bygging er kommet så langt at det vil være urimelig å kreve en slik endring i prosjektet.

Dette vil gjelde både innretninger der en velger å følge tekniske maritime krav i henhold til rammeforskriften § 3, og innretninger som følger innretningsforskriften. Søknad om unntak må være begrunnet slik at det fremgår hvilke særlige forhold som gjør at unntak bør gis. Søknader vil bli behandlet av oss i samråd med Luftfartstilsynet. For innretninger som skal ha samsvarsuttalelse (SUT) fra oss, vil det bli tatt stilling til unntak i forbindelse med SUT-behandlingen.

Følgende endringer er fastsatt (alle vedlegg i pdf):

Aktivitetsforskriften
Innretningsforskriften

Følgende endringer er gjort i veiledningene:

 

Veiledning aktivitetsforskriften
Veiledning innretningsforskriften
Veiledning til rammeforskriften

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Hans Spilde,
e-post: hans.spilde@ptil.no