Gå til hovedinnhold

Endring i forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten

Det er gjort endringer i forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten.I forskrift av 27. juni 1997 nr. 652 om refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og ressursforvaltning er det gjort følgende endringer:

§ 4 skal lyde:
Tilsyn, inklusiv reisetid, som utføres etter denne forskriften, vil bli fakturert med kr 820 pr. time.

§ 7 første ledd første punktum skal lyde:
Dersom et avtalt tilsyn utenfor det faste arbeidsstedet ikke lar seg gjennomføre når tilsynsmyndigheten møter opp, og dette ikke skyldes tilsynsmyndigheten, skal rettighetshaver eller den tilsynet retter seg mot betale et beløp på kr 1 430 pr. tjenestemann som møter frem.

Endringene gjelder fra 1.januar 2010.