Gå til hovedinnhold

En offiser og en safetyman

- Inspirasjon og kompetanseheving for egen del og bidrag til bedre forståelse hos Sikkerhetsforums medlemmer for utfordringene til den skipsbaserte delen av petroleumsvirksomheten. Dette er mine ambisjoner som representant for DSO i Sikkerhetsforum, sier Hans Sande, direktør i Norsk Sjøoffisersforbund og nå medlem av Sikkerhetsforum.


Petroleumstilsynet publiserer intervjuer med Sikkerhetsforums medlemmer.

Lenke til flere intervjuer

Om Sikkerhetsforum

Medlemmene i DSO, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund, er sysselsatt både nasjonalt og internasjonalt. De finnes både i utenriks- og innenriks skipsfart, i fiskeriene og i fangstvirksomhet, i landbasert teknisk/maritimt og merkantil virksomhet – og ikke minst i oljevirksomheten på mobile bore- og entreprenørfartøyer og på offshore servicefartøyer.

- Selv om jeg først og fremst skal være en talsperson i Sikkerhetsforum for de som befinner seg i de siste kategoriene, så er jeg opptatt av den erfaringsoverføring og kompetanseheving som også går på tvers av fag, yrke og geografi, sier Hans Sand, direktør i Norsk Sjøoffisersforbund og

Sikker ledelse
- Sikkerhet er ingen absolutt dimensjon, men et sammensatt og dynamisk begrep. Derfor opplever jeg at den tverrfaglige tilnærming som gjøres til problembeskrivelser og drøftinger i Sikkerhetsforum, gir større helhetsforståelse. Partsperspektivet er sentralt og viktig for debattene.

- De sikkerhets- og arbeidsmiljøutfordringene som tas opp til debatt i Sikkerhetsforum, berører våre medlemmer direkte.  Kjemisk helserisiko, livbåtproblematikken og trøtthet eller fatigue, er alle høyaktuelle tema for maritimt personell i skipsfart og petroleumsvirksomheten, sier Sande.

Kunnskapstørst familiemann
Hans Sande har en mangfoldig bakgrunn for å lede organisasjonen som skal ivareta norske sjøoffiserers interesser, enten det gjelder lønn og arbeidsvilkår eller helse, miljø og sikkerhet. Han har nærmere 20 år bak seg fra skipsfart hvor han har gått gradene fra dekksgutt til kaptein.

Han er utdannet ved Tønsberg videregående skole og Tønsberg Maritime Høgskole. Han er utdannet innen nautikk og skipsadministrasjon med tilleggsutdanning innen brannvern og sikkerhetsadministrasjon.

Som seniorrådgiver i Det Norske Veritas var Sande blant annet delaktig i implementering av den internasjonale normen for sikkerhetsstyring (ISM CODE) knyttet til drift av skip og flytende innrettninger. Han arbeidet også med den internasjonale konvensjonen for normer knyttet til opplæring, kriterier for utstedelse av maritime sertifikater og vakthold (STCW95). - Min bakgrunn fra DNV har vært nyttig i min nåværende jobb i sjøoffisersforbundet hvor rammesetting og normering er sentrale prosesser. 
    
Sande bor i Sandefjord og dyrker enda båtlivet når det blir tid til det. Familiens to barn er aktive innen hestesport og svømming og dette er aktiviteter som krever stor kollektiv innsats i familien. Da er det greit at far jobber i Oslo og har lagt sjømannslivet bak seg.

Globale ambisjoner
- De to organisasjoner som utgjør DSO, DNMF og NSOF har globale ambisjoner når det gjelder sikkerhet for mennesker, skip og miljø. Derfor er IMO (International Maritime Organization), som har som hovedoppgave å sørge for sikkerhet til sjøs, viktig for oss internasjonalt. DNMF og NSOF har to faste representanter, som til sammen bruker 20 uker i året bare på møter i IMO for å sørge for at våre synspunkter og standpunkter blir ivaretatt, til det beste for våre medlemmer.

- Det er også viktig for oss å være med i arbeidet som pågår i regi av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). - Forhold som sikrer arbeids- og levevilkår for sjøfolk, som hviletid, forsvarlig bemanning og fullt forsvarlig arbeidsmiljø, står helt sentralt. 

- Ambisjonen for norsk petroleumsvirksomhet om å være verdensledende på HMS, er ambisiøs og god, men dette forplikter. Våre organisasjoner er opptatt av at sikkerhets- og arbeidsmiljøstandardene innen skipsfarten skal være de beste. Med de betydelige miljøutfordringene vi står overfor globalt, må også ytre miljø komme svært høyt på vår agenda med tanke på at det er over 50 000 skip som krysser verdenshavene, avslutter Sande.