Gå til hovedinnhold

En god natts søvn er god HMS

Å sove dårlig og å gå trøtt på jobb utgjør en risikofaktor. Så viktig er det å være våken og opplagt at kravene til restitusjon og hvile er innlemmet i HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten.


Da de nye HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten trådte i kraft 1.1.2002, bar de med seg et utvidet fokus på sikkerheten offshore.

- Mot slutten av 1990-tallet ble vi mer og mer klar over betydningen hvile og restitusjon har for å utføre et forsvarlig og sikkert arbeid, forteller Eirik Bjerkebæk, dr. philos, fysiolog og sjefingeniør i OD.

Under Sikkerhetsforums årskonferanse 2003 redegjorde Bjerkebæk for hvilken betydning trøtthet og restitusjon har for helse, arbeidsevne og sikkerhet, og bakgrunnen for det nye settet av krav som HMS-forskriftene stiller.

Tretthet som risikofaktor
Eirik Bjerkebæk i OD - her i foajeen i OD-bygget som for tiden er dominert av en utstilling med bilder kreert av unger som går i ODs barnehage.- Vi hadde fått mange og urovekkende tilbakemeldinger om at offshore-ansatte ikke fikk tilstrekkelig ro og hvile. En stor andel av deltakerne i undersøkelsene om risikonivået på norsk sokkel svarte at de var trøtte når de gikk på jobb.

- På samme tid var industrien i ferd med å gå over til stadig mer arbeidsintensive kontrakter, mens flere nye installasjoner ble utstyrt med små boligkvarter som kun var tilpasset normal drift og normal bemanning.

- Ny forskning fra Storbritannia viste dessuten at døgnrytmeforstyrrelser og intensivt arbeid gir dårligere reaksjonstid, svekket situasjonsforståelse og søvnforstyrrelser. I en slik sammenheng får en også nedsatt evne til å vurdere sin egen kapasitet. Tretthet påvirker med andre ord de menneskelige barrierene mot faresituasjoner. Vi har på norsk sokkel flere eksempler der tretthet har spilt en viktig rolle i forbindelse med alvorlige hendelser eller ulykker

- Alt dette ledet opp mot en oppfatning av tretthet som en risikofaktor som var større enn vi til da hadde vært klar over.

Arbeidsmiljø og sikkerhet
Fram til slutten av 1990-tallet ble godt arbeidsmiljø stor sett vurdert som et krav som måtte ivaretas av hensyn til den ansattes helse og velferd.

I Stortingsmelding 7 (2002-2002) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsindustrien, og i de nye HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten er derimot sammenhengen mellom arbeidsmiljø og sikkerhet klart fokusert.

- Det nye regelverket vektlegger i stor grad betydningen av godt arbeidsmiljø for sikker operasjon.

- Vi har skjerpet kravet til at man skal kunne sove uforstyrret, at man ikke skal jobbe om natten – med mindre det er helt nødvendig, og vi har innskjerpet kravet om at overtid ikke skal være planlagt.

- Vi har innskjerpet at industrien må bli flinkere til å planlegge sine operasjoner slik at dette blir ivaretatt. Samtidig kreves det nå at alle operasjoner skal gjennomgås på forhånd med tanke på risiko i forbindelse med dårlig restitusjon, nattarbeid og skytling.

Svingskift sliter
Svingskift er et annet viktig moment. Ved svingskift har den ansatte en arbeidsperiode som veksler mellom å gå natt- og dagskift; den vanligste ordningen på norsk sokkel er å jobbe nattskift første uke og dagskift siste uke. Motsetningen er helkontinuerlig skift, hvor den ansatte arbeider enten dag eller natt gjennom hele arbeidsperioden

OD mener at dokumentasjonen er god nok til å slå fast at en har mer døgnrytmeforstyrrelser og at man får dårligere restitusjon når man jobber svingskift. Dette tilsier en føre-var tilnærming med hensyn til å tilrettelegge for å unngå slik risiko.

- De som jobber svingskift viser klart større tegn til tretthet ved arbeidsperiodens slutt enn de som har gått helkontinuerlig skift.

Kravene til restitusjon og hvile ble fremmet i det nye hms-regelverket som ble innført fra 1.1.2002 og presisert i likelydende brev sommeren 2002. Tilbakemeldingene fra industrien var blandet, forteller Bjerkebæk.

- Generelt viser industrien forståelse for at kravene til samsoving må innfris på nye innretninger, og at det er behov for bedre planlegging og styring av operasjonene med hensyn til å unngå nattarbeid og overtid.

- Samtidig er det en betydelig motstand mot kravet om å at ansatte normalt skal sove alene på eksisterende innretninger.

- Noen selskap legger opp til et godt samarbeid mellom partene (arbeidstaker og arbeidsgiver) for å innfri kravene innen rimelig tid. Andre aksepterer ikke at det nåværende omfanget av samsoving representerer et avvik fra regelverket, sier Bjerkebæk.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage,
Informasjonsrådgiver
Tlf. 957 00 320