Gå til hovedinnhold

Elektro driftstilsyn på Ekofisk og Tor

Petroleumstilsynet gjennomførte i perioden 23.-27. februar 2004 et elektro driftstilsyn hos ConocoPhillips Norge på innretningene Ekofisk Bravo/Kilo og Tor (bildet).


Bakgrunn for tilsynet

Sentrale prioriteringer for vår HMS-oppfølging er å se til at aktørene tilrettelegger for og opprettholder teknisk integritet på innretningene.

Petroleumstilsynet skal følge opp aktørenes egne evalueringer av teknisk tilstand og vedlikeholdet av denne. Denne oppfølgingen skal koordineres med tilsynets egne verifikasjoner på innretningene.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å verifisere at ConocoPhillips følger opp innretningene Ekofisk B, Ekofisk K og Tor i henhold til gjeldene regelverk og anerkjente normer innenfor fagområdene elektro og teknisk sikkerhet.

Resultat av tilsynet

Tilsynsaktiviteten påviste enkelte avvik fra regelverket. Ingen av disse er så alvorlige at de enkeltvis eller etter en samlet vurdering gir grunnlag for pålegg.

Rapporten inneholder i tillegg punkter hvor det er potensial for forbedringer.

Vi fikk dokumentert at operatøren gjennomfører regelmessige verifikasjoner av det elektriske anlegget. Stikkprøver gjennomført i tilsynet viste eksempler på utilstrekkelig oppfølging av påviste avvik.

Gjennomgang av midlertidig utstyr om bord på innretningene viste at dette ble fulgt opp i henhold til anerkjent norm.

Det ble funnet eksempler på at tegninger og kursfortegnelser ikke var oppdatert i henhold til endringer i anlegget.

I tilsynsaktiviteten ble det gjennomført funksjonstester knyttet til system for nødkraftforsyning, nødlys/rømningslys samt deteksjonssystemer for brann og gass. Det ble ikke avdekket alvorlige feil eller mangler ved disse testene.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss