Gå til hovedinnhold

E-drift: - Forutsetter partssamarbeid og HMS-hensyn

- Tidlig integrering av helse, miljø og sikkerhetshensyn er en forutsetning for at petroleumsnæringen skal oppnå sine mål med E-drift. Det var fagleder Ingrid Årstad (bildet) i Petroleumstilsynet sitt hovedbudskap på Offshore drift og vedlikehold 2005 (ODV-konferansen) i regi av Norsk Petroleumsforening.


Lenke: Norsk Petroleumsforening
Lenke: Innlegg - Ingrid Årstad

Det finnes en rekke ulike E-driftløsninger. Mangfoldet vil ikke bli mindre i tiden som kommer. Såkalt E-drift, Smart-drift eller integrerte driftsoperasjoner fører til andre arbeids- og beslutningsprosesser, hvor offshore og onshore samtidig har tilgang til den samme informasjonen.

I fremste rekke
"Ny optimisme - hvordan sikrer vi nødvendige endringer" var også paraplyen Norsk Petroleumsforening (NPF) inviterte til samling under i Bergen 19.-20.oktober. Teknologien driver fram endringer, og store utfordringer krever rask forandring. Hvordan skal en bransje med sterk konkurranse fra utlandet, og stadige HMS-utfordringer, være i fremste rekke? Det var hovedspørsmålet.

Forsvarlig
Ingrid Årstad la vekt på at Ptils mål er å bidra til et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet, beredskap - og derav verdiskaping for samfunnet

- E-drift innebærer at enkelte arbeidsoppgaver forsvinner, og at nye kommer til. Disse forandringene må skje på en forsvarlig måte, og det skal Petroleumstilsynet bidra til, understreket faglederen for HMS-styring/juss.

- Utviklingen er drevet av næringens behov for kostnadseffektivitet og tekniske muligheter. Tempoet er høyt, og næringen vil ha det enda høyere. Tidlig integrering av partssamarbeid og HMS-hensyn er en forutsetning for å oppnå de målene selvskapene selv setter seg, poengterte Årstad.

Ingen hindre
- For å realitetssjekke våre egne mål og arbeidsmetoder må vi forstå og generalisere de endringene E-drift innebærer. Vi må fange mangfoldet av E-driftsløsninger, og bidra konstruktivt i forhold til såvel risiko som muligheter, forklarte hun.
Årstad presiserte at myndighetene også har søkelys på om eget tilsyn er tilpasset framtiden på norsk sokkel, og om E-driftsrelatert forskning i tilstrekkelig grad tar hensyn til HMS.

Vurderer regelverket
- Vi har regelverket i fokus, og skal til enhver tid vurdere om det er tilpasset denne utviklingen - eller kan være til hinder for forbedringer som er mulige å få til, sa Årstad.

- Så langt er det er ikke identifisert krav i HMS-regelverket som er til hinder for den utviklingen som pågår i næringen - og for at selskapene skal få gjennomføre sine ambisjoner, la hun til.

Ingen automatikk
Fagsjefen la vekt på at endringer i driftsform både skaper nye risikomomenter og nye muligheter til forbedret sikkerhet. Hun pekte på noen av de risikomomentene og mulighetene Ptil ser i forbindelse med stadig mer integrerte driftsoperasjoner i petroleumsindustrien:

- Bedre informasjon og kommunikasjon er blant mulighetene. Likeledes at avvik kan oppdages tidligere, at det blir enklere å skaffe seg oversikt over status offshore, og involvere mer og bedre ekspertise i operasjoner, ramset Årstad opp.

- Samtidig er vi opptatt av en rekke andre konsekvenser av virtuelle organisasjoner og arbeidsprosesser. Som for eksempel - hvordan sikre felles beslutningskriterier og mentale bilder i team på tvers av selskapsstruktur og gjerne landegrenser? Og hva innebærer ledelse i denne typen organisasjon? utfordret hun.

Medvirkning
Blant konkrete E-driftsutfordringer la fagsjefen særlig vekt på hensynet til arbeidstakermedvirkning. Årstad mener dette punktet reiser flere problemstillinger, blant annet mangel på oversikt over pågående endringsprosesser.

- Vi ser at at lokal medvirkning blir avgrenset, og at personell bare får tilgang til bruddstykker av et driftskonsept, illustrerte Årstad.
- Her er det altså behov for å klargjøre hvordan medvirkning på prosjektnivå, selskapsnivå, regionalt- og bransjenivå kan bli bedre. Hvor og hvordan kan en bygge bro mellom ulike nivåer, og likeledes mellom entreprenør og operatør? En slik differensiering vil gjøre det enklere å finne egnede fora og prosesser, konkluderte fagsjefen.

OLF-rapport
Som utgangspunkt for innlegget om E-drift brukte Årstad OLF-rapporten "Integrated work processes." Denne synliggjør hovedtrekkene i utviklingen og endringene på norsk sokkel, inndelt i tre hovedgrupper:

  • Den tradisjonelle arbeidsmåten - kjennetegnet av selvstendige offshoreenheter som kommuniserer på avtalte tidspunkt/ved behov. Kommunikasjonen er forsinket, og prosessene for generering og informasjonsanalyse er manuelle.
  • Første-generasjons integrerte operasjoner - hvor offshore får kontinuerlig støtte fra et integrert team i et samarbeids- og kontrollsenter, og hvor offshore og onshore har tilgang til samme informasjon samtidig. De samarbeider i sanntid.
  • Andre-generasjons integrerte prosesser - med utvikling av operasjonstjenester på nettet, hvor operasjoner styres fra flere sentre og aktører (også i utlandet), og hvor arbeids- og beslutningsprosesser er gjenstand for omfattende automatisering. Informasjonen blir automatisk filtrert.

Ikke et klart mål
- Så langt har vi til gode å se tydelige eksempler på at forbedret HMS har vært et klart mål i pågående endringsprosesser mot mer integrerte driftsoperasjoner, meddelte Årstad.

- Vi ser at pågående prosesser river ned tradisjonelle barrierer mellom ulike fagområder og arbeidsprosesser. Vi ser derimot ikke at tradisjonelle barrierer mellom HMS-hensyn og verdiskapende prosesser er forsøkt endret. Er HMS-kompetanse det siste som skal integreres? sluttet Ingrid Årstad.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ingrid Årstad