Gå til hovedinnhold

Dypdykk i dykkernes helse

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt industrien i oppdrag å utvikle et felles system rundt Nordsjøen for å overvåke dykkernes helse og helseutvikling over tid.


I Norge har det ikke vært dødsfall i forbindelse med metningsdykking siden 1987, og det har bare vært rapportert fi re tilfeller av trykkfallsyke siden 1990. Basert på at det er rapportert få alvorlige dykkehendelser de siste 20 årene og konklusjoner fra en internasjonal dykkemedisinsk konferanse i Bergen i 2005, har en partsammensatt arbeidsgruppe som ble opprettet under Sikkerhetsforum, konkludert med at dagens arbeidssituasjon for dykkere i norsk petroleumsvirksomhet er forsvarlig.

Risiko for senskader
De senere årene har det vært rettet oppmerksomhet mot risiko for senskader ved dykking og helseoppfølgning i denne forbindelse.

Dykkerbransjen er internasjonal, og mange dykkere tar dykkeroppdrag på fl ere lands sokler. De fl este har ikke et fast ansettelsesforhold. Dette kompliserer en helsemessig langtidsoppfølging av den enkelte dykker.

Både myndigheter og industrien erkjenner et det er et manglende internasjonalt system for oppfølging av dykkernes helse over tid.

Siden dykking er en internasjonal virksomhet, er det viktig å etablere et felles internasjonalt system for langtidsoppfølging av dykkernes helse. Som oppdragsgivere har industrien et spesielt ansvar for å få et helhetlig, internasjonalt system på plass. Ptil har derfor gitt industrien, ved Oljeindustriens Landsforening (OLF), oppdraget med å medvirke til felles internasjonal oppfølging av dykkere på norsk, britisk, dansk og hollandsk sektor.