Gå til hovedinnhold

Driftstilsyn på Kårstø

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 30.3.2005 tilsyn med driften på Kårstø innen fagområdet elekro. Tilsynsaktiviteten påviste enkelte avvik fra regelverket. Ingen av disse var så alvorlige at de gir grunnlag for pålegg.


Under tilsynet ble det spesielt fokusert på:

  • kompetanse elektrofagfolk

  • internkontroll

  • vedlikeholdsstyring

Bakgrunn for tilsynet

Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet, og følger opp samspillet menneske/teknologi/organisasjon i HMS kritiske systemer.

Elektro- og sikkerhetssystemer utgjør sentrale deler av de tekniske barrierene, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet

Elektriske anlegg skal utføres, drives og vedlikeholdes slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier. Formålet med aktiviteten var å få bekreftet at Gassco (operatør) og Statoil (Technical Service Provider) planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer, innenfor drift og vedlikehold av elektrosystemer på Kårstø.

Resultat fra tilsynet

Foto: Sissel M. RasmussenTilsynet ble gjennomført som planlagt, med god tilrettelegging av Gassco og Statoil. Samtalene og verifikasjonene ble gjennomført på en åpen og god måte, og deltakerne ga et godt inntrykk.

Tilsynsaktiviteten påviste enkelte avvik fra regelverket. Ingen av disse var så alvorlige at de gir grunnlag for pålegg. Rapporten inneholder i tillegg punkter hvor det er potensial for forbedringer.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss