Gå til hovedinnhold

Digital teknologi og IKT-sikkerhet: Hvordan bruker næringen digital teknologi for å forbedre HMS?

Oppfølging av petroleumsnæringens arbeid med digital teknologi og IKT-sikkerhet er et prioritert område for Ptil. En hovedmålsetting for vår oppfølging i 2019 er å bidra til at næringen forbedrer sikkerhet og arbeidsmiljø.


I løpet av de siste årene har Ptil gjennomført en rekke aktiviteter knyttet til digital teknologi og IKT-sikkerhet. Aktivitetene har inkludert tilsyn på kontrollsystemer, kunnskapsutvikling innenfor tema som kunstig intelligens, fjernstøtte og digitale arbeider, samt dialog med ulike samarbeidspartnere i næringen. Digital teknologi og IKT-sikkerhet er også tatt inn som oppfølgingstema i Sikkerhetsforum.

Ambisiøse planer
Næringen preges av høy endringstakt. Arbeidsoppgaver, prosesser og organisering endres som en konsekvens av innføring av digitalisering og ny teknologi. Selskapene har ambisiøse planer om økt bruk av digital teknologi innenfor hele verdikjeden. Dette innebærer en tettere sammenkobling av forskjellige datasystemer, støttesystemer, sensorinformasjon, databaser, mennesker og beslutninger. En slik utvikling kan bidra til mer effektive arbeidsprosesser, erstatte manuelt arbeid, gi bedre analyser og beslutninger.  

Økt bruk av digital teknologi vil kunne ha klare positive effekter for HMS og bidra til større konkurransedyktighet. Samtidig kan utviklingen medføre at petroleumsindustrien blir mer utsatt for digitale sårbarheter, med nye angrepsflater som igjen kan føre til trusler og risiko.  

Stiller økte krav
Digitalisering medfører økte krav til: kvalitet på datagrunnlag, testing og bruk av algoritmer, deling av data på tvers av organisasjoner, nye samarbeidsmodeller, trening og opplæring og gjensidig tilpasning av arbeidsprosesser og teknologi. Et sentralt spørsmål i denne sammenheng er hvordan næringen ivaretar medvirkning, kompetanse og trening i anvendelsen av ny teknologi.

Basert på erfaringer og observasjoner vil vi i 2019 spisse vår oppfølging mot aktiviteter knyttet til utvikling og implementering av digital teknologi og endring i arbeidsprosesser og samarbeidsformer, eksempelvis robotisering, automatiserte boreprosesser, bruk av bærbar teknologi og vedlikeholdssystemer. Som et ledd i dette vil det være av særlig interesse å se på grensesnittet mellom beslutningsstøtteverktøy og menneskelige og organisatoriske forhold. Videre vil vi følge opp selskapenes planer for å sikre forsvarlig endringsprosesser og hvordan arbeidstaker bli involvert og ivaretatt.  

IKT-sikkerhet
IKT-sikkerhet er et tema Ptil har fulgt opp i mer enn ti år. Samfunnets, inkludert petroleumsnæringens, sårbarhet knyttet til IKT-sikkerhet er økende.  Ptil er tilført ekstra midler fra Arbeids- og sosialdepartementet som skal gå til IKT-sikkerhet. Midlene er bevilget over fire år fra 2018 til 2021.

IKT-sikkerhet og vårt myndighetsområde er i hovedsak rettet mot industrielle IKT-systemer. Samtidig er det viktig å se på sårbarheten og truslene til disse systemene fra tilstøtende datasystemer. De industrielle IKT-systemene har hatt en utvikling der flere delsystemer er blitt integrert, noe som åpner opp for mer helhetlige løsninger, inkludert styring og monitorering fra land.

Viktigheten av å robustgjøre de industrielle IKT-systemene, samt prosessene rundt disse, og øke forståelse for IKT-sikkerhet er viktige barrierer for å motstå digitale sårbarheter, trusler og risiko.

IKT-sikkerhet er et sentralt tema i pågående arbeid med økt digitalisering. Samarbeid mellom partene i næringen er viktig for å øke forståelse og bygge kultur, slik at næringen blir enda mer robust og istandsatt til å håndtere digitale sårbarheter i et dynamisk risikobilde.

Styrket innsats
Ekstrabevilgningen til IKT-sikkerhet har gjort at vi har kunnet styrke vår innsats på dette området, og vi har nå en rekke aktiviteter rettet mot næringens oppfølging av IKT-sikkerhet. En av hovedmålsettingene er å bidra til å øke robusthet og forståelse for viktigheten av god IKT-sikkerhet. Ptil har styrket ressurser innen IKT-sikkerhet og vi vil følge området tett i tiden fremover. Samarbeid med andre etater og sektorer nasjonalt og internasjonalt er viktig for økt sektoriell læring og deling av erfaringer.

Vår oppfølging videre vil bygge på selskapenes egen styring og oppfølging av IKT-sikkerhet og digitalisering. Gjennom oppfølgingen ønsker vi å bidra til at næringen setter sikkerhet og arbeidsmiljø høyt på agendaen når digital teknologi utvikles og implementeres i selskapene.