Gå til hovedinnhold

ConocoPhillips innfrir restitusjon og hvile-pålegg

ConocoPhillips Skandinavia har utarbeidet planer for langsiktige og midlertidige løsninger som sikrer at kravene til nødvendig restitusjon og hvile blir ivaretatt på en forsvarlig måte på Ekofisk og Eldfisk. Dermed anser Petroleumstilsynet pålegget datert 7. juni 2004 som innfridd.


ConocoPhillips Skandinavia (CoP) ble pålagt å utarbeide planer med milepæler for gjennomføring av tiltak som sikrer at kravene til nødvendig restitusjon og hvile blir ivaretatt på Ekofisk og Eldfisk.

Pålegget ble formelt påklaget av selskapet, men etter en dialog med Petroleumstilsynet mottok vi 28. desember 2004 et brev som beskriver selskapets konkrete planer knyttet til økt aktivitetsnivå og restitusjon og hvile.

- Etter vår vurdering innebærer tiltakene som ConocoPhillips nå har beskrevet for oss at restitusjon og hvile-kravet vil bli ivaretatt på en forsvarlig måte også på Ekofisk og Eldfisk, sier direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal. Han peker på at intensjonene med pålegget i hovedsak er ivaretatt. Dette innebærer også at vår behandling av klagesaken fra CoP er avsluttet.

Planlagte løsninger for Ekofisk og Eldfisk
Ifølge CoP vil Ekofisk og Eldfisk bli utbygget med nye boligkvarterer som vil ha en kapasitet tilpasset det forventede personellbehovet i de ulike fasene av virksomheten, og at feltene mesteparten av tiden vil være i normal drift slik at personellet får sove uforstyrret og normalt alene.

I tillegg vil den eksisterende innretning Eldfisk B, sannsynligvis i 2010, bli supplert med en brønnhodeplattform. Begge planlegges fra det tidspunktet å være fjernopererte. Det vil derfor ikke være behov for et nytt boligkvarter her. I perioden fram til 2010 vil aktivitetene planlegges og gjennomføres på en slik måte at restitusjon og hvile blir best mulig ivaretatt.

CoP har videre beskrevet følgende tiltak:

  • Arbeidet med pilotprosjektet på Ekofisk 2/4 K med ombygging av dobbeltlugarer til enkeltlugarer er godt i gang.
  • Fram til oktober 2006 vil det blant annet på grunn av prosjektaktivitet på Ekofisk være et flotell ved Ekofisk Kompleks for å ivareta restitusjon og hvile. Ved fortsatt behov er det planer om å utvide leieperioden.
  • CoP er videre i ferd med å leie inn et "flotell" til Eldfisk A for å avlaste boligkvarteret her fra 3. kvartal 2005, blant annet som følge av boreaktivitet. Bruk av flyttbare boliginnretninger vil øke sengekapasiteten og forbedre restitusjon- og hvileforholdene.

Med redusert omfang av lugardeling vil selskapet ivareta muligheten for å ta individuelle hensyn i forbindelse med lugartildelingen, slik at en oppnår god restitusjon og hvile for den enkelte. I tillegg gjennomføres det i samarbeid med vernetjenesten en rekke forbedringstiltak innenfor kapasitetsrammene på de eksisterende boligkvarterer.

- ConocoPhillips har både forpliktet seg til å iverksette konkrete tiltak med ombygging og innleie av flotell, og til å planlegge aktivitetene på en slik måte at det ikke blir unødige "aktivitetstopper". Resultatet er at graden av lugardeling blir så lav som praktisk/økonomisk mulig - i tråd med intensjonen bak restitusjon og hvile-kravet, sier Ognedal.

Restitusjon og hvile - en risikofaktor
Det er en veldokumentert sammenheng mellom trøtthet og feilhandlinger, og det er påvist at søvnmangel gir økt risiko for er rekke sykdommer som hjerte/karlidelser og diabetes.

- Petroleumstilsynet anser det derfor som viktig å prioritere tiltak som sikrer nødvendig restitusjon og hvile på norsk sokkel for å redusere sannsynligheten for ulykker, helseskader og utstøting, sier Ognedal.

Kravet om at arbeidstakerne må sikres nødvendig restitusjon og hvile ble presisert i HMS-regelverket fra 1.1.2002 (aktivitetsforskriftens paragraf 31). Myndighetene understreket at dette innebar at man får sove uforstyrret og normalt alene.

I løpet av 2002 og 2003 utarbeidet Oljedirektoratet en håndhevingspraksis som skulle legge grunnlag for myndighetenes oppfølging av kravene. Det ble sendt ut likelydende brev og avholdt møter med partene i næringen. Petroleumstilsynet overtok ansvaret 1. januar 2004.

- Petroleumstilsynets behandling av restitusjon og hvile-bestemmelsene er en videreføring av praktiseringen som ble nedfelt av Oljedirektoratet før delingen, understreker Ognedal, og legger til at Petroleumstilsynet vil følge opp at de planlagte restitusjon og hvile-tiltakene også blir gjennomført.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: Inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064