Gå til hovedinnhold

CCS: Kunnskapsjakt om fangst

Fangst, håndtering og lagring av karbondioksid (CO2) er blant klodens hete temaer. Ptil jakter på innsikt for å kartlegge risikoforhold og avdekke kunnskapsbehov.


I 2008 har Ptil satt i gang to tunge fagstudier rundt CO2. I tillegg deltar myndighetene som observatør i et industriprosjekt. Målet for alle er å kartlegge risikoforhold og avdekke kunnskapshull knyttet til fangst, lagring og transport av CO2 ved høyt trykk og i væskefasen:

Grunnleggende
- Norge har snart 40 års erfaring med å prosessere og transportere olje og gass i ulike former gjennom rørledninger. Denne kompetansen legger grunnlaget for vårt arbeid med CO2-fangst, transport og lagring. Men det er flere forhold ved CO2 som er annerledes enn for hydrokarboner, sier fagleder innen konstruksjonssikkerhet i Ptil, Ole Jacob Næss.

- Dette medfører stort behov for ny, spesifikk kunnskap og kompetanse for alle involverte parter - fra prosjektering til drift, påpeker han.

CO2 brenner ikke. Som gass er den tyngre enn luft. CO2 i konsentrasjoner over cirka ti prosent vil kunne medføre kvelning og dødsfall. Effektiv transport og injeksjon av store mengder CO2 betinger at en komprimerer og transporterer den i flytende form.

- Som resultat av at CO2 er skilt fra eksosgass, kan det også være urenheter i CO2. Muligheten for at det kommer til vann medfører også en usikkerhet i forhold til korrosjon, forklarer Næss.

- Per i dag kjenner vi ikke godt nok til sikre grenseverdier for forurensing og vann. Mye forskning på området pågår både i Norge og internasjonalt. Det er gledelig, for vi trenger mer innsikt i disse forholdene, understreker han.

Viktige spørsmål
Etter planen skal CO2 fanges både på Kårstø-anlegget i Rogaland og på Mongstad i Hordaland. CO2 skal sendes i rørledninger og lagres i geologiske formasjoner til havs, i Utsiraformasjonen ved Sleipnerfeltene eller Johansenformasjonen ved Trollfeltet.

StatoilHydro har erfaring med CO2-fangst og lagring fra Sleipner og Snøhvit på norsk sokkel. Fra disse feltene tas tilnærmet ren CO2 ut fra produsert gass, som deretter injiseres direkte i en formasjon i undergrunnen.

- Ptil stiller spørsmål om hvilke faktorer som kan påvirke risikoen ved storskala fangst, transport og lagring av CO2, sier Ptils fagleder innen prosessintegritet, Torleif Husebø.

- Det er opp til industrien å vise at de har tatt høyde for alle forhold som påvirker ulykkesrisikoen. Ptils oppgave er å være pådriver for at nødvendig kunnskap, og eventuelle kunnskapshull, defineres.

- I nåværende fase er det viktig at industrien viser åpenhet og vilje til å dele all kunnskap som har sikkerhetsmessig betydning, understreker Husebø.

Av Ole-Johan Faret