Gå til hovedinnhold

Brønnintervensjoner har potensial for storulykker

Petroleumstilsynet (Ptil) er bekymret for at risikofaktorer som kan forårsake storulykker ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet under planlegging og gjennomføring av brønnintervensjoner.


Systematisk gjennomgang av hendelser fra alle operatørselskap de siste årene avdekker potensial for storulykker. Det fastslår en rapport fra SINTEF Teknologi og samfunn, utarbeidet for Petroleumstilsynet.

- Vi mener at det ikke er en god nok balanse mellom oppmerksomheten på sikkerhetsrisiko knyttet til enkeltpersoner, og mer kompliserte forhold som kan føre til storulykker. Det sier fagleder for boring og brønnteknologi i Ptil, Stein A.Tonning.

Levende brønn
I rapporten "Lekkasje i forbindelse med kabeloperasjoner - Tekniske og operasjonelle forholds betydning for lekkasjer med storulykkespotensial" trekker SINTEF fram storulykkespotensialet knyttet til arbeid på trykksatt (levende) brønn.

Tradisjonelt har man vært mest opptatt av hydrokarbonlekkasjer (gasslekkasjer) i selve produksjonsprosessen. Kabeloperasjoner er den mest vanlige brønnintervensjon. Rapporten bygger på granskninger, samt erfaringer fra entreprenører og operatører som gjennomfører kabeloperasjoner på sokkelen.

I skyggen
- Det er betydelig oppmerksomhet på enkeltstående saker som vedrører personsikkerhet, og som er lette å kommunisere. Sjeldnere er mer komplekse faktorer som kan føre til de store ulykkene i fokus, framholder Tonning. Han håper at økt forståelse for storulykkespotensialet vil føre til ytterligere nedgang i antallet lekkasjer.
- Målet må være at norsk sokkel er i fremste rekke med å redusere risikoen knyttet til hydrokarbonlekkasjer, understreker han.

Risikoforståelse
Rapporten konkluderer med at systematisk arbeid i planlegging, analyse og gjennomføring bidrar til sikrere operasjoner, og at risikoforståelse er viktig for å fange opp potensialet for storulykker. Den illustrerer et sett lekkasjescenarier som beskriver ulike avvik og barrierer som kan forhindre dem.

Samarbeid
Prosjektet inngår som del av Ptils "Risikonivå på Norsk Sokkel," og ble 30.august presentert for representanter fra operatørrselskap og entreprenørselskap. Industrimøtet ble avrundet med enighet om utstrakt samarbeid om utfordringer, risikoreduksjon og standardisering innen brønnintervensjoner på norsk sokkel. Aker Kværner Well Service har tatt initiativ til samarbeidet, og det første møtet vil bli avholdt tirsdag 6. desember i år.

En påminnelse
Henning Boge er ansvarlig leder for brønnintervensjonsgruppa i Conoco Phillips. Han mener det er viktig å løfte blikket, og synes rapporten fra SINTEF i så måte er en påminnelse. På industrimøtet påpeket Boge at enkle og kompliserte risikofaktorer ikke kan betraktes løsrevet fra hverandre.

- Summen av alle rapporterte småskader er i seg selv barrierer, og dermed med på å forebygge alvorligere ulykker. Vi har kommet langt i å rapportere. Sannsynligheten er minimal for at en hendelse kan ties i hjel. Menneskene er i seg selv barrierer for storulykker, la Boge vekt på. Han framholdt imidlertid at det er avgjørende med en grunnleggende forståelse for risikoelementene.

Rutine
- Mange av jobbene vi utfører kan få rutinepreg. Kompetanse og erfaring er viktig, men samtidig behøver vi det ferske blikket - personer som stiller nye spørsmål og kan se arbeidsprosessene fra utsiden, legger han til.

Sikkerhetsrådgiver Øystein Lid i Conoco Phillips tror i tillegg det er viktig at hver enkelt på sokkelen har et bredt HMS-fokus som går ut over egne arbeidsoperasjoner.

- Vi må altså se helhetlig på innretningens storulykkespotensial, slutter han.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet:

Stein A. Tonning
Gunnar Leistad