Gå til hovedinnhold

Brønnhørt

I 2006 startet Petroleumstilsynet (Ptil) et banebrytende arbeid knyttet til brønnintegritet. Initiativet har ført til massiv innsats for å bedre brønnsikkerheten både i Norge og på andre lands sokler.


Gassutblåsningen på Snorre A i 2004 var en alvorlig påminnelse for både myndigheter og industri om at svikt i brønnbarrierer kan få fatale følger for sikkerheten. I Ptil ble hendelsen startpunktet på et omfattende prosjekt med visjonen ”bare sikre brønner på norsk sokkel”.

For tilsynet var det viktig å få oversikt over hvordan brønnintegriteten ble ivaretatt. I en kartlegging våren 2006, som inkluderte 581 utvinningsbrønner fra 12 innretninger, ble det avdekket svakheter i hver femte brønn. Resultatene viste med all tydelighet at både industrien og myndighetene måtte ta grep.

Full respons
I mai 2006 publiserte vi brønnintegritetsrapporten på vårt nettsted og arrangerte seminar for industrien og partene hvor resultatene ble presentert. Senere ble brønnintegritet lansert som ett av to satsingsområder da resultatene fra Risikonivåprosjektet for 2006 ble presentert.

- Som en konsekvens av våre funn har industrien tatt fl ere viktige grep, sier fagleder for boring og brønnteknologi i Ptil, Stein A. Tonning. 

-  Oljeindustriens Landsforening (OLF) ved Drilling Managers Forum (DMF) har påtatt seg ansvar for å følge opp RNNSresultatene som omhandler brønnintegritet. Dette har blant annet resultert i etablering av “Well Integrity Forum”, der ni operatørselskaper med felt i produksjon er med, sier Tonning.

Ptil har også holdt trykk på området gjennom fl ere omfattende tilsynsaktiviteter.

- I 2008 vil vi blant annet undersøke hvordan den enkelte operatør på norsk sokkel følger opp sine egne tiltaksplaner for å bedre brønnsikkerheten på sine felt, sier Tonning.

Internasjonal interesse
Kartleggingen på norsk sokkel har vekket interesse også internasjonalt. Ptil har presentert metode og funn i en rekke utenlandske myndighets- og industrifora, og så vel industrien som andre lands myndigheter har igangsatt flere aktiviteter i kjølvannet av dette.

- I 2007 etablerte vi i tillegg et samarbeid med nederlandske myndigheter om brønnintegritet for å få gjennomført en liknende kartlegging på deres sokkel. Målet er også å sammenligne data fra brønner på norsk og nederlandsk sektor for å fi nne likheter/ulikheter i omfang og i typer av integritetsproblemer, sier Tonning.