Gå til hovedinnhold

Bred oppfølging av risikoutsatte grupper

Petroleumstilsynet iverksetter tilsyn med hvordan de største operatørene og utvalgte entreprenører identifiserer og følger opp arbeidstakergrupper som kan være særlig utsatt for risiko.


Onsdag 7. november arrangerte Ptil oppstartmøte med de utvalgte operatørselskapene og entreprenørene i kontraktsforhold til disse. (Se alle presentasjonene i lenkeboksen).

Fram til våren 2008 vil Ptil følge opp hvordan de ulike deltakerne i tilsynet systematisk arbeider med å identifisere grupper som kan være risikoutsatt, og på hvilken måte aktørene foretar helhetlige vurderinger og risikoreduserende tiltak. Hensikten er å øke kunnskapen om hvem som kan være særlig risikoutsatt, slik at den forebyggende innsatsen kan bli rettet mot de gruppene hvor behovet og effekten er størst.

Behov for oppmerksomhet
Bakgrunnen for tilsynet er behov for å følge opp krav om styring av arbeidsmiljørisiko, slik det blir omtalt i Stortingsmelding nr 12 (2005-2006). HMS-meldingen trekker særlig fram behovet for oppfølging av risikoutsatte grupper i en næring med et sammensatt aktørbilde, og med økende søkelys på helseproblemer og utstøting.

Petroleumstilsynet har ulike erfaringer fra tilsyn med selskapenes systematiske oppfølging av helse- og arbeidsmiljørisiko. Ptil ser klart behov for et helhetlig risikobilde av arbeidsbetinget skade og sykdom for ulike arbeidstakergrupper. I så måte er også rammebetingelser for helse, miljø og sikkerhet i kontrakter mellom operatører og leverandører/entreprenører av stor betydning.

Tilsynet vil bli rettet mot næringens eget arbeid med å identifisere og følge opp risikoutsatte grupper. Sentrale spørsmål vil være:

• på hvilket grunnlag og med hvilke metoder aktørene danner seg bilde av hvem som er mest risikoutsatt
• hvilke fellestrekk disse gruppene har, og hvilke arbeidsoperasjoner den enkelte gruppen er involvert i
• hvilke eksponerings- og risikoforhold som er typiske for gruppen, og hvordan det samlede risikobildet kan beskrives
• hvilke rammebetingelser gruppen arbeider under, og hvordan disse påvirker risiko og håndteringen av risikoforhold

Vurdere aktivitetene
Målet med oppfølging er å vurdere selskapenes systematiske aktiviteter for å identifisere og følge opp grupper som kan være risikoutsatt i egen virksomhet. Ptil vil også vurdere samarbeidet mellom operatør og entreprenør.
Resultatet skal bidra til økt kunnskap om risikoutsatte grupper, slik at aktørene i petroleumsvirksomheten kan rette innsatsen mot de gruppene hvor behovet og effekten er størst.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet:
• Overingeniør og leder av tilsynet, Elisabeth Lootz
elisabeth.Lootz@ptil.no

• Presse/media:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064