Gå til hovedinnhold

Boring: Langt ifra enkelt

Nyere forskning fra blant annet Universitetet i Stavanger viser at borekostnadene på norsk sokkel har eksplodert de siste årene, samtidig som jobben går mye tregere. Forskerne tror at flere forhold kan forklare dette, ikke minst den økende interessen for å bore lange brønner.


Dagens boreutstyr på mange faste installasjoner er egentlig designet, og dimensjonert for å bore kortere brønner. Utstyret er med andre ord ikke spesielt tilpasset langtrekkende boring.

Ett år, én brønn
For tiden satses det stort på boring av langtrekkende brønner fra faste innretninger på norsk sokkel. Én av disse brønnene har det tatt et helt år å bore, fordi det oppsto ulike tekniske problemer underveis.

Brønnen ble blant annet boret med utstyr som ikke er robust nok, samtidig som man hadde for dårlig kapasitet til lagring av rørlengder og borevæske om bord. Begrepet robust er i denne sammenhengen knyttet til ytelsesevne.

Til tross for at boringen har tatt lang tid, ble det billigere for selskapet å fullføre den langtrekkende brønnen enn å leie inn en flyttbar rigg for å bore direkte (vertikalt) inn i reservoaret, installere bunnramme og knytte brønnen til innretningen med rørledning for å produsere oljen.

Tusen biter
Ett forhold som bidrar til at boring av langtrekkende brønner tar så lang tid, er at borestrengen fra tid til annen må trekkes ut fra borehullet. Borestrengen består av sammenskrudde rørlengder på cirka 10 meter.

I et 10 kilometer langt borehull må i verste fall 1000 rørbiter skrues fra hverandre og flyttes/ plasseres etter hvert som borestrengen trekkes ut av borehullet og kommer opp på boredekket. Mengden av rør kan føre til utfordringer med lagringskapasitet og styrke på innretninger som ikke er designet for dette.

Når borestrengen sendes ned for å fortsette arbeidet, må de 1000 rørbitene skrues sammen på ny. Jo lengre borestrengen strekker seg, jo lenger tid tar slike operasjoner.

Enda mer krevende blir det dersom borestrengen setter seg fast. I Norge stiller regelverket krav til mekanisk rørhåndtering, slik at mennesker stort sett kan holde seg borte fra dette risikofylte arbeidet på boredekket.

Sent, men godt
Ptils tilsynsaktiviteter viser at det fremdeles er utfordringer knyttet til lagringskapasitet for borerør og utstyrskonteinere. Industrien synes stort sett å ha god styring med prosjektene, men utviklingen av nytt, lettere og mer robust utstyr går sakte i forhold til selskapenes ambisjoner for boring av langtrekkende brønner.

Behovet for oppgradering av utstyret er stort. I dag er om lag 10-12 prosjekter igangsatt i Norge for å tilrettelegge boreområder for boring av langtrekkende brønner.

Av Odd Bjerre Finnestad