Gå til hovedinnhold

Beredskap og boring etter Deepwater

Etter gjennomgang av de første analysene og rapportene fra Deepwater Horizon-ulykken, ble det iverksatt utredningsarbeid i Norge knyttet til beredskap, brønnintegritet, brønndesign og brønnkonstruksjon. Oppdragene fra Ptil ble gitt til Oljeindustriens Landsforening (OLF), som aksepterte å koordinere arbeidet.


Les også:

Den 15. juni 2010 henvendte Ptil seg til OLF og understreket behovet for at næringen vurderer godheten av beredskapsprinsippene som ligger til grunn for å stanse en eventuell undervannsutblåsing i Norge. 

Tilsynet ba også OLF utrede nåværende strategier for å begrense utslipp i perioden fra en utblåsing skjer til den er stoppet - og identifisere eventuelle forbedringsbehov som ny praksis, utvikling av ny teknologi og/ eller ny forståelse av beredskapsbehovene.

Post Salazar  
Etter rapporten som ble utarbeidet av USAs innenriksminister Ken Salazar i slutten av mai 2010, gjorde Ptil en sammenligning av hans 21 anbefalinger for USA med minimumskravene i norsk regelverk. 

Vurderingen viste at Salazars forslag til forbedringer i USA i all hovedsak er ivaretatt i Norge.

På bakgrunn av Salazars punkter besluttet Ptil imidlertid å iverksette analyser av følgende områder i Norge:

1. Brønnintegritet – herunder:

- Organisatoriske faktorer; opplæring, trening og kvalifi sering av personer som utfører kritiske funksjoner i planlegging og gjennomføring av brønnoperasjoner. 

-  Operasjonelle og tekniske styringssystemer for brønnkontroll.

-  Operasjonelle krav og vedlikeholdskrav til utblåsningssikring (BOP). Eksisterende systemer for sertifi seringskrav til BOP omfattes av dette.

2. Brønndesign og brønnkonstruksjon

Deler av arbeidet under de to første underpunktene i opplistingen ovenfor, ble besluttet utført i samarbeid med Well Integrity Forum (WIF), en gruppe som ble opprettet på initiativ fra Ptil i 2006 og er underlagt OLF.

Oppdraget etter Salazar-rapporten ble gitt 1. juli 2010. Da Sikkerhet – status og signaler gikk i trykken i februar 2011, var resultatet av utredningene ikke ferdigstilt.

Denne artikkelen er hentet fra publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2010-2011".