Gå til hovedinnhold

Beredskap i bedring

Offshoreansatte opplever beredskapen som god – og klart bedre enn for ti år siden. Petroleumstilsynets granskinger og tilsyn peker i samme retning. Det er blant konklusjonene i en studie som har vurdert styrker og svakheter i beredskapen på norsk sokkel.


To forhold er ikke belyst i studien som ble avsluttet i desember 2008:

  • Livbåters egnethet. Her foregår det i skrivende stund omfattende industriprosjekter, i tillegg til en gransking i Ptil-regi.
  • Beredskap i forbindelse med masseforflytning av personell ved nedbemanning i ekstremvær. Dette er definert som et eget prosjekt i Ptil.

Hvor robust er beredskapen på norsk sokkel? Og har beredskapen blitt mer eller mindre effektiv de siste ti årene? Petroleumstilsynet (Ptil) initierte i 2008 en studie der alle relevante sider ved beredskapen offshore ble vurdert, med to unntak (se høyre spalte). Målet har vært å avklare styrker og svakheter, og måle effekten av forbedringer som er gjennomført i løpet av de siste ti årene.

Vurderingene er blant annet basert på analyser av tilsynsrapporter og granskinger, resultater fra RNNP, data og statistikk fra selskapene, hendelsesdata og intervjuer.

Bedre opplevelse
Én av hovedkonklusjonene er at offshoreansatte opplever beredskapen som klart bedre enn for ti år siden. Dette framkommer blant annet av spørreskjemaundersøkelsene som gjennomføres annethvert år i regi av RNNP (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet), og som inngår som del av beredskapsstudien.

Bedringen gjelder alle grupper av ansatte, og resultatene utgjør en viktig del av grunnlaget for å konkludere med at beredskapen på sokkelen er god.

Flere tiltak
Flere tiltak innen beredskap kan ha slått positivt ut for offshoreansattes opplevelse av beredskapsnivået. Særlig innføringen av områdeberedskap, der det benyttes felles beredskapsressurser som beredskapsfartøy og SAR*-helikopter innen et geografisk område, har gitt stor forbedring. Ny generasjon med beredskapsfartøyer og felles havovervåkning fra land har også bidratt til å øke standarden. Svakheten er at ikke alle innretninger inngår i områdeberedskap.

* SAR = Search and rescue

Det har også blitt mer fokus på robust MOB-beredskap, gjennom krav om to uavhengige systemer, økt fokus på kompetanse og økt bevissthet på bruk av forebyggende tiltak.

Det omfattende arbeidet for å forbedre kvaliteten på blant annet livbåter og redningsdrakter har også bidratt til at offshoreansatte føler seg tryggere.

Fysisk skikkethet
I løpet av de siste ti årene er det blitt større bevissthet og fokus på skikkethet. Det gjelder både kompetansen til personer som har sentrale beredskapsroller og den fysiske skikketheten til innsatspersonell, for eksempel til brannvern og førstehjelp.

Men det er samtidig også, i alle fall i noen selskaper, blitt vanskeligere å finne personell som er godt fysisk skikket, på grunn av færre egne ansatte å velge blant, og økende alder.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064