Gå til hovedinnhold

Bedre sikkerhet gjennom samarbeid og kunnskapsdeling

- Over 35.000 av dem som jobber innen olje og gass kommer fra medlemsbedriftene i Norsk Industri. Vi ønsker at alle disse skal møte en virkelighet med felles prosedyrer og systemer når de kommer offshore. Det sier Anfinn Økland (bildet), leder av HMS-utvalget i Norsk Industri, Olje & Gass og medlem av Sikkerhetsforum.


Intervju med Anfinn Økland, medlem av Sikkerhetsforum

Lenker:

- Vi som sitter i HMS-utvalget for denne delen av virksomheten, ser på det gode arbeidet som er gjort for å få felles systemer for sikker-jobb-analyser og arbeidstillatelser gjennom Samarbeid for Sikkerhet (SfS), som banebrytende, understreker Økland.

- Det neste vi må få til er å komme fram til felles granskingsprosedyrer i industrien. På dette området er det uhyre viktig med en felles tilnærming både til organisering og metodikk når det gjelder dette viktige området. Deretter må vi arbeide for enhetlige metoder - eller verktøy - for risikovurderinger på arbeidsmiljøområdet, legger han til.

Pionér
Det er ingen novise som gikk inn i Sikkerhetsforum sammen med Tore Hurlen etter at TBL og PIL slo seg sammen til Norsk Industri. Etter en periode til sjøs tok Anfinn Økland yrkesskole og teknisk fagskole.

Han har lang fartstid i industrien; ble ansatt ved Haugesund Mekaniske Verksted tidlig på syttitallet og kom til Ekofisk for denne arbeidsgiveren i 1976. Selv om bedriften har skiftet eiere og hatt flere navneendringer gjennom tidene, har Haugesund Mekaniske Verksted vært utgangspunktet for hele hans faglige karriere, fra hjelpearbeider og fram til senior HMS-rådgiver og leder av HMS-utvalget i Norsk Industri, Olje & Gass.

De første nomadene
Hvordan var det å komme på Ekofiskfeltet tidlig på syttitallet?
- Jeg hadde en periode bak meg som sjømann og kom fra en familie av sjøfolk og fiskere. Derfor var offshorelivet ikke så veldig fremmed. Da jeg kom ut som hjelpearbeider med fagbrev som mekaniker, var jeg lavest på rangstigen. Men jobbene var viktige nok, for det var vi som bygde både 1/6 A, 2/4 Foxtrott og Eddaplattformene, sier han tydelig stolt.

- Det var jo også en spesiell situasjon hvor vi var fire personer som delte en lugar som var så trang at vi ikke klarte å gå forbi hverandre midt i lugaren. Lugarene sto i containere på dekk på Henrik Ibsen og Aleksander Kielland-plattformene, som begge var "våre" rigger. Det var jo ikke boligrigger på den tida - derfor satt de containerne på dekk - og det var som å være i gammeldagse fengsler hvor du ble møtt av nettinggjerder før du entra dekk.

- Kulturen var jo også nokså spesiell, og preget av en britisk kultur som var veldig fremmed for oss. Vi var åtte dager ute og så roterte vi til land, men det var ikke noen fast rotasjon. Offshore ble vi forflytta fra rigg til rigg. Det var skytling hele tida, med klærne i en bag under armen. Jeg husker en gang jeg hadde lagt meg - så kom det en kar inn og røska i meg og ville ha køya si!

Fra bunn til topp
Du begynte som hjelpearbeider - og endte opp i ledelse?
- Jo da, det ble vel bare sånn. Jeg ble landkrabbe jeg også og satt i ti år i kontor i Stavanger mens vi var en del av de Groot-gruppen.

- Alt som ikke hadde med verkstedsarbeid å gjøre, ble drevet fra Stavanger. Seinere flytta jeg med til Forus og hadde ansvar for sveisedelen, HMS og K(valitet) og et tegnekontor hvor vi hadde ansvar for tegningsunderlag og dokumentasjon. I 1990 ble det jobb i Haugesund som HMS & K-leder for verkstedet.

Påvirkning gjennom deling av kunnskap og erfaring
Hvorfor HMS?
- For meg ble det et selvfølgelig valg med min bakgrunn. Det å arbeide for å bedre rammebetingelser, arbeidsforhold og -metoder for den store delen av arbeidsstyrken i olje og gassindustrien - både til havs og på land, er viktig både for den enkelte, for virksomhetene og for industrien som helhet.

- Denne industrien har, i dialog med myndigheter og politiske organer, satt seg det ambisiøse mål å være verdensledende på HMS. Da er det viktig å ta med den erfaringen som HMS-fagfolk sitter på inn på vår felles arena i HMS-rådet for Norsk Industri, men også på tre-partsarenaer som Sikkerhetsforum og Regelverksforum. At Ptil opprettet disse to forumene, har bidratt til økt innflytelse, erfaringsdeling og påvirkning for alle involverte og derved bedre HMS og bedre regelverk, slår Økland fast.

- I HMS-rådet sitter det HMS-ledere fra hele industrien som deler erfaringer, drøfter trender og utviklingstrekk, og som prøver å påvirke de partssammensatte utvalgene drevet av dere - og de styrende organer i vår egen virksomhet, føyer han til.

Klondyke - men hva så?
Etter et halvt år i Sikkerhetsforum - hva sier du?
- Som sagt er dette en sentral arena for meg sjøl og for dem jeg representerer. Det er uhyre viktig å være oss bevisst vår rolle som pådriver og medspiller for bedre HMS. Det er en forutsetning for å lykkes at alle parter er involvert i å jobbe fram mot gode løsninger og dele erfaringer uten at snevrere organisasjonshensyn begrenser muligheter for samarbeid og nytenking, understreker han.

- Dette er ikke minst viktig i den tida vi nå er midt oppe i, med den reneste Klondyke-stemningen i industrien og hvor pengestrømmen er sterkere enn noen gang. Da blir kravet til ansvarlighet, forsvarlighet og styring blir tilsvarende viktig. Utfordringen for politikere og ressursforvalterne blir å bidra til mer forutsigbarhet og langsiktighet for å unngå den berg-og-dal-bane-utviklingen vi har hatt i denne industrien, med bølgedaler på 10 år fra bar bakke til neste boom.

Kompetansejakt og styring
- Industrien preges av en evig kamp om personellressursene, og kravet til styring står helt sentralt. Dagens situasjon med et betydelig innslag av utenlandsk arbeidskraft er også en utfordring både med hensyn til felles faglig plattform, til kommunikasjon og til kulturforskjeller.

- Aldring av arbeidsstokk og innretninger representerer også en betydelig utfordring, hvor gammelt utstyr og innretninger skal oppgraderes og hvor nytt skal kobles opp mot gammelt. Dette stiller krav både til oppdragsgivere og de som skal designe og utføre arbeidet, sier Økland.

Helhet og sammenheng
Hva med livet utenom jobb - blir det tid til det?
- Jeg bor på heimagarden - hvor jeg ble født i "Norda stova" - og deler jorda med tre søsken. Det er veldig godt å vite hvor du kommer fra og ha kontakten med nærmiljøet. For meg har livet også fått en helt ny dimensjon etter at jeg ble bestefar - nå til fire. Det å ha barn og barnebarn og annen slekt og folk med felles historie rundt seg, er helt grunnleggende for meg.

Jeg har derfor hatt et engasjement i lokalpolitikken gjennom flere år, og sitter blant annet i formannskapet. Det gir mening i livet å være med å forvalte ressursene i en tid med mye offentlig fattigdom og et utrolig privat forbruk. Ellers blir det tid til arbeid i lokale lag - og alltid tid til barnebarn, trening, hytteliv - og fisking, avslutter han med et fornøyd smil.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Angela Ebbesen, faglig sekretær i Sikkerhetsforum
E-post: angela.ebbesen@ptil.no